Llai o wylio teledu wedi’i ddarlledu yng Nghymru

18 Gorffennaf 2019

 • Mae llai yn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu – gan ddisgyn 17% ers 2010
 • Mae mwy yn gwylio ar-lein, a BBC iPlayer ydy'r gwasanaeth ffrydio mwyaf poblogaidd
 • Cymru yn erbyn Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad oedd y rhaglen a gafodd ei gwylio fwyaf yn 2017

Roedd faint o amser roedd pobl yng Nghymru yn ei dreulio yn gwylio teledu wedi’i ddarlledu wedi disgyn am y pumed flwyddyn o’r bron, yn ôl ymchwil gan Ofcom.

Yn ystod 2017 treuliodd gwylwyr yng Nghymru 3 awr 43 munud y dydd ar gyfartaledd yn gwylio teledu sy’n cael ei ddarlledu. Er bod yr amser gwylio yn dal yn uwch na chyfartaledd y DU (3 awr a 23 munud), mae wedi disgyn 17 munud (-7%) ers 2016, a 48 munud (-17%) wrth gymharu â 2010.

Mae’r gostyngiad yn fwy amlwg byth ymysg plant a gwylwyr rhwng 16 a 34 oed yng Nghymru, y mae faint o deledu wedi’i ddarlledu maen nhw’n ei wylio ar y set deledu wedi bron i haneru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn 2017, roedd plant 4 i 15 oed wedi gwylio 1 awr a 31 munud o deledu wedi’i ddarlledu bob dydd, a oedd wedi disgyn o 1 awr a 51 munud yn 2010 (-47%). Yn yr un modd, roedd gwylio wedi disgyn ymysg pobl 16 i 34 oed o 2 awr 27 munud yn 2010 i 1 awr 57 munud yn 2017

(-43%).

Mae'r newidiadau yn golygu bod pobl dros 55 oed yng Nghymru wedi gwylio bron i bedair gwaith yn fwy o deledu wedi’i ddarlledu y dydd na phlant y llynedd.

Mae'r canfyddiadau yn rhan o adroddiad Ofcom, Cyfryngau'r Genedl: Cymru 2018, astudiaeth gynhwysfawr o batrymau yn y sectorau teledu, radio a sain, a gyhoeddwyd heddiw.

Munudau dyddiol ar gyfartaledd a dreulir yn gwylio cyfanswm teledu, yn ôl grŵp oedran yng Nghymru: 2010 – 2017

Mae mwy a mwy yn gwylio ar-lein yng Nghymru

Er bod pobl yng Nghymru yn gwylio llai o deledu wedi’i ddarlledu, maen nhw’n gwario mwy o amser yn gwylio pethau eraill ar eu set deledu.

Roedd gwylio dyddiol cynnwys heb ei ddarlledu, fel YouTube a gwasanaethau ar-alwad drwy danysgrifiad gan gynnwys Netflix ac Amazon Prime Video, wedi cynyddu 11 munud (33%) yn 2017, i 44 munud.

Mae traean o oedolion Cymru (33%) nawr yn dweud eu bod yn defnyddio gwasanaethau ffrydio ar-lein fel Netflix ac Amazon Prime Video.Fodd bynnag, BBC iPlayer ydy’r mwyaf poblogaidd o’r holl wasanaethau ffrydio (mae 37% o oedolion yn ei ddefnyddio), wedi’i ddilyn gan Netflix (25%) ac ITV Hub (24%).

Dywedodd Jonathan Rose, Cyfarwyddwr dros dro Ofcom Cymru:

“Mae’r ymchwil hwn yn dangos bod y ffordd mae pobl yng Nghymru yn gwylio teledu yn newid yn gyflym.

“Mae gwylwyr yng Nghymru yn gwario llai o amser yn gwylio teledu wedi’i ddarlledu ‘traddodiadol’ ac yn troi’n gynyddol at wasanaethau ffrydio ar-lein, oherwydd apêl eu rhaglenni unigryw a’u llyfrgelloedd eang o raglenni clasurol.

Mae prif ganfyddiadau eraill yr adroddiad yn cynnwys:

 • Yn ystod 2017, gyda’i gilydd, gwariodd y BBC ac ITV £29.1m ar gynnwys gwreiddiol o’r DU a ddangoswyd am y tro cyntaf ar gyfer gwylwyr yng Nghymru. Roedd hyn yn gynnydd termau real o 8% o un flwyddyn i'r llall. Cafodd y cynnydd hwn ei sbarduno gan y BBC, a gynyddodd ei wariant blynyddol 12% yn 2017, ac roedd gwariant ITV wedi aros yn weddol sefydlog ers 2013;
 • Mae hyder gwylwyr mewn darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn dal yn uchel. Dywed saith deg dau y cant o’r gwylwyr sy’n gwylio BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4, Channel 5 neu S4C eu bod yn fodlon, o’i gymharu â chyfartaledd y DU sef 75%, 75% yn Lloegr, 69% yng Ngogledd Iwerddon a 71% yn yr Alban;
 • Gêm Cymru yn erbyn Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar BBC One oedd y rhaglen deledu a gafodd ei gwylio fwyaf yng Nghymru, gan ddenu 806,000 o wylwyr, a’i chyfran o’r gynulleidfa yn 54.7%.
 • Mewn wythnos arferol yn ystod 2017, roedd 364,000 o wylwyr yng Nghymru wedi gwylio S4C ar y teledu am o leiaf 3 munud yn olynol – y lefel cyrhaeddiad uchaf ers 2014.
 • Roedd gwrando ar radio digidol yng Nghymru, naill ai ar-lein drwy deledu digidol neu drwy set DAB, wedi codi i 47%, sydd ychydig yn is na chyfartaledd y DU (51%) ac sy’n debyg i’r gwrando yn yr Alban.

Nodiadau i olygyddion

 1. 1.Cyfanswm gwylio teledu bob dydd ar gyfartaledd yn ôl gwlad, (mewn munudau): 2010-2017
 2. Yr 20 rhaglen a gafodd eu gwylio fwyaf yng Nghymru: 2017 3. Ffynhonnell: BARB. Ardaloedd y BBC, pob unigolyn (4+). Y TVR (sgôr teledu) ydy mesur poblogrwydd rhaglen, rhan o ddiwrnod, egwyl fasnachol neu hysbyseb drwy gymharu ei chynulleidfa â’r boblogaeth yn gyffredinol. Mae un TVR yn cyfateb yn rhifol i un y cant o gynulleidfa darged.