Hwb i gyflymderau band eang cartrefi yn y DU

27 Mehefin 2019

  • Cyflymder cyfartalog band eang yn cynyddu un rhan o bump mewn blwyddyn
  • Gall cwsmeriaid cyflym iawn ffrydio iPlayer neu Netflix mewn manylder tra uchel

Mae cartrefi yn y DU yn manteisio ar ryngrwyd cyflymach, mwy dibynadwy wrth i ymchwil Ofcom ddatgelu bod cyflymderau cyfartalog band eang wedi cynyddu bron 20% yn y flwyddyn ddiwethaf.  

Mae adroddiad Perfformiad Band Eang Cartrefi blynyddol Ofcom yn cymharu sut mae pecynnau band eang gwahanol yn perfformio, gan ddefnyddio data o fonitorau a osodwyd ar lwybryddion band eang pobl.

Am y tro cyntaf, mae’r cyflymderau lawrlwytho cyfartalog wedi pasio 50 Mbit yr eiliad - gan gynyddu 18% yn y flwyddyn ddiwethaf i 54.2 Mbit yr eiliad.

Mae’r cyflymderau llwytho i fyny, sy’n dod yn fwyfwy pwysig wrth i fwy o bobl ddechrau gweithio o adref neu rannu fideos ar-lein, wedi cynyddu hefyd - hyd at 15% i 7.2 Mbit yr eiliad. Mae’r cyflymderau lawrlwytho a llwytho i fyny wedi mwy na dyblu yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Pecyn cebl VIVID 350 Virgin Media oedd â’r cyflymderau cyflymaf a gofnodwyd yn yr ymchwil, gyda chyflymderau cyfnod brig cyfartalog o 360.2 Mbit yr eiliad. Pecyn ffeibr llawn 300 Mbit yr eiliad BT oedd yr ail gyflymaf, gyda chyflymder cyfnod brig cyfartalog o 300.6 Mbit yr eiliad. Y pecyn hwn oedd y gorau ar gyfer cyflymderau llwytho i fyny cyfnod brig cyfartalog, sef 48.8 Mbit yr eiliad.

In 2018 the average download speed was 54.2 Mbit/s and the average upload speed was 7.2 Mbit/s.

Ffrydwyr cyflym

Roedd ein hymchwil hefyd yn edrych ar sut mae pecynnau band eang gwahanol yn effeithio ar brofiad pobl o ffrydio cynnwys fideo. Gallai’r bobl oedd yn defnyddio cysylltiadau cyflym iawn neu gyflymach ffrydio ffilmiau neu sioeau Netflix mewn manylder tra uchel (UHD) heb byffro ym mhob achos bron.

Ond dim ond un o bob 10 cartref gyda band eang copr, sylfaenol oedd yn gallu ffrydio eu hoff sioeau mewn manylder tra uchel.

Nawr bod mwy na naw o bob deg cartref a busnes bach yn y DU yn gallu cael cysylltiadau cyflym iawn, gallai llawer sydd ar fand eang safonol wella eu profiad ffrydio drwy uwchraddio - yn aml heb dalu mwy nag y maent yn ei dalu nawr. Mae ymgyrch Y Gorau o’ch Gwesanaeth Ofcom yn galluogi pobl i wirio pa fand eang sydd ar gael yn eu hardal, gweld pa fand eang sydd fwyaf addas i’w hanghenion a chael cyngor ar sut mae sicrhau’r fargen orau iddyn nhw.

Ffeibr llawn amdani

Fe wnaeth pecynnau ffeibr llawn, lle mae ceblau ffeibr yn rhedeg yr holl ffordd o’r gyfnewidfa i gartrefi pobl, berfformio’n well na phecynnau copr cyfatebol ym mhob mesur bron - yn cynnwys cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho.

Mae gwasanaethau band eang copr, hŷn yn fwy tebygol o arafu gyda’r nos pan mae mwy o bobl yn mynd ar-lein.

Er mwyn helpu i gynyddu faint o wasanaethau ffeibr llawn sydd ar gael ledled y DU, rydyn ni wedi cyflwyno pecyn o fesurau i gefnogi buddsoddiad mewn ffeibr llawn, a’i gwneud yn gyflymach ac yn haws i gwmnïau adeiladu eu rhwydweithiau.

Yn ôl Yih-Choung Teh, Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth ac Ymchwil Ofcom: “Mae sawl math o fand eang erbyn hyn: copr, cyflym iawn, cebl a ffeibr llawn. Gall y math rydych chi’n ei ddewis wir effeithio ar eich profiad ar-lein.

“Felly rydyn ni’n annog pobl i ymweld â’n gwefan benodol, Y Gorau o’ch Gwesanaeth, i weld sut gallent gael band eang cyflymach, am yr un pris neu am lai nag y maent yn ei dalu nawr.”

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Mae’r ymchwil hwn yn defnyddio data a gasglwyd gan ein partner ymchwil, SamKnows Limited (SamKnows) o banel o wirfoddolwyr o 4,918 o ddefnyddwyr band eang yn y cartref.