Tell us about your experience of Ofcom.org.uk

We want to know about your experience of using our website. Take part in our website survey (opens new window).

Penodi David Jones yn aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru

09 Ebrill 2019

Heddiw, gwelwyd Gweinidogion Cymru yn cadarnhau penodiad David Jones yn Aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymr.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau’r penodiad ar ôl ymgynghori ag Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Ar hyn o bryd, mae David Jones yn aelod anibynnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, sef un o’r mwyaf yng Nghymru, sy’n cwmpasu pum ardal awdurdod lleol wahanol. Mae’r Bwrdd Iechyd yn adeiladu ysbyty newydd ar gyfer 470 o welyau ar hyn o bryd. Mae David yn gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethiant Gwybodaeth. Mae David hefyd yn un o gyfarwyddwyr anweithredol Awdurdod Cyllid Cymru sef y corff sy’n gyfrifol am gasglu a rheoli trethi ar ran Llywodraeth Cymru ac mae’n aelod o fwrdd Cymwysterau Cymru.

Dywedodd David Jones: “Mae’n fraint cael y cyfle i ymgymryd â’r rôl newydd hon ar adeg bwysig i Ofcom. Mae gwneud yn siŵr bod gan bobol ar draws Cymru y gwasanaethau darlledu sydd eu hangen arnynt a bod gan ddefnyddwyr fynediad at wasanaethau cyfathrebiadau o safon, yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf gwledig, yma yng Nghymru a ledled y DU yn hanfodol ac rydw i’n edrych ymlaen at gyfrannu at drafodaeth barhaus Ofcom.”

Dywedodd Terry Burns, Cadeirydd Ofcom: “Rydw i wrth fy modd bod David Jones wedi cael ei gadarnhau fel aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru. Bydd ei benodiad yn cryfhau gallu bwrdd Ofcom i gynrychioli lleisiau defnyddwyr a dinasyddion o bob cwr o’r DU wrth i ni geisio sicrhau bod pobl yn manteisio i’r eithaf ar wasanaethau cyfathrebiadau.”

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae gan David ystod eang o brofiadau sy’n berthnasol iawn i gyfrifoldebau rheoleiddio Ofcom, yn arbennig ei waith ar gyfathrebiadau digidol a materion seiberddiogelwch. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd i wella gwasanaethau cyfathrebiadau i bobol a busnesau, lle bynnag maent yn by ac yn gweithio.”

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hwn yn benodiad pwysig a hoffwn ddymuno pob lwc i David. Mae darlledu yng Nghymru yn mynd drwy gyfnod o adnewyddu, sydd i’w groesawu. Rhaid i Gymru ddarparu gwasanaethau cynhwysfawr, yn Gymraeg a Saesneg, sy’n adlewyrchu’n briodol y ffaith ei bod yn wlad â’i hiaith, ei diwylliant a’i sefydliadau gwleidyddol ei hun. Mae gan Ofcom rôl allweddol o ran sicrhau bod hyn yn digwydd. Mae llais cryf i Gymru ar ei Fwrdd yn gam gwych ymlaen.”

Dywedodd Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: “Llongyfarchiadau i David ar y penodiad allweddol hwn. Mae gan Ofcom rôl hanfodol o ran gwella mynediad at fand eang cyflym a darpariaeth symudol ddibynadwy yng Nghymru. Rwy’n falch y bydd penodiad David yn rhoi llais cryf i Gymru ar Fwrdd Ofcom a fydd yn sicrhau bod anghenion cysylltedd Cymru yn cael eu cynrychioli.”

NODIADAU I OLYGYDDION

  • Ofcom yw rheoleiddiwr annibynnol ac awdurdod cystadleuaeth diwydiannau cyfathrebiadau’r DU. Mae gennym gyfrifoldebau ar draws teledu, radio, fideo ar-alw, telegyfathrebiadau, cyfathrebiadau diwifr a gwasanaethau post. Mae datganiadau newyddion ac adnoddau eraill i newyddiadurwyr ar gael yn ofcom.in/newyddion.
  • Fel y nodir yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Gyfathrebiadau, mae adran 1 Deddf y Swyddfa Gyfathrebiadau 2002, fel y'i diwygiwyd gan adran 68 Deddf Cymru 2017, yn darparu bod gan Weinidogion Cymru y pŵer i benodi aelod o Fwrdd Ofcom.
  • Roedd Cytundeb Dydd Gŵyl Dewi yn nodi’n glir y dylai’r unigolyn hwn fod yn berson sy’n gallu cynrychioli buddiannau Cymru. Cyn y penodiad, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori â’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, er mwyn i’r Ysgrifennydd Gwladol allu gwneud yn siŵr bod y Bwrdd yn mynd i weithio'n effeithiol drwyddo draw.  Bydd gan y sawl sy’n cael ei benodi yr un cyfrifoldebau ar draws y DU ag aelodau anweithredol eraill Ofcom.
  • Gan fod Ofcom yn gorff cyhoeddus ar draws y DU, caiff y penodiad ei wneud yn unol â Chod Llywodraethu Swyddfa’r Cabinet ar Benodiadau Cyhoeddus.
  • £42,519 am ddeuddydd yr wythnos fydd y taliad ar gyfer y rôl hon. Bydd y penodiad yn para am bedair blynedd.