Rhagor o wrando ar bodlediadau yn y Deyrnas Unedig

28 Medi 2018

Mae podlediadau'n ffynnu yn y Deyrnas Unedig, gyda bron i 6 miliwn o oedolion bellach yn gwrando bob wythnos, fel y canfu Ofcom ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Podlediadau ddydd Sul.

Mae nifer y gwrandawyr ar bodlediadau wythnosol bron wedi dyblu mewn pum mlynedd - o 3.2 miliwn (7% o oedolion dros 15 oed) yn 2013 i 5.9 miliwn (11%) yn 2018.

Mae'r cynnydd ar draws pob grŵp oedran, ond mae’r cynnydd mwyaf trawiadol ymysg pobl ifanc rhwng 15 a 24 oed - gyda thua un o bob pump (18.7%) bellach yn gwrando ar bodlediadau bob wythnos.[1]

Casglodd Ofcom ddata o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys Rajar, ACast a TouchPoints, i archwilio'r cynnydd mewn gwrando ar bodlediadau. Mae canfyddiadau’n cynnwys:

  • Comedi yw genre mwyaf poblogaidd podlediadau, ac yna cerddoriaeth, teledu a ffilm.[2]
  • Mae hanner y gwrandawyr podlediadau o dan 35 oed. Er mai dim ond 29% o wrandawyr radio traddodiadol sydd o dan 35 oed, mae hyn yn codi i 49% ar gyfer podlediadau.[3]
  • Mae bron pob un sy’n gwrando ar bodlediadau’n gwrando ar y radio hefyd. Mae bron pob un sy'n gwrando ar bodlediadau (96%) hefyd yn gwrando ar y radio bob wythnos, er bod radio byw yn hawlio cyfran is o lawer o gyfanswm eu hamser yn gwrando (48%) nag oedolion yn gyffredinol (75%).[4]
  • Mae darlledwyr radio a theledu yn cofleidio’r cyfrwng. Mae fersiynau Podlediad o raglenni radio y BBC fel Desert Island Discs a Kermode & Mayo’s Film Review yn ymddangos yn rheolaidd yn siart podlediadau iTunes cwmni Apple. Mae darlledwyr teledu’n dangos mwy a mwy o ddiddordeb mewn podlediadau fel ffynhonnell deunydd ar gyfer sioeau teledu, neu fel estyniad o gyfresi sefydledig (fel podlediad ITV Love Island: The Morning After).[5]

Mae ymchwil Ofcom yn dangos bodgwrandawyr yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio podlediadau o amrywiaeth o ffynonellau. Ymhlith y rhai a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin roedd gwefan ac app y BBC (a ddefnyddiwyd gan 36% o wrandawyr podlediadau), YouTube (26%) ac iTunes (25%). Roedd ffynonellau eraill yn cynnwys gwasanaethau ffrydio fel Spotify, a gwefannau neu apiau papurau newydd.[6]

Dywedodd Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad yn Ofcom: "Mae podlediadau'n ffynnu yn y Deyrnas Unedig, ac yn ehangu arferion gwrando pobl. Mae pob grŵp oedran yn rhan o'r cynnydd, ond mae'r twf mwyaf syfrdanol ymysg oedolion iau.

"Mae pobl yn defnyddio podlediadau i ategu radio traddodiadol, ac mae'n galonogol gweld darlledwyr yn croesawu'r cyfrwng ac yn ei ystyried fel cyfle i dyfu.”

Y DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

Ffynonellau Data

  • 1, 3 a 4: Ymchwil Cyd-gynulleidfa Radio (RAJAR)
  • 2: Adroddiad Deallusrwydd Sain gan ACast, llwyfan wedi ei guradu ar gyfer podlediadau
  • 5 a 6: Adroddiadau Marchnata Cyfathrebu Ofcom 2017 a 2018