Ofcom yn adrodd ar Openreach sy’n fwy annibynnol

14 Mehefin 2018

  • Yr adroddiad cyntaf ar y gwahanu cyfreithiol yn dangos camau cadarnhaol gan BT
  • Mae Openreach nawr wedi’i ymgorffori, gyda Bwrdd a strategaeth annibynnol
  • Ond nid yw trosglwyddo'r gweithwyr wedi’i gwblhau

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi ei adroddiad cynnydd cyntaf ar wahanu Openreach oddi wrth ei riant gwmni BT yn gyfreithiol (PDF, 349.2 KB).

Fis Mawrth y llynedd cytunodd BT i ofynion Ofcom i wneud Openreach – sy’n rhedeg prif rwydwaith ffôn a band eang y DU – yn gwmni ar wahân. Mae hyn yn golygu y bydd gan Openreach ei staff, ei reolwyr a'i strategaeth ei hun, a phwrpas cyfreithiol i wasanaethu ei holl gwsmeriaid fel ei gilydd.

Ers hynny, mae’r cwmnïau wedi bod yn rhoi’r newidiadau hyn ar waith, sy’n cynrychioli'r diwygio mwyaf yn Openreach ers ei greu.

Mae Uned Monitro Openreach Ofcom wedi bod yn asesu’r gwaith gan BT ac Openreach i roi’r trefniadau newydd ar waith, gan fesur eu perfformiad yn ôl cyfres o ymrwymiadau y cytunwyd arnyn nhw.[1]

Mae adroddiad heddiw (PDF, 349.2 KB) yn datgelu bod y cynnydd tuag at wahanu’n gyfreithiol wedi bod yn foddhaol yn gyffredinol, gyda nifer o’r newidiadau llywodraethu nawr wedi cael eu rhoi ar waith, ond mae rhai camau eto i’w cwblhau.

Canfyddiadau o’r adroddiad

  • Cynnydd boddhaol yn gyffredinol. Mae Openreach nawr yn endid cyfreithiol oddi wrth BT gyda’i fwrdd annibynnol ei hun. Mae cynnydd wedi bod mewn meysydd eraill, fel tynnu ‘BT’ oddi ar y brandio, gan roi gweithdrefnau cydymffurfio ar waith, a hyfforddi staff ynghylch y newidiadau. Mae BT ac Openreach ill dau wedi gweithio’n agored ac yn adeiladol gydag Ofcom drwy gydol y cam gweithredu.
  • Ond mae angen cwblhau’r gwahanu cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdodau gyda chynllun pensiwn BT, mae'r cwmni eto i drosglwyddo gweithwyr Openreach i’r Openreach Ltd. newydd. Mae’r heriau hyn sy’n ymwneud â phensiwn wedi cael eu datrys, ac mae BT wedi cadarnhau y bydd yn dechrau’r broses drosglwyddo yn ystod y misoedd nesaf, gan orffen ymgynghoriad gyda staff erbyn diwedd y flwyddyn yma.
  • Arwyddion cadarnhaol ar fuddsoddiad. Mae Openreach wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn rhwydweithiau band eang cyflymach a gwell drwy stratenaeth ‘Ffeibr yn Gyntaf’ newydd. Mae’r cwmni wedi ymestyn ei gynllun i gyflwyno band eang ffeibr llawn i 1 miliwn eiddo, i 3 miliwn erbyn diwedd 2020. Serch hynny, rydyn ni’n disgwyl gweld ymrwymiadau mwy mentrus dros amser.
  • Mae’r diwydiant yn dawel obeithiol. Mae nifer o gwmnïau telegyfathrebiadau sy’n dibynnu ar Openreach wedi pwysleisio pwysigrwydd bod y trefniadau newydd yn arwain at newid pendant a chadarnhaol – fel mwy o dryloywder ym mhenderfyniadau Openreach. Serch hynny, mae rhai yn dal yn ansicr ynghylch a fydd y trefniadau newydd yn caniatáu i Openreach weithredu yn fwy annibynnol a thrin ei holl gwsmeriaid yn gyfartal yn ymarferol.

Mae Ofcom hefyd wedi bod yn monitro’r cynnydd yng Ngogledd Iwerddon, lle mae Northern Ireland Networks BT yn darparu'r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan Openreach yng ngweddill y DU. Mae mesurau llywodraethu gwell a hyfforddiant ychwanegol i staff wedi cael eu rhoi ar waith yng Ngogledd Iwerddon.

Y camau nesaf

Mae Ofcom yn monitro’n ofalus y camau gweithredu sydd eto i’w cymryd, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni heb ragor o oedi.

Byddwn yn parhau i fonitro’r cynnydd o ran y gweithredu drwy adroddiadau rheolaidd. Bydd y rhain hefyd yn asesu, gan ddefnyddio amrywiaeth o fesurau, i ba raddau y mae ymddygiad a pherfformiad Openreach yn cyflawni newidiadau cadarnhaol i’r diwydiant.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Mae'r newidiadau hyn wedi cael eu dylunio i fynd i'r afael â phryderon Ofcom bod BT wedi cael gormod o reolaeth yn y gorffennol dros benderfyniadau strategol Openreach, ac y gallai ffafrio ei fusnes adwerthu ei hun ar draul cwsmeriaid eraill.
  2. Mae’r gwaith a gafodd ei wneud gan Uned Monitro Openreach ar gyfer yr adroddiad hwn wedi cynnwys ymgynghori â’r diwydiant, a chyfarfodydd a chyfweliadau gydag uwch staff o BT ac Openreach.