Prisiau tecach i gwsmeriaid band eang

25 Medi 2019

 • Mesurau newydd i warchod cwsmeriaid sy’n agored i niwed rhag prisiau uchel a sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg
 • Cwmnïau band eang am ostwng prisiau i gwsmeriaid sydd y tu allan i gontract yn dilyn adolygiad Ofcom

Heddiw, mae Ofcom wedi cyflwyno amryw o fesurau i helpu i sicrhau bod cwsmeriaid band eang y tu allan i gontract yn talu prisiau tecach, a bod darparwyr yn diogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn well.

Rydym wedi bod yn bryderus am rai cwsmeriaid band eang sy’n talu prisiau uchel ar ôl i’w cynnig cychwynnol ddod i ben, sy’n golygu eu bod ‘y tu allan i gontract’. Gallai nifer o’r cwsmeriaid hyn arbed arian drwy negodi bargen newydd â’u darparwr presennol neu drwy newid i ddarparwr newydd.

Fel rhan o’n rhaglen waith i sicrhau tegwch i gwsmeriaid, rydym wedi adolygu arferion prisio band eang, er mwyn penderfynu ar y ffordd orau i helpu’r cwsmeriaid hyn i gael bargeinion gwell. Yn benodol, rydym wedi edrych ar y rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth siopa o gwmpas, a sut mae hyn yn effeithio ar gwsmeriaid agored i niwed.

Fe wnaethom ganfod bod tua 40% o gwsmeriaid band eang (8.8 miliwn) y tu allan i gontract, a bod modd i’r rhai sy’n ymrwymo i fargen newydd â’u darparwr presennol wneud arbedion sylweddol.

Hefyd, rydym wedi cyhoeddi canllawiau arfaethedig ar sut gall cwmnïau wella'r ffordd y maent yn trin cwsmeriaid sy'n agored i niwed. Mae ein rheolau presennol yn mynnu bod cwmnïau'n cefnogi eu cwsmeriaid agored i niwed ac yn eu trin yn deg. Rydym yn galw ar y diwydiant i wella eu harferion yn y maes yma.[1]

Ymrwymiadau prisiau cwmnïau

Rydym wedi herio cwmnïau band eang i ddarparu prisiau tecach ar gyfer eu cwsmeriaid y tu allan i gontract.

Er bod cynnig prisiau is i ddenu cwsmeriaid newydd yn arfer cyffredin i gwmnïau mewn marchnadoedd cystadleuol, gallai rhai grwpiau - gan gynnwys rhai cwsmeriaid agored i niwed - gael eu gadael ar ôl. Hefyd, rydym yn pryderu ynghylch y prisiau y tu allan i gontract y mae pobl sydd ar fand eang copr yn eu talu, a hwythau heb y dewis i newid i fand eang cyflym iawn eto.[2]

O ganlyniad i’n hadolygiad, mae cwmnïau band eang mwyaf y DU wedi gwneud nifer o ymrwymiadau i warchod cwsmeriaid a gostwng prisiau i’r rhai sydd y tu allan i gontract.

 • Bydd BT, Sky a TalkTalk yn caniatáu i’w cwsmeriaid y tu allan i gontract i gael yr un bargeinion â chwsmeriaid newydd, pan fyddant yn ymrwymo i gontract newydd.[3]
 • Mae’r gwahaniaeth yn yr hyn y bydd unrhyw un o gwsmeriaid dan gontract newydd Sky yn ei dalu pan ddaw eu contract i ben fydd dim mwy na £5 y mis. O fis Chwefror ymlaen, bydd BT yn rhoi cap ar y gwahaniaeth y bydd cwsmeriaid presennol sydd mewn contract yn ei dalu pan ddaw eu contractau i ben – bydd yn cadarnhau swm y cap hwn yn y man.
 • Ni fydd cwsmeriaid BT nad ydynt yn cael band eang cyflym iawn yn talu mwy na chwsmeriaid band eang cyflym iawn lefel mynediad o hyn ymlaen. A bydd BT yn rhoi gostyngiad pris awtomatig unwaith yn unig i gwsmeriaid agored i niwed sydd allan o gontract ar hyn o bryd ac yn talu mwy.
 • Bydd TalkTalk a Virgin Media yn adolygu prisiau cwsmeriaid sy'n agored i niwed bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn cael y fargen orau ar gyfer eu hanghenion, ac yn rhoi disgownt awtomatig pan fydd hynny’n briodol, os na fydd cwsmeriaid yn ymateb.
 • Bydd BT, EE, Plusnet a TalkTalk yn gwarchod cwsmeriaid y tu allan i gontract rhag prisiau’n cynyddu’n uwch na chwyddiant.

Bydd y rhan fwyaf o’r ymrwymiadau hyn yn dod i rym erbyn mis Mawrth 2020.

Er nad yw cyfreithiau presennol yn caniatáu i Ofcom roi cap ar brisiau yn gyffredinol, bydd yr ymrwymiadau hyn gan y diwydiant yn helpu i warchod cwsmeriaid y tu allan i gontract rhag prisiau uchel.

O fis Chwefror ymlaen, rhaid rhoi gwybod i gwsmeriaid band eang pan fydd eu contract ar fin dod i ben, a rhaid dangos y bargeinion gorau sydd ar gael iddynt. Bydd pobl sy’n dewis aros gyda’u darparwr heb ymrwymo i gontract newydd yn cael manylion am fargeinion gorau’r cwmni bob blwyddyn.[4]

Canfyddiadau ein hadolygiad

Rydym wedi dadansoddi’r farchnad band eang yn fwy manwl nag erioed, gan edrych ar y prisiau yr oedd mwy nag 20 miliwn o gwsmeriaid yn eu talu.

Fe wnaethom ganfod y gallai pobl sy’n ymrwymo i fargen newydd â’u darparwr presennol dalu rhwng £8 a £9 yn llai bob mis na chwsmeriaid sy’n aros y tu allan i gontract. Mae hyn bron cymaint â’r arbediad o £9-10 y mis ar gyfartaledd i gwsmeriaid newydd sy’n cael disgownt cychwynnol â’r darparwr hwnnw.[5] Hefyd, mae traean o’r rhai hynny sy’n negodi bargen newydd â’u darparwr yn talu llai na’r rhai sydd wedi cael y bargeinion cychwynnol hyn.

Ond, rydym yn bryderus ynghylch rhai pobl, yn arbennig y rhai sydd mewn amgylchiadau bregus, a allai fod yn talu mwy na’r angen - oherwydd nad oes ganddynt yr hyder i chwilio’r farchnad na siarad â’u darparwr.[6]

Yn ôl ein dadansoddiad, y llynedd – am y tro cyntaf – roedd prisiau disgownt ar gyfer band eang cyflym iawn yn is na’r prisiau roedd rhai cwsmeriaid y tu allan i gontract yn eu talu am fand eang copr arafach. Mae’r dull hwn o brisio yn annog cwsmeriaid i symud i gael gwasanaethau cyflymach a gwell - ond dim ond os yw’r gwasanaethau hynny ar gael yn eu hardal y gallant wneud hynny.

Ond, gyda’i ymrwymiad newydd, bydd BT yn sicrhau na fydd ei gwsmeriaid nad ydynt yn cael band eang cyflym iawn yn talu mwy na chwsmeriaid band eang cyflym iawn lefel mynediad.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Gall cwsmeriaid band eang sydd y tu allan i gontract wneud arbedion sylweddol – tua £100 y flwyddyn ar gyfartaledd – drwy godi’r ffôn i siarad â’u darparwr presennol ac ymrwymo i fargen well.

“Ac yn y dyfodol, bydd pawb yn cael gwybod am y tariff gorau sydd ar gael. Diolch i’r ymrwymiadau rydyn ni wedi’u sicrhau gan y prif gwmnïau band eang, bydd nifer o gwsmeriaid - gan gynnwys y cwsmeriaid mwyaf agored i niwed - yn talu llai.”

Tariff arbennig i gwsmeriaid ar incwm isel

Mae cael bargen deg yn arbennig o bwysig i gwsmeriaid sy’n agored i niwed yn ariannol, a allai ei chael hi’n anodd fforddio gwasanaeth band eang. Felly, rydym yn edrych yn fanwl ar yr achos dros gael tariff newydd, arbennig i warchod aelwydydd incwm isel.

Byddai hyn yn golygu y byddai’n rhaid i gwmnïau band eang gynnig gwasanaeth band eang syml, ar gost isel, i gwsmeriaid cymwys. Rydym yn ymchwilio i fforddiadwyedd gwasanaethau band eang er mwyn cael sail ar gyfer ein hasesiad o’r opsiwn hwn, a fyddai’n gofyn am ddeddfwriaeth

Ei gwneud hi’n haws newid

Mae gan Ofcom raglen helaeth i’w gwneud hi’n haws i gwsmeriaid newid neu ddod o hyd i fargen well â’u darparwr presennol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cynigion newydd, a gyhoeddwyd heddiw, a fyddai’n mynnu bod darparwyr yn treialu mesurau newydd i helpu pobl i siopa o gwmpas. Gallai hyn gynnwys treialu newid ar y cyd.
 • Yn unol ag Adolygiad y Llywodraeth o Ddata Clyfar, rydym yn ystyried sut gallai cwsmeriaid ddefnyddio data am sut maent yn defnyddio eu band eang i’w helpu i ganfod y bargeinion gorau.
 • Lansiwyd ymgyrch wybodaeth i ddefnyddwyr y mis hwn, sy’n tynnu sylw at fanteision newid darparwr band eang a symudol, ac yn cynnig cyngor ar sut mae gwneud hynny.
 • Hefyd, gall cwsmeriaid fynd ar ein gwefan newid, Y Gorau o'ch Gwesanaeth, i ganfod sut gallant gael mwy am lai gan eu band eang.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Gan mai nifer cymharol fychan o gwsmeriaid y mae darparwyr wedi’u cofnodi’n rhai sydd o bosibl yn agored i niwed, rydym yn credu y gall cwmnïau wneud llawer mwy o gynnydd o ran adnabod y cwsmeriaid hynny. Mae ein canllawiau arfaethedig yn cyflwyno sut gall darparwyr adnabod cwsmeriaid sy'n agored i niwed, a’u hanghenion ychwanegol, er mwyn iddynt gael cymorth priodol a’u trin yn deg. Byddwn yn parhau i adolygu perfformiad cwmnïau yn y maes hwn a byddwn yn ystyried rheolau newydd os na fydd ein pryderon yn cael eu bodloni.

2. Mae ychydig dros hanner miliwn o gwsmeriaid yn byw mewn ardaloedd lle nad yw band eang cyflym iawn ar gael.

3. Mae Sky wedi gweithredu’r ymrwymiad hwn yn barod. Bydd BT yn cynnig prisiau cwsmeriaid newydd i gwsmeriaid presennol pan fyddant yn anfon hysbysiadau diwedd contract a’r tariff gorau.

4. Bydd yr holl gwsmeriaid nad ydynt mewn contract cyfnod penodol, fel cwsmeriaid talu wrth ddefnyddio a SIM yn unig, yn cael yr hysbysiadau blynyddol hyn hefyd.

5. Gallai nifer o gwsmeriaid arbed arian drwy negodi bargen newydd â’u darparwr presennol neu drwy newid i ddarparwr newydd. Mae’r tabl isod yn dangos y gwahaniaeth rhwng yr hyn mae cwsmeriaid newydd a chwsmeriaid sy’n ailymrwymo i gontract yn ei dalu ar gyfartaledd o gymharu â’r rhai sydd y tu allan i gontract â darparwr penodol. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan ddarparwyr ym mis Tachwedd 2018:

Mae cwsmeriaid newydd neu sydd ar ail gontract fel arfer yn talu llai na chwsmeriaid sydd tu allan i gontract

Faint yn llai mae cwsmeriaid newydd a’r rhai sydd ar ail gontrat yn talu’n arferol o gymharu gyda’r rhai sydd tu allan i gontract. Dyma gyfanswm o £9.20 i £10.40 ar gyfer cwsmeriaid newydd a £7.90 i £8.60 ar gyfer cwsmeriaid ar ail gontract.

6. O blith yr 8.8 miliwn o gwsmeriaid band eang sydd y tu allan i gontract, mae data darparwyr yn nodi bod 1.5 miliwn yn agored i niwed, sy’n cynrychioli 43% o’r holl gwsmeriaid agored i niwed.