Gwybodaeth well cyn i chi brynu band eang

01 Mawrth 2018

 • Rhaid i ddarparwyr rhyngrwyd fod yn fwy tryloyw cyn i bobl ymrwymo
 • Bydd siopwyr band eang yn cael gwybod pa gyflymderau y gallant eu disgwyl ar adegau prysur
 • Bydd cwsmeriaid yn gallu gadael contract os bydd cyflymderau’n gostwng islaw lefel a warantwyd

Mae’n rhaid i defnyddwyr band eang sy’n chwilio am fargen newydd, gael gwybodaeth well am gyflymderau, cyn ymrwymo i gontract, o dan mesurau diogelu newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

Yn y dyfodol, bydd darparwyr band eang hefyd yn gorfod rhoi isafswm cyflymder wedi’i warantu i gwsmer posibl yn y man gwerthu. Os bydd cyflymder y cwsmer hwnnw yn mynd islaw’r lefel a addawyd, bydd gan gwmnïau fis i wella perfformiad, cyn y bydd yn rhaid iddynt adael i gwsmeriaid adael y contract heb gael eu cosbi.

Bydd y gallu i adael contract, yn berthnasol hefyd, am y tro cyntaf, ar gyfer pecynnau llinell dir a theledu sy’n cael eu prynu ochr yn ochr â band eang. Felly, ni fydd cwsmeriaid yn gorfod ymrwymo i gytundeb teledu cafodd ei brynu yr un pryd â’u band eang, os bydd y cyflymderau’n mynd yn islaw’r hyn a addawyd, a’u bod yn penderfynu gadael.

I ddiogelu defnyddwyr ymhellach, mae’n rhaid i ddarparwyr rhyngrwyd yn y dyfodol, ddarparu gwybodaeth cyflymderau amseroedd brig sy’n fwy realistig o’r cychwyn, sy’n adlewyrchu’r ffaith nad yw band eang mor gyflym pan mae mwy o bobl ar-lein, yn ystod oriau brig 8-10pm neu 12-2pm ar gyfer busnesau.[1]

Dyma sut fydd yr anghenion newydd yn gweithio:

Infographic showing the 4 key features of the new broadband speeds codes of practice: 1. Providing more realistic speed estimates at point of sale, which reflect peak times. 2: Always providing a minimum guaranteed speed at the point of sale. 3: Strengthening customers' right to exit if speeds fall below the minimum guaranteed level. 4: Ensuring all customers benefit from the codes, regardless of their broadband technology.

Bydd mesurau heddiw yn cael eu cyflwyno drwy gryfhau codau ymarfer Ofcom ynglŷn â gwybodaeth well am gyflymderau band eang.[2]

Bydd gofyn i ddarparwyr wneud newidiadau sylweddol i’w systemau er mwyn rhoi'r diwygiadau hyn ar waith, gan ddatblygu dulliau mesur cyflymder newydd a hyfforddi staff.  Felly, bydd gan ddarparwyr gyfnod o 12 mis ar y mwyaf i weithredu’r newidiadau hyn cyn y daw’r codau ymarfer newydd i rym, ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu prynu o 1 Mawrth 2019.

Cyn hynny, gall defnyddwyr gael rhagor o wybodaeth am eu hawliau cyfredol o dan y codau presennol ar wefan Ofcom, yn ogystal â chyngor ymarferol ar gyfer gwella cyflymder eich band eang.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Mae’n rhaid i gwsmeriaid band eang wybod beth yw’r cytundeb maen nhw wedi ymrwymo iddo.

“Felly, rydyn ni’n cau’r bwlch rhwng y cyflymderau band eang sy’n cael eu gwerthu i bobl a beth sy’n cael ei ddarparu. Hefyd, i roi mwy o hyder i bobl, rydym yn ei gwneud hi’n haws iddynt adael contract- heb gosb- os bydd y cwmnïau’n methu cyflawni.”

Dywedodd Alex Neill, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau a Chynnyrch i’r Cartref, Which?: “Mae cwsmeriaid wedi bod yn y niwl am lawer yn rhy hir ynghylch y cyflymderau maen nhw’n debygol o’u cael a’r gwasanaeth maen nhw’n talu amdano. Felly, mae’r camau hyn i helpu cwsmeriaid i adael jcontract heb gael eu cosbi i’w croesawu.

“Mae angen i ddarparwyr sydd wedi ymrwymo i’r cod symud yn gyflym er mwyn rhoi’r newidiadau hyn ar waith, a byddwn yn disgwyl i gwsmeriaid band eang gael disgwyliadau realistig cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract.”

Anghenion mwy llym ar gyfer darparwyr rhyngrwyd

Ar hyn o bryd, gall cwsmeriaid band eang adael eu contract heb gael eu cosbi os bydd y cyflymder yn gostwng islaw lefel sylfaenol a warantwyd, ac nad yw eu darparwr yn gallu datrys y broblem. Ond ar hyn o bryd, mae gan ddarparwyr ddigonedd o amser i ddatrys y broblem cyn caniatáu i chi adael.

O dan y gofynion newydd, bydd gan ddarparwyr 30 diwrnod calendr i wella cyflymderau cyn bod yn rhaid iddynt ganiatáu i chi adael y contract heb gael eich cosbi. Bydd y mesur diogelu hwn hefyd yn berthnasol i ddefnyddwyr band eang cebl, sy’n gallu derbyn amrywiaeth sylweddol mewn cyflymderau yn ystod amseroedd brig.

Mae mesurau heddiw’n rhan o gyfres o gynlluniau i roi mwy o hyder i bobl wrth ddewis eu cwmni band eang. Mae Ofcom hefyd yn gweithredu ar ran defnyddwyr drwy ddatgelu pwy yw’r darparwyr gorau a gwaethaf o ran ansawdd gwasanaeth, iawndal awtomatig pan fydd pethau’n mynd o chwith, a chryfhau’r rheolau cyffredinol y mae’n rhaid i bob darparwr eu dilyn.[3]

Sicrhau gwybodaeth well

Cyhoeddodd Ofcom ymchwil ‘siopwr dirgel’ llynedd, yn rhoi ar brawf cydymffurfiaeth darparwyr gyda’r codau presennol.

Roedd rhai o’r darganfyddiadau yn bositif; er enghraifft, roedd y rhan fwyaf o alwadau ffôn yn arwain at amcangyfrifiad cyflymder yn cael ei roi. Fodd bynnag, roedd yna le sylweddol i wella mewn meysydd yn cynnwys darparu gwybodaeth am gyflymderau band eang heb orfod gofyn amdanynt.

Rydym wedi gofyn i lofnodwyr y cod i nodi’r camau maent yn eu cymryd i sicrhau bod gwybodaeth well yn cael ei rhoi i gwsmeriaid. Bydd Ofcom hefyd yn monitro cydymffuriaeth gyda’r anghenion newydd a gyhoeddwyd heddiw. Yn ogystal, rydym yn bwriadu cyhoeddi adroddiad am berfformiad cwmnïau yn y flwyddyn sy’n dilyn gweithredu’r anghenion newydd.

DIWEDD.

NODIADAU I OLYGYDDION

 1. Mae cyflymder llwytho i lawr cyfartalog yn 34.6Mbit yr eiliad ar gyfer cwsmeriaid preswyl yn ystod y cyfnod brig 8-10pm, wrth gymharu â’r cyflymder uchaf cyfartalog o 39.1Mbit yr eiliad Ffynhonnell: Adroddiad Perfformiad Band Eang yng Nghartrefi’r DU Ofcom.
 2. Cyflwynodd Ofcom y cod preswyl presennol yn 2008, a chod ar gyfer cwsmeriaid busnes yn 2016. Mae pob un o ddarparwyr mwyaf y DU wedi ymrwymo i’r ddau god ymarfer. Mae Ofcom wedi gweithio gyda darparwyr i edrych ar sut gallwn wella'r codau er budd defnyddwyr ac wedi ymgynghori am newidiadau arfaethedig heddiw yn Hydref 2017.
 3. Yn ein Hadolygiad o’r Amodau Cyffredinol llynedd, fe wnaethon ni gryfhau rheolau ymdrin â rheolau oedd yn gofyn i ddarparwyr i:
  1. osod polisïau a gweithdrefnau clir yn eu lle er mwyn adnabod cwsmeriaid bregus;
  2. cynnig mynediad brys at drwsio namau i ddefnyddwyr anabl, rheolaeth biliau trydydd parti a biliau hygyrch; a
  3. sicrhau bod ymarferion casglu dyledion a datgysylltu teg a thryloyw yn eu lle.
 4. Mae Ofcom wedi bod yn gweithio’n agos hefyd gyda'r Awdurdod Safonau Hysbysebu a Phwyllgorau Arferion Hysbysebu (CAP) i wella'r modd y mae band eang yn cael ei hysbysebu, i atal pobl rhag cael eu camarwain. Rydym yn croesawu cyhoeddiad diweddar CAP ynghylch newidiadau mawr i honiadau mewn hysbysebion ynghylch cyflymder band eang.