Rheolau pellach gan Ofcom i gefnogi buddsoddiad mewn ffeibr

24 Mai 2019

  • Rheolau newydd yn rhoi gwell mynediad at seilwaith Openreach i gwmnïau eraill
  • Mesurau i gefnogi cystadleuaeth a sicrwydd buddsoddiad ym marchnadoedd busnes

Yn dilyn penderfyniadau drafft a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom, bydd cwmnïau sy’n gosod ceblau ffeibr cyflymder uchel ar gyfer rhwydweithiau band eang a symudol yn elwa o well mynediad at bolion telegraff a thwneli tanddaearol Openreach.

O dan reolau a osodwyd gan Ofcom y llynedd, rhaid i Openreach, sy’n cynnal a chadw prif rwydwaith band eang y DU, adael i gwmnïau eraill ddefnyddio ei bolion telegraff a’i bibelli tanddaearol er mwyn gosod eu ceblau ffeibr eu hunain.

Hyd yma, roedd y mesur hwn – sy’n gallu haneru’r costau dechreuol sy’n gysylltiedig ag adeiladu rhwydweithiau ffeibr llawn – wedi’i gyfyngu i gwmnïau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid preswyl a busnesau bach yn bennaf. Mae'r penderfyniad drafft heddiw yn ymestyn hynny i gynnwys cwmnïau sy'n gwasanaethu busnesau mawr, yn ogystal â chwmnïau sy'n gosod llinellau cyflymder-uchel sy'n cludo rhwydweithiau symudol a band eang.

Mae Virgin Media, TalkTalk a CityFibre ymysg y cwmnïau sydd eisoes yn defnyddio polion a phibelli Openreach i gysylltu miloedd o gartrefi a busnesau â band eang cyflymach a mwy dibynadwy.[1] Rhyngddynt, mae’r cwmnïau’n defnyddio tua 12,000 o bolion telegraff a 2,500 km o bibelli tanddaearol Openreach.

Byddai ehangu’r mynediad i rwydweithiau busnes, yn galluogi cwmnïau i ddefnyddio seilwaith Openreach ar gyfer holl wasanaethau telegyfathrebiadau, yn gwella’r achos busnes iddyn nhw fuddsoddi mewn rhwydweithiau ffibr llawn a rhwydweithiau 5G arloesol.

Mae band eang gwibgyswllt, sy’n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 300 Mbit yr eiliad o leiaf, nawr ar gael i bron hanner y cartrefi yn y DU. Mae ffeibr llawn, sef math o fand eang gwibgyswllt sy'n defnyddio ceblau yr holl ffordd o'r gyfnewidfa i gartrefi pobl, nawr ar gael i 7% o adeiladau yn y DU.[2] Ac er bod nifer y llinellau ffeibr llawn wedi mwy na dyblu'r llynedd, mae Ofcom am weld y ddarpariaeth yn cael ei hymestyn i filiynau o adeiladau dros y misoedd nesaf.

Cefnogi cystadleuaeth a sicrwydd buddsoddiad yn y marchnadoedd busnes

Heddiw, rydym hefyd yn adnewyddu ein rheoliadau ar gyfer ‘llinellau ar brydles’ – sef cysylltiadau data cyflymder uchel sy'n cael eu defnyddio gan sefydliadau mawr. Dyma yw asgwrn cefn rhwydweithiau symudol a band eang y DU.

O dan ein penderfyniad drafft, mewn ardaloedd o’r wlad lle nad oes llawer o gystadleuaeth i Openreach gan rwydweithiau llinellau ar brydles eraill, byddwn yn parhau i reoleiddio’r gost y gallai Openreach ei godi ar ddarparwyr i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn, er mwyn cadw’r prisiau’n wastad. Byddem hefyd yn gosod gofynion llym ar Openreach o ran gwaith atgyweirio a gosod, er mwyn cyflawni safonau gwasanaeth uwch.

Hefyd, mewn llawer o ardaloedd, nid oes rhwydweithiau eraill yn bodoli mewn cyfnewidfeydd BT er mwyn darparu cystadleuaeth. Hyd yn oed gyda mynediad at bolion a phibelli, nid yw’n debygol y bydd cystadleuydd yn dod i’r fei ar gyfer cysylltiadau o’r cyfnewidfeydd hyn. Os felly, byddai’n rhaid i Openreach roi mynediad ffisegol i gwmnïau eraill at ei geblau ffeibr optig am bris sy’n rhesymol i’r costau.

Gelwir y gwasanaeth hwn yn ‘ffeibr tywyll’, oherwydd mai offer y cwmnïau eraill hynny sy’n ‘goleuo’ y ceblau. Byddai cyflwyno ffeibr tywyll yn yr ardaloedd hyn yn unig yn cwtogi’r costau’n sylweddol i weithredwyr symudol a band eang allu cysylltu eu rhwydweithiau nhw, a hynny heb danseilio’r cymhelliant i osod ceblau ffeibr newydd eu hunain lle bo hynny’n economaidd.

Os oes yna gystadleuaeth gref rhwng rhwydweithiau, neu bosibilrwydd o gystadleuaeth, byddai’r rheoliadau’n ysgafnach na’r rheolau presennol er mwyn galluogi’r gystadleuaeth honno i ffynnu.

Dywedodd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr Grŵp Cystadleuaeth Ofcom: “Mae faint o ddata’r rhyngrwyd sy’n cael ei ddefnyddio gan bobl yn y DU yn ehangu tua hanner cant y cant bob blwyddyn. Felly, bydd angen cysylltiadau cyflymach a mwy dibynadwy ar gyfer ein cartrefi, ein swyddfeydd a’n rhwydweithiau symudol.

“Mae ein mesurau wedi’u cynllunio i gefnogi dyfodol digidol y DU drwy ddarparu sicrwydd buddsoddiad ar gyfer buddsoddi parhaus, cystadleuol mewn ffeibr a rhwydweithiau 5G ar draws y wlad.”

Cefnogi buddsoddiad eang mewn ffeibr

Mesurau heddiw yw’r diweddaraf mewn rhaglen waith gan Ofcom i gefnogi buddsoddiad hirdymor ar draws y DU mewn rhwydweithiau ffeibr llawn.

Yn ddiweddar, gwnaethom gyflwyno ein safbwyntiau cychwynnol ar sut gallai ein gwaith rheoleiddio esblygu i annog cystadleuaeth a buddsoddiad pellach gan rwydweithiau amgen newydd, Openreach a Virgin Media. Yn ogystal â mesurau heddiw, mae’r strategaeth hirdymor hon yn cynnwys:

  • Rheoleiddio marchnadoedd busnes a phreswyl gyda'n gilydd o 2021 - fel bod cwmnïau sy’n buddsoddi mewn ffeibr llawn yn gallu cynnig amrediad o wasanaethau dros rwydwaith waelodol gyffredin, sy’n gwasanaethu cartrefi a busnesau.
  • Ymestyn hyd rheoleiddio o dair i bum mlynedd – er mwyn helpu i roi sicrwydd mwy hirdymor i fuddsoddwyr.
  • Gwahanol ffyrdd o reoleiddio mewn gwahanol rannau o’r wlad – er mwyn sicrhau nad yw ardaloedd gwledig, lle nad oes siawns o gystadleuaeth rhwydwaith ac achos masnachol gwannach dros fuddsoddi, yn cael eu gadael ar ôl.

Y camau nesaf

Daw penderfyniad drafft heddiw yn sgil adolygiadau Ofcom o’r seilwaith ffisegol a’r marchnadoedd cysylltedd busnes. Bydd y rheoliadau newydd yn berthnasol i'r cyfnod o'n penderfyniadau terfynol hyd at Ebrill 2021.[3]

Fel sy’n ofynnol gyda phob adolygiad o’r farchnad, mae ein penderfyniadau drafft wedi cael eu cyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn iddo gael cyfle i roi sylwadau arnynt; ar ôl hynny byddwn yn cyhoeddi ein datganiad terfynol fis nesaf.[4]

Rydym yn bwriadu cynnal ymgynghoriad ym mis Rhagfyr ar gynigion manwl ar gyfer un adolygiad holistig o'r farchnad telegyfathrebiadau busnes a phreswyl rhwng 2021 a 2026.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Er enghraifft, mae Virgin Media ei hun wedi cysylltu mwy na 2,000 o gartrefi a busnesau mewn pentref yng Nghymru drwy ddefnyddio rheolau Ofcom i gael mynediad at bibellau.

2. Ffynhonnell: Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd Ofcom: Gwanwyn 2019.

3. Bydd y mynediad newydd hwn heb gyfyngiadau at bibelli a pholion yn cael ei roi ar waith un mis ar ôl ein datganiad terfynol. Bydd rhaid darparu mynediad ffeibr tywyll chwe wythnos ar ôl ein datganiad terfynol.

4. O dan Erthygl 7 o’r Gyfarwyddeb Fframwaith mae’n rhaid i ni roi gwybod i’r Comisiwn Ewropeaidd, BEREC ac awdurdodau rheoleiddio cenedlaethol eraill am ein penderfyniadau drafft ar ôl cwblhau proses ymgynghori ddomestig. Mae gan y sefydliadau hyn fis i gyflwyno eu sylwadau i ni.