Gostyngiad ym miliau cwsmeriaid llinell dir yn unig BT o ddydd Sul ymlaen

29 Mawrth 2018

  • Gostyngiad rhent llinell a gyhoeddwyd gan Ofcom yn dod i rym y penwythnos hwn
  • Bydd prisiau’n disgyn 37% i gwsmeriaid ffôn BT sydd heb fand eang

Bydd cwsmeriaid BT sydd â llinell dir yn unig – heb fand eang o gwbl – yn gweld eu bil ffôn misol yn gostwng £7 o ddydd Sul ymlaen, yn dilyn ymyriad gan Ofcom.

Ymchwiliodd Ofcom i brisiau cynyddol ar gyfer gwasanaethau llinell dir yn unig y llynedd. Ym mis Hydref, cyhoeddon ni fod BT wedi cytuno i leihau biliau misol y cwsmeriaid hyn.

O ddydd Sul 1 Ebrill ymlaen, bydd eu rhent llinell misol yn gostwng 37% – o £18.99 i £11.99. Bydd y newid yn arbed £84 y flwyddyn i’r cwsmeriaid hyn, llawer ohonynt yn oedrannus. Fel rhan o’r cytundeb, bydd BT hefyd yn gosod terfyn ar brisiau galwadau a rhent llinell, i gynyddu dim mwy na chwyddiant, am dair blynedd.

Nid yw cwsmeriaid llinell dir yn unig wedi cael yr un gwerth am arian â’r rheini sy’n prynu bwndeli o wasanaethau llinell dir, band eang a/neu deledu drwy dalu. Mae dau draean (66%) o gwsmeriaid llinell dir yn unig dros 65 oed, ac nid yw tri chwarter ohonynt (77%) erioed wedi newid darparwr.

Mae dadansoddiad Ofcom yn dangos bod yr holl ddarparwyr llinell dir mawr wedi cynyddu eu prisiau rhent llinell yn sylweddol mewn blynyddoedd diweddar – rhwng 23% a 47% mewn termau real. Ac mae hyn yn digwydd er bod darparwyr wedi elwa o ostyngiad o 27% yng nghost gyfanwerthol sylfaenol darparu’r gwasanaeth.

O’r 1.5 miliwn o gwsmeriaid llinell dir yn unig yn y DU, mae dau draean gyda BT. Roedd y sefyllfa hon wedi golygu bod BT wedi gallu cynyddu prisiau heb lawer o berygl o golli cwsmeriaid, ac roedd darparwyr eraill yn dilyn BT.

Mae Swyddfa'r Post, sy’n gwasanaethu'r gyfran ail fwyaf o’r farchnad llinell dir yn unig ar ôl BT, wedi cadarnhau i Ofcom yn ddiweddar y bydd yn cynnig pris newydd o £11.50 o fis Mai ymlaen. Rydym nawr am weld darparwyr eraill yn dilyn yr un drefn.

Dywedodd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr Grŵp Cystadleuaeth Ofcom: “Roedd gennym bryderon difrifol ynglŷn â biliau cwsmeriaid llinell dir ffyddlon yn codi’n sylweddol. Roedd hyn yn niweidio pobl sy’n dibynnu ar eu llinell dir, llawer ohonynt yn bobl oedrannus.

“Rydym yn falch fod BT wedi gostwng ei brisiau, sy’n golygu bod y cwsmeriaid hyn yn cael bargen decach, ac yn cael eu gwarchod rhag cynnydd mewn prisiau yn y blynyddoedd nesaf.”

Beth mae angen i gwsmeriaid llinell dir yn unig BT ei wneud

Yr wythnos hon mae BT wedi ysgrifennu at bron i 900,000 o’i gwsmeriaid sy’n prynu gwasanaeth llinell dir yn unig gan y cwmni.

Nid oes angen i dros 700,000 o'r cwsmeriaid hyn wneud dim byd i elwa o’r gostyngiad hwn mewn prisiau: bydd yn ymddangos ar eu bil nesaf yn awtomatig.

Bwriad y gostyngiad yw bod yn berthnasol i gwsmeriaid llinell dir BT sydd ddim yn prynu band eang gan unrhyw ddarparwr. Felly, mae BT hefyd wedi ysgrifennu at 190,000 o’i gwsmeriaid llinell dir sydd wedi dewis cael biliau di-bapur, yn gofyn iddynt gadarnhau nad oes ganddynt fand eang. Bydd cwsmeriaid sy’n cadarnhau hyn yn gymwys ar gyfer y gostyngiad.[1]

Efallai y bydd 200,000 o gwsmeriaid ychwanegol ar becyn ‘Home Phone Saver’ BT yn gymwys hefyd. Gallant ddewis aros ar eu pecyn cyfredol, neu symud i’r cynnyrch safonol sy’n cael ei ostwng, yn dibynnu ar ba un yw’r fargen orau iddynt. [2]

Sicrhau’r fargen orau

Mae Ofcom hefyd eisiau helpu pobl sy’n prynu eu gwasanaeth ffôn a’u gwasanaeth band eang ar wahân. Nawr yw’r amser delfrydol i’r cwsmeriaid hyn ystyried a fyddent yn gallu arbed arian drwy brynu eu gwasanaethau llinell dir a band eang fel rhan o fwndel. [3]

Mae’r cytundeb yn mynnu bod BT yn helpu'r cwsmeriaid hyn i fanteisio ar y bargeinion sydd ar gael yn y farchnad, drwy egluro y byddai modd iddynt gael bargen well drwy brynu fel bwndel.

Ar wahân, mae Ofcom yn edrych ar fesurau i helpu pobl i chwilio am y fargen orau gyda mwy o hyder, er mwyn iddynt allu manteisio’n llawn ar y dewis eang o wasanaethau cystadleuol. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion maes o law.

Mynd i’r afael â phrisiau llinellau tir yw un mewn cyfres o fesurau gan Ofcom i helpu cwsmeriaid telegyfathrebiadau. Rydym hefyd yn sicrhau bod pobl yn cael iawndal awtomatig pan fydd pethau'n mynd o chwith; yn cael gwybodaeth well am gyflymderau band eang cyn ymrwymo i gontract; ac yn gallu newid darparwr symudol yn hawdd.

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Bydd cwsmeriaid sy’n cael mynediad i’r rhyngrwyd ar eu ffonau symudol neu drwy fand eang lloeren, yn gymwys. Ni fydd y rhai hynny sydd â band eang sefydlog yn gymwys.
  2. Home Phone Saver yw pecyn ffôn-yn-unig BT sy’n rhent llinell, galwadau a nodweddion ychwanegol gyda’i gilydd mewn bwndel. Gan ei fod yn cynnig gostyngiad o hyd at £30 y mis o’i gymharu â phrynu’r nodweddion yn unigol am y prisiau safonol, efallai fod llawer o gwsmeriaid ar y tariff hwn eisoes yn cael y fargen orau iddyn nhw, hyd yn oed o’i gymharu â'r tariff safonol gostyngedig.
  3. Mae Ofcom yn cyhoeddi gwybodaeth i helpu cwsmeriaid llinell dir a band eang i ddewis y tariff cywir ar gyfer eu defnydd penodol nhw. Mae’n cynnwys gwybodaeth am y gwasanaethau rhad sydd ar gael i gwsmeriaid sy’n cael rhai budd-daliadau gwladol.