Ofcom yn nodi ei raglen waith arfaethedig ar gyfer 2018/19

01 Rhagfyr 2017

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi’r rhaglen waith arfaethedig y mae wedi’i chynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae Ofcom yn anelu at sicrhau bod y marchnadoedd cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy hybu cystadleuaeth; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed.

Yn ein Cynllun Blynyddol arfaethedig ar gyfer 2018/19, sy’n agored ar gyfer ymgynghori, rydym wedi nodi’r meysydd canlynol fel rhai penodol bwysig i bobl a busnesau o fewn ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. Y rhain yw:

  • gweithio gyda’r diwydiant i gefnogi buddsoddi mewn rhwydweithiau ffibr gwibgyswllt;
  • monitro ac yn adrodd ar y cynnydd o ran y trefniadau i wahanu Openreach a BT yn gyfreithiol;
  • creu ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf ar gydymffurfiaeth y BBC â’n gofynion; a
  • pharatoi ar gyfer rhyddhau tonnau awyr yn y dyfodol i helpu i gynyddu capasiti rhwydweithiau symudol y DU.

Mae’r cynllun arfaethedig yn amlygu ein holl brif feysydd gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol 2018/19, gan gynnwys:

Hyrwyddo cystadleuaeth er budd pobl a busnesau

Byddwn yn mesur, yn monitro ac yn adrodd ar y cynnydd o ran gwahanu Openreach a BT yn gyfreithiol. Yn benodol, byddwn yn asesu i ba raddau mae Openreach yn gwella ei rwydwaith ac yn darparu gwasanaeth o ansawdd gwell.

Byddwn hefyd yn paratoi ar gyfer dyfarnu tonnau awyr gwerthfawr yn y dyfodol drwy ryddhau bandiau sbectrwm wrth iddynt gael eu clirio a’u rhyddhau i helpu i gwrdd â galw defnyddwyr ar gyfer band eang symudol.

Mae Ofcom eisiau gweld mwy o fuddsoddi mewn rhwydweithiau ffibr newydd, a all ddarparu band eang cyflymach, mwy dibynadwy a helpu i gynnal economi’r DU yn y dyfodol. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i gefnogi buddsoddi rhwng gwahanol gwmnïau mewn seilwaith ffibr llawn a 5G symudol.

O ran darlledu, byddwn yn cynnal ein hasesiad cystadleuaeth cyntaf o gynlluniau’r BBC i lansio sianel deledu ddigidol newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yn yr Alban.

Sicrhau safonau a gwella ansawdd

Daeth Ofcom yn rheoleiddiwr allanol, annibynnol cyntaf y BBC ym mis Ebrill eleni. Fe wnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Gweithredu ar gyfer y BBC ddiwedd mis Mawrth ac ym mis Hydref cyhoeddwyd ein trwydded gweithredwr cyntaf ar gyfer y BBC, sy’n gosod gofynion perfformiad ar draws gwasanaethau’r gorfforaeth.

Yn y flwyddyn ariannol i ddod, byddwn yn cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf ar berfformiad y BBC yn erbyn y gofynion hyn. Byddwn hefyd yn cynnal adolygiad manwl i ddeall pa mor dda y caiff cynulleidfaoedd gwahanol eu cynrychioli a’u portreadu ar y BBC. Bydd yr adolygiad yn gofyn beth mae gwylwyr a gwrandawyr yn ei ddisgwyl gan y BBC ac a yw’n adlewyrchu bywydau pobl ar draws y DU i gyd.

Byddwn yn adolygu faint o gynnwys sydd ar gael i gynulleidfaoedd iau, ynghyd ag amrywiaeth ac ansawdd rhaglenni plant, gan gynnwys y posibilrwydd o osod meini prawf ar gyfer cynnwys plant.

I hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ym maes darlledu, byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad cyntaf yn mesur amrywiaeth y diwydiant radio yn y DU, ac ail adroddiad ar amrywiaeth ar deledu yn y DU. Bydd y rhain yn rhoi darlun cynhwysfawr o ba mor dda y mae gweithluoedd darlledwyr yn adlewyrchu poblogaeth ehangach y DU, a pha gamau y mae darlledwyr mawr yn eu cymryd i wella amrywiaeth a chynhwysiant.

Fel rhan o’n gwaith i wella’r ddarpariaeth symudol ar draws y wlad, byddwn yn sicrhau bod gweithredwyr yn cwrdd â’u rhwymedigaethau o ran darpariaeth. Lluniwyd y rhain i gynyddu argaeledd rhwydweithiau symudol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell. Byddwn hefyd yn ystyried gofynion newydd o ran darpariaeth wrth i ni ddyfarnu trwyddedau sbectrwm newydd.

Diogelu defnyddwyr rhag niwed

Byddwn yn parhau i sicrhau safonau da ar deledu a radio drwy ystyried yr holl gwynion a dderbyniwn yn erbyn ein Cod Darlledu.

Rydym yn gorfodi’r rheolau a osodwn ar ddarparwyr cyfathrebu, yn ogystal â chyfraith defnyddwyr gyffredinol, i sicrhau y caiff pobl eu trin yn deg, gan gynnwys yr unigolion mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Byddwn yn parhau i fynd i’r afael ag arferion niweidiol yn gyflym ac yn gadarn, sy’n gallu golygu rhoi dirwy i gwmnïau pan fyddant yn torri ein rheolau.

Fel rhan o’n gwaith diogelu defnyddwyr, byddwn yn adolygu cost galw gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn (rhifau 118), fel bod prisiau’n dryloyw a theg.

A byddwn hefyd yn sicrhau bod gweithredwyr rhwydweithiau’n cydymffurfio â’n canllawiau o ran adeiladu rhwydweithiau sy’n ddiogel a gwydn, fel y gall pobl a busnesau fod yn hyderus y bydd y rhwydweithiau a ddefnyddiant yn gweithio.

Cyflawni ein nodau ledled y DU

Mae Ofcom yn rheoleiddio dros y DU gyfan, gan weithio gyda rhanddeiliaid cenedlaethol a lleol o’n swyddfeydd yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, gan weithio’n agos gyda phedwar Pwyllgor Cynghori Cenedlaethol Ofcom.

Mae rhagor o ddatganoli i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ystod y deunaw mis diwethaf wedi arwain at newidiadau i drefn lywodraethu Ofcom. Mae'r gweinyddiaethau yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast bellach yn gyfrifol yn eu tro am benodi aelod newydd i Fwrdd Ofcom, a hynny mewn ymgynghoriad â'r Ysgrifennydd Gwladol dros faterion Digidol Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Disgwylir y bydd aelod yr Alban yn cael ei benodi cyn bo hir, a’r gweddill i ddilyn maes o law.

Byddwn hefyd yn rhoi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd ar waith gyda Llywodraethau’r Alban a’r DU a Senedd yr Alban.  Mae hwn yn nodi proses glir o ran sut y bwriadwn gydweithio. Mae disgwyl y bydd memoranda tebyg yn cael eu cytuno â’r gweinyddiaethau yng Nghymru a Gogledd Iwerddon a’u rhoi ar waith yn 2018/19 a thu hwnt.

Wrth i’r DU barhau â’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, byddwn yn parhau i ymgysylltu â sefydliadau Ewropeaidd, rheoleiddwyr eraill yn yr UE a Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd newidiadau arfaethedig i reoliadau dan y Fframwaith Cyfathrebiadau Electronig a’r Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol yn cwrdd ag anghenion defnyddwyr y DU. Rydym hefyd yn darparu cyngor i Lywodraeth y DU ar yr effeithiau posibl ar farchnadoedd a sectorau a reoleiddiwn a sut i sicrhau bod rheoleiddio effeithiol yn parhau gydol y broses Brexit.

Sicrhau gwerth am arian

Yn dilyn pasio Deddf yr Economi Ddigidol ym mis Ebrill 2017, mae Ofcom bellach yn cael ei ariannu yn gyfan gwbl drwy ffioedd a thaliadau’r diwydiant ac nid yw’n derbyn unrhyw arian grant gan y Llywodraeth.  Mae hyn yn helpu i bwysleisio ein hannibyniaeth.

Mae Ofcom yn canolbwyntio ar barhau i ddarparu gwerth am arian. Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cyflawni arbedion cyllidebol cyfatebol mewn termau real, a byddwn yn parhau i ganfod arbedion pellach o ran effeithlonrwydd yn 2018/19 lle bo’n bosibl.

£121.2m ydy ein cyllideb dros dro ar gyfer 2018/19, sy’n cynnwys capasiti ar gyfer ein cyfrifoldebau o ran rheoleiddo'r BBC.

Y camau nesaf

Mae Ofcom yn ceisio barn ar ei Gynllun Blynyddol arfaethedig ar gyfer 2018/19 erbyn 9 Chwefror 2018. Fel rhan o’r broses ymgynghori byddwn yn cynnal digwyddiadau yn Llundain, Belfast, Caeredin a Chaerdydd i glywed yn uniongyrchol gan randdeiliaid.

Byddwn yn ystyried ymatebion i’n hymgynghoriad a datblygiadau yn y marchnadoedd cyfathrebiadau, cyn cyhoeddi ein cynllun terfynol ym Mawrth 2018.