Yr wybodaeth ddiweddaraf ar ymchwiliadau i’r sianel newyddion RT

20 Rhagfyr 2018

Mae Ofcom wedi canfod heddiw fod y sianel newyddion RT wedi torri rheolau darlledu drwy fethu â bod yn ddiduedd mewn saith rhaglen newyddion a materion cyfoes dros gyfnod o chwe wythnos.

Yn gynharach eleni, roedd Ofcom wedi lansio nifer o ymchwiliadau i RT i benderfynu a oedd rhai rhaglenni a oedd wedi cael eu darlledu ar y sianel wedi cydymffurfio â rheolau darlledu a oedd yn galw am ddidueddrwydd dyladwy.

Ar ôl archwilio’r rhaglenni a’r holl dystiolaeth a oedd ar gael, gan gynnwys sylwadau ysgrifenedig a llafar a wnaed gan RT, rydyn ni wedi dod i’r casgliad bod y saith rhaglen ganlynol wedi torri rheolau didueddrwydd dyladwy. Cafodd y rhaglenni eu darlledu rhwng 17 Mawrth 2018 a 26 Ebrill:

 • Sputnik, RT, 17 Mawrth 2018, 19:30;
 • News, RT, 18 Mawrth 2018, 08:00;
 • Sputnik, RT, 7 Ebrill 2018, 19:30;
 • Crosstalk, RT, 13 Ebrill 2018, 20:30;
 • Crosstalk, RT, 16 Ebrill 2018, 20:30;
 • Crosstalk, RT, 20 Ebrill 2018, 08:30; a
 • News, RT, 26 Ebrill 2018, 08:00.

Canfuwyd nad oedd tair rhaglen arall wedi torri ein rheolau didueddrwydd dyladwy.1

Wrth eu hystyried gyda’i gilydd, mae’r saith achos yn cynrychioli methiant difrifol i gydymffurfio â’n rheolau darlledu. Rydyn ni wedi dweud wrth RT ein bod yn bwriadu ystyried gosod sancsiwn statudol. Mae’r darlledwr nawr yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau i ni, a byddwn ni’n eu hystyried cyn symud ymlaen.2

Mae ein penderfyniadau wedi’u nodi yn llawn yn y Bwletin Darlledu ac Ar-alwad rhifyn 369 (PDF, 2.2 MB).

DIWEDD

 1. Canfu ein hymchwiliadau nad oedd y tair rhaglen ganlynol wedi torri’r rheolau darlledu:
  • News, RT, 30 Mawrth 2018, 18:00;
  • Worlds Apart, RT, 1 Ebrill 2018, 23:00; a
  • News, RT, 4 Mai 2018, 08:00.
 2. Ar ôl ystyried sylwadau pellach gan RT os bydd Ofcom yn penderfynu ystyried yr achosion hyn ar gyfer sancsiwn, bydd Ofcom yn dilyn y broses sydd wedi'i nodi yng ngweithdrefnau ar gyfer sancsiynau statudol (PDF, 189.7 KB) Ofcom mewn achosion darlledu a gyhoeddwyd.