Dyfodol newydd i deledu gwasanaeth cyhoeddus

04 Gorffennaf 2019

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom amryw o fesurau i sicrhau bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i ddarparu gwasanaethau teledu o ansawdd uchel i wylwyr yn y DU.

  • Mae’n rhaid i sianeli traddodiadol barhau i fod yn hawdd dod o hyd iddynt o dan reolau newydd Ofcom
  • Ymrwymiadau gan ITV, Channel 4 a Channel 5 i ychwanegu at eu harlwy i blant
  • Mae Ofcom yn credu bod yr amser wedi dod i gynnal trafodaeth genedlaethol ar ddyfodol Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus

Mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi bod yn rym diwylliannol pwerus ers dros 80 mlynedd, ac mae'n parhau i fod yn rhan ganolog o arloesi a buddsoddi mewn darlledu, gan helpu i ategu economi greadigol ehangach y Deyrnas Unedig.

Ond mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus bellach ar groesffordd hollbwysig, wrth i ddarlledwyr wynebu cystadleuaeth na welwyd ei thebyg o'r blaen gan wasanaethau ar-alw byd-eang a gwasanaethau rhyngrwyd tebyg i Netflix, Amazon Prime Video a YouTube.

Felly mae Ofcom yn cyflwyno pecyn o fesurau, gan gynnwys argymhellion i'r Llywodraeth Brydeinig, i  gynorthwyo darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn awr ac yn y blynyddoedd i ddod. Heddiw rydym yn:

Dywedodd Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Polisi Cynnwys a Chyfryngau Ofcom: “Mae ein darlledwyr traddodiadol ymysg y gorau yn y byd. Ond maent yn wynebu heriau nas gwelwyd eu tebyg o'r blaen gan gystadleuwyr a thechnoleg newydd.

“Felly rydym yn gwneud yn siŵr bod eu sianeli yn parhau i fod yn hawdd dod o hyd iddynt mewn cyfeiryddion teledu ac yn dechrau sgwrs genedlaethol am ddyfodol teledu gwasanaeth cyhoeddus – yn cynnwys sut rydym yn diogelu ei fanteision ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.”

Sicrhau bod rhaglenni darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn weladwy

Yn gyntaf, rydym wedi diweddaru'r rheolau er mwyn sicrhau bod sianeli traddodiadol teledu darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn amlwg ac yn hawdd dod o hyd iddynt mewn cyfeiryddion rhaglenni ar y sgrin; Bydd hyn yn diogelu safleoedd BBC One, BBC Two, ITV, STV, Channel 4, S4C a Channel 5.  Rydym hefyd yn gosod lefelau sylfaenol o amlygrwydd ar gyfer sianeli eraill y BBC – fel CBeebies a BBC News – a gwasanaethau teledu lleol eraill.

Ar hyn o bryd, ni all Ofcom ymestyn rheolau 'amlygrwydd’ i wasanaethau teledu sy’n cael eu darparu drwy’r rhyngrwyd. Byddai angen i Senedd y DU gyflwyno deddfwriaeth newydd i ymestyn y rheoliadau i gynnwys llwyfannau a gwasanaethau ar-lein.

Felly rydym hefyd yn argymell i'r Llywodraeth heddiw ei bod yn sefydlu rheolau newydd i sicrhau bod cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus i'w weld yn amlwg ar lwyfannau gwylio mawr, megis setiau teledu clyfar, blychau pen-set a ffyn ffrydio.

I fod yn gymwys o dan y rheolau amlygrwydd newydd rydym yn eu hargymell, byddai angen i wasanaethau ar-alw darlledwyr ddarparu amrywiaeth briodol o gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel. Gallai hyn gynnwys gofynion penodol yng nghyswllt genres penodol, fel cynnwys i blant, materion cyfoes a chynnwys ffeithiol, a rhaglenni a wnaed yn benodol ar gyfer gwylwyr yn y DU.

Rhaglenni o ansawdd ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau

Mae Ofcom hefyd wedi bod yn gweithio i sicrhau bod darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn darparu amrywiaeth o gynnwys gwreiddiol o ansawdd uchel i blant.  Rydym wedi nodi'r angen am fwy o raglenni fel hyn, yn arbennig yng nghyswllt plant hŷn – ac am fwy o sioeau sy’n helpu plant i ddeall y byd, ac sy’n adlewyrchu eu bywydau amrywiol ar y sgrin.

Y llynedd, roeddem wedi gofyn i ITV, Channel 4 a Channel 5 ymateb â chynlluniau ar gyfer sut roeddynt am wella eu darpariaeth i blant ar y teledu ac ar-lein. Bellach, mae'r darlledwyr hyn wedi ymrwymo i greu a buddsoddi mwy mewn rhaglenni gwreiddiol o’r DU sy’n cael eu gwneud yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu harddegau, gan gynnwys rhaglenni sy’n defnyddio actorion, adloniant a newyddion. O ganlyniad:

  • Bydd ITV yn cynyddu'r gyllideb ar gyfer CITV bron i 10% er mwyn ariannu'r gwaith o gomisiynu mwy o raglenni gwreiddiol ar gyfer plant rhwng 6 a 12 oed, a datblygu cynnig newyddion a materion cyfoes ar-lein newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 15 oed;
  • Bydd Channel 4 yn datblygu gwasanaeth digidol yn gyntaf newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 13 ac 16 oed. Bydd hwn yn canolbwyntio ar sianel YouTube newydd ac yn cynnwys comisiynau newydd yn arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau; a
  • Bydd Channel 5 yn dyblu'r gyllideb ar gyfer ei rhaglen i blant Milkshake , ac yn cynyddu ei horiau o raglenni gwreiddiol bob blwyddyn o 29 i 50 erbyn 2021.

Mae'r ymrwymiadau hyn, gyda’i gilydd, yn ymateb cadarnhaol i bryderon Ofcom. Byddwn yn monitro sut y bydd y darlledwyr yn mynd ati i roi eu cynlluniau ar waith. A byddwn yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn mwynhau amrywiaeth o raglenni o ansawdd uchel gan y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus.

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr

Yn fwy eang, mae Ofcom o’r farn bod yr amser yn iawn am drafodaeth genedlaethol am ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus.  Felly rydyn ni’n lansio fforwm cenedlaethol o’r enw Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr.

Bydd hyn yn cynnwys cyfres o drafodaeth gyda darlledwyr, cwmïau cynhyrchu, llywodraeth, Senedd y DU, cyrff y diwydiant, grwpiau gwylwyr a chynrychiolwyr cenedlaethol a rhanbarthol, am y cwestiynau ehangach ynglŷn a chynnal darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol.

O gofio mor gyflym y mae arferion gwylio teledu, technoleg a'r gystadleuaeth yn newid, bydd angen i'r drafodaeth hon drin a thrafod cwestiynau tebyg i ble y dylai cynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus fod ar gael yn y dyfodol, pwy ddylai ddarparu'r gwasanaeth a sut mae sicrhau cymysgedd o gynnwys o ansawdd uchel o'r DU ar-lein.

Erbyn diwedd y flwyddyn, byddwn yn cyhoeddi ein hasesiad o gyflwr Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus, a sut mae wedi perfformio yn ystod y cyfnod rhwng 2014 a 2018. Byddwn yn casglu tystiolaeth nid yn unig am y prif wasanaethau darlledu gwasanaeth cyhoeddus, ond hefyd am yr amrywiaeth o wasanaethau cyfryngau - teledu, radio, ar-lein ac mewn mannau eraill - sydd ar gael i bobl yn y DU. Bydd hyn yn rhoi tystiolaeth i ni o sut mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn perfformio, ac yn ein helpu i ganfod meysydd risg a chyfleoedd posibl y gallwn ymchwilio’n fanylach iddynt.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

Digwyddiadau sydd wedi’u rhestru. Heddiw hefyd mae Ofcom wedi cyhoeddi rhestr ddiwygiedig o sianeli teledu y gellir eu gwylio am ddim ac sydd ar gael yn eang. Mae Senedd y DU wedi pennu rheolau i sicrhau bod rhai digwyddiadau penodol sydd o ddiddordeb cenedlaethol arbennig ar gael i’w gwylio’n fyw, a hynny am ddim, gan y gynulleidfa ehangaf bosibl. Yr Ysgrifennydd Gwladol sy'n pennu'r rhestr digwyddiadau ac ar hyn o bryd mae’n cynnwys digwyddiadau chwaraeon mawr, yn cynnwys Rownd Derfynol Cwpan y Byd a Wimbledon.

Swyddogaeth Ofcom yw cadw rhestr o wasanaethau Teledu y gellir eu gwylio am ddim ac sydd ar gael yn eang. Heddiw rydym wedi cadarnhau bod gwasanaeth ond yn gymwys os yw ar gael am ddim ar loeren a chebl, os gall pawb sy’n gwylio Teledu daearol-digidol ei wylio ac os gellir ei ffrydio’n fyw mewn modd dibynadwy ar deledu sydd wedi'i gysylltu i'r rhyngrwyd.     Dyma'r gwasanaethau sy’n bodloni’r amodau hyn: BBC One, BBC Two, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC News, BBC Parliament, Channel 3 Network (sy'n darlledu fel ITV, STV a UTV), ITV2, ITV3, ITV4, Channel 4, More 4 a Film 4.