Ofcom yn cadarnhau ei flaenoriaethau ar gyfer 2018/19

28 Mawrth 2018

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2018/19, sy’n nodi ei raglen gwaith arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae Ofcom yn anelu at sicrhau bod y marchnadoedd cyfathrebu’n gweithio i bawb. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy hybu cystadleuaeth; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed.

Mae prif elfennau ein rhaglen waith ar gyfer 201819 yn cynnwys:

  • gweithio gyda’r diwydiant i gefnogi buddsoddiad mewn rhwydweithiau band eang ffibr gwibgyswllt;
  • monitro ac yn adrodd ar y cynnydd o ran y trefniadau i wahanu Openreach a BT yn gyfreithiol;
  • creu’r adroddiad blynyddol cyntaf ar gydymffurfiaeth y BBC â’n gofynion;
  • paratoi ar gyfer rhyddhau tonnau awyr yn y dyfodol i helpu i gynyddu capasiti ac ansawdd rhwydweithiau symudol y DU; a
  • sicrhau bod band eang cyflym ar gael yn fwy eang drwy gychwyn gweithredu rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol.

Daw Cynllun Blynyddol Ofcom ar ôl ymgynghori ag ystod eang o randdeiliaid a’r cyhoedd. Mae’n amlygu ein holl brif feysydd gwaith yn ystod blwyddyn ariannol 2018/19, gan gynnwys:

Hyrwyddo cystadleuaeth er budd pobl a busnesau

Mae Ofcom yn cefnogi buddsoddiad mewn seilwaith rhwydweithiau i ddarparu band eang cyflymach a mwy dibynadwy ac i gyfrannu at economi’r DU yn y dyfodol. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i hybu buddsoddiad mewn seilwaith ffibr llawn a symudol gan ystod o gwmnïau. Yn dilyn ein hadolygiad o’r Farchnad Mynediad Lleol Cyfanwerthol, byddwn yn cyflwyno mesurau prisio sydd wedi’u llunio i sicrhau bod band eang cyflym iawn yn fforddiadwy, ond hefyd yn gwarchod y buddiannau i gwmnïau fuddsoddi mewn rhwydweithiau gwibgyswllt.

Byddwn yn mesur, yn monitro ac yn adrodd ar y cynnydd o ran gwahanu Openreach a BT yn gyfreithiol. Yn benodol, byddwn yn asesu i ba raddau mae Openreach yn gwella ei rwydwaith ac yn darparu gwasanaeth o ansawdd gwell.

Mae ein harwerthiant i ryddhau mwy o donnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol bellach ar y gweill. Bydd hyn yn helpu i fodloni’r galw cynyddol gan ddefnyddwyr am fand eang symudol.

O ran darlledu, rydyn ni wedi dechrau ein hasesiad cystadleuaeth cyntaf o’r BBC, gan edrych ar gynlluniau i lansio sianel deledu ddigidol newydd ar y BBC ar gyfer cynulleidfaoedd yn yr Alban.

Sicrhau safonau a gwella ansawdd

Ar ddiwedd 2017, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai’n deddfu ar gyfer rwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol band eang, gan roi hawl gyfreithiol i bobl yn y DU ofyn am gysylltiad band eang 10Mbit yr eiliad. Byddwn yn ymgynghori ar y gwasanaeth hwn yn y flwyddyn ariannol hon, yn cynnwys sut y caiff ei gyllido a’i redeg.

Fel rhan o’n gwaith i wella derbyniad ffôn symudol ledled y wlad, gwnaethom ymgynghori’n ddiweddar ar rwymedigaethau arfaethedig i gynyddu’r ddarpariaeth fel rhan o arwerthiant y sbectrwm 700 MHz. Disgwyliwn y bydd yr arwerthiant hwn yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf.

Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar berfformiad y BBC, yn ogystal ag astudiaeth ar ba mor dda mae cynulleidfaoedd gwahanol yn cael eu cynrychioli a’u portreadu ar deledu’r BBC. Bydd yr adolygiad yn gofyn beth mae gwylwyr yn ei ddisgwyl gan y BBC ac a yw’n adlewyrchu bywydau pobl ledled y DU.

Byddwn yn adolygu faint o gynnwys sydd ar gael i bobl iau, ynghyd ag amrywiaeth ac ansawdd rhaglenni teledu plant, ac yn ystyried gosod meini prawf ar gyfer cynnwys i blant.

I hyrwyddo amrywiaeth a chyfle cyfartal ym maes darlledu, byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad cyntaf yn mesur amrywiaeth y diwydiant radio yn y DU, ac ail adroddiad ar amrywiaeth ar deledu yn y DU. Bydd y rhain yn cynnig darlun cynhwysfawr o’r cyfleoedd, yr amrywiaeth, a chynhwysiant mewn cyflogaeth ymysg darlledwyr unigol, a’r diwydiant drwyddo draw.

Byddwn yn adrodd ar amlygrwydd sianeli teledu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfeiryddion rhaglenni electronig (EPG), ac yn adolygu ein rheolau yn y maes hwn.

Diogelu defnyddwyr rhag niwed

Byddwn yn parhau i bwyso a mesur yr holl gwynion sy’n dod i law yn erbyn ein Cod Darlledu, er mwyn cynnal safonau da ar y teledu a’r radio.

Rydym yn gorfodi’r rheolau a osodwn ar ddarparwyr cyfathrebu, yn ogystal â chyfraith defnyddwyr gyffredinol, i sicrhau y caiff pobl eu trin yn deg – gan gynnwys yr unigolion mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Byddwn yn parhau i fynd i’r afael ag arferion niweidiol yn gyflym ac yn gadarn, sy’n gallu golygu rhoi dirwy i gwmnïau pan fyddant yn torri ein rheolau.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod gweithredwyr rhwydweithiau yn cydymffurfio â’n canllawiau wrth ddatblygu rhwydweithiau sy’n ddiogel ac yn gadarn. Bydd hyn yn cynnwys paratoi a gweithredu gofynion arfaethedig y Gyfarwyddeb Rhwydwaith a Diogelwch Gwybodaeth; a chefnogi gwaith y Llywodraeth ar ddiogelwch seibr.

Byddwn yn adolygu’r gost o ffonio gwasanaethau ymholiadau rhifau ffôn i wneud yn siŵr bod y prisiau’n dryloyw ac yn deg i ddefnyddwyr.

Gan weithio gyda’r diwydiant a phartneriaid, megis Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, byddwn yn parhau i fonitro a rhwystro galwadau niwsans ar lefel rhwydwaith, fel nad ydyn nhw’n cyrraedd defnyddwyr nac yn achosi niwed i bobl ddiymgeledd.

Cyflawni dros y DU gyfan

Mae Ofcom yn rheoleiddio dros y DU gyfan, gan weithio gyda rhanddeiliaid cenedlaethol a lleol o’n swyddfeydd yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, a gan weithio’n agos gyda phedwar Pwyllgor Cynghori Cenedlaethol Ofcom.

Mae’r datganoli cynyddol i Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi’i adlewyrchu yn y newidiadau i drefn lywodraethu Ofcom. Mae'r gweinyddiaethau yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast bellach yn gyfrifol yn eu tro am benodi aelod newydd i Fwrdd Ofcom, a hynny mewn ymgynghoriad â'r Ysgrifennydd Gwladol dros faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Penodwyd aelod yr Alban i Fwrdd Ofcom ym mis Chwefror 2018 a disgwylir y bydd aelodau Cymru a Gogledd Iwerddon yn dilyn maes o law.

Rydym yn rhoi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd ar waith gyda Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth y DU a Senedd yr Alban. Mae disgwyl y bydd memoranda tebyg yn cael eu cytuno â’r gweinyddiaethau yng Nghymru a Gogledd Iwerddon a’u rhoi ar waith yn 2018/19 a thu hwnt.

Wrth i’r DU barhau â’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, byddwn yn parhau i ymgysylltu â sefydliadau Ewropeaidd, rheoleiddwyr eraill yn yr UE a Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd newidiadau arfaethedig i reoliadau dan y Fframwaith Cyfathrebiadau Electronig a’r Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol yn cwrdd ag anghenion defnyddwyr y DU.

Rydym hefyd yn darparu cyngor i Lywodraeth y DU ar effeithiau posibl Brexit ar y sectorau a reoleiddiwn, a sut i sicrhau bod rheoleiddio effeithiol yn parhau gydol y broses.

Sicrhau gwerth am arian

Yn dilyn pasio Deddf yr Economi Ddigidol ym mis Ebrill 2017, mae Ofcom bellach yn cael ei ariannu yn gyfan gwbl drwy ffioedd a thaliadau’r diwydiant. Mae hyn yn helpu i bwysleisio ein hannibyniaeth.

Mae Ofcom yn canolbwyntio ar barhau i ddarparu gwerth am arian. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cyflawni gostyngiadau cyllideb tebyg-i-debyg mewn termau real.

Ein cyllideb ar gyfer 2018/19 yw £124.2m. Mae’r cynnydd yn cynnwys capasiti i ymgymryd â’r gwaith ychwanegol y gofynnwyd i ni ei wneud gan y Llywodraeth i weithredu rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol band eang a’r gwaith ar ddiogelwch seibr. Heb gynnwys y dyletswyddau ychwanegol hyn, mae ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn cynrychioli gostyngiad mewn termau real o’i gymharu â 2017/18.