Ofcom yn cadarnhau ei gynllun gwaith ar gyfer 2019/20

25 Mawrth 2019

Mae Ofcom heddiw wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 yn cyflwyno ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Nod Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau yn gweithio i bawb.

I’n helpu i gyflawni hyn mae ein blaenoriaethau ar gyfer 2019/20 yn cynnwys y canlynol:

  • Darpariaeth symudol a band eang gwell - lle bynnag rydych chi;
  • Tegwch i gwsmeriaid;
  • Cefnogi darlledu yn y DU; a
  • Codi ymwybyddiaeth o fathau o niwed ar-lein.

Lluniwyd y Cynllun Blynyddol ar ôl ymgynghori ag ystod eang o randdeiliaid a’r cyhoedd ac adborth a gafwyd i ddigwyddiadau a gynhaliwyd ym mhob un o bedair gwlad y DU. Mae’n cynnwys ein holl brosiectau arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Darpariaeth band eang a symudol gwell -lle bynnag ydych chi 

Mae bod wedi'ch cysylltu – boed hynny gartref, yn y gwaith, neu ar y ffordd – yn dod yn fwyfwy hanfodol i fywyd yn y byd modern. Ein blaenoriaeth yw helpu i sicrhau bod pawb, ym mhob rhan o'r DU, yn gallu mwynhau manteision gwasanaethau ffôn symudol a band eang gwell.

Yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn helpu'r rheini sydd ddim yn gallu cael band eang derbyniol, drwy benodi un cwmni neu fwy i ddarparu gwasanaeth band eang cyffredinol arfaethedigy Llywodraeth. Byddwn yn parhau i gefnogi buddsoddiad tymor hir mewn rhwydweithiau ffibr drwy agor mynediad i rwydwaith polion telegraff a phibellau tanddaearol BT.  Bydd hyn yn ei gwneud yn rhatach, yn gynt ac yn haws i gystadleuwyr greu eu rhwydweithiau eu hunain.

Rydym am weld cymunedau cefn gwlad yn cael yr un fath o ddarpariaeth symudol ag y mae pobl mewn trefi a dinasoedd yn ei disgwyl.  Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, byddwn yn rhyddhau rhagor o donnau awyr ar ffurf arwerthiant, y gellir eu defnyddio i gynyddu signal symudol mewn ardaloedd gwledig.

Byddwn yn parhau i baratoi ar gyfer lansio 5G, y genhedlaeth nesaf o wasanaethau symudol, gan sicrhau bod ein gwaith rheoleiddio yn helpu i feithrin arloesedd mewn 5G ac yn cefnogi cwmnïau wrth iddynt roi gwasanaethau newydd ar brawf.

Tegwch i gwsmeriaid

Yn dilyn amrywiaeth o waith i sicrhau bod cwsmeriaid band eang, ffôn a theledu yn cael eu trin yn deg, [1] byddwn yn parhau i gefnogi defnyddwyr. Byddwn yn blaenoriaethu gwaith i sicrhau prisiau tecach a mwy tryloyw, yn enwedig yng nghyswllt y rheini sy’n talu am eu ffôn ac amser ar yr awyr fel bwndel, neu'r rheini sy'n talu mwy oherwydd statws eu contract.

Byddwn hefyd yn cwblhau ein cynlluniau i gael cwmnïau i ddweud wrth eu cwsmeriaid am y cynnig gorau sydd ganddynt ar gael o ran band eang, llinell sefydlog, teledu drwy dalu neu wasanaeth symudol pan fydd eu contract yn dod i ben, a phob blwyddyn ar ôl hynny os nad ydynt yn newid eu contract.

Yn ogystal, o fis Ebrill ymlaen, byddwn yn cryfhau'r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau, sef llais annibynnol rheoleiddiol y defnyddiwr yn y sector telegyfathrebiadau, drwy gynyddu'r gyllideb 50%. Bydd hyn yn ei alluogi i gyflawni rhaglen ehangach o waith ym maes eiriolaeth defnyddwyr.

Cefnogi darlledu yn y DU

Rydym am i ddarlledwyr y DU barhau i ffynnu ac i gyflenwi rhaglenni o safon uchel i wylwyr a gwrandawyr.  Bydd ein gwaith yn y cyswllt hwn yn cynnwys adolygiad manwl o iechyd darlledu gwasanaeth cyhoeddus dros y pum mlynedd diwethaf. Yn yr un modd, byddwn hefyd yn edrych tua'r dyfodol, gan ystyried cwestiynau polisi pwysig yng nghanol newidiadau mewn technoleg, yn y gystadleuaeth ac yn ymddygiad y gynulleidfa. Bydd hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr bod sianeli gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn hawdd i bobl ddod o hyd iddynt.

Byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniad ar ein cynlluniau i gryfhau ein gofynion o ran cynyrchiadau teledu rhanbarthol, ac yn rhoi adroddiad ar ganfyddiadau ein hadolygiad o raglenni newyddion a materion cyfoes y BBC. Byddwn hefyd yn rhoi ystyriaeth yn ddi-oed i unrhyw newidiadau sylweddol i weithgareddau masnachol a gwasanaeth cyhoeddus y BBC.

Codi ymwybyddiaeth o niwed ar-lein

Gwaith Ofcom yw amddiffyn cynulleidfaoedd a’u cadw'n ddiogel, heb ystyried pa sgrin maent yn ei gwylio na pa ddyfais sydd ganddynt yn eu llaw.  Mae gennym ddyletswyddau i hybu llythrennedd yn y cyfryngau, sy’n cynnwys helpu i wella dealltwriaeth feirniadol pobl o'r byd ar-lein, ac rydym yn ehangu ein gwaith yn y maes hwn o dan ein rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau.

Bydd hyn yn cynnwys ymchwil newydd i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o fathau penodol o niwed, codi ymwybyddiaeth ohonynt a llywio trafodaethau ynghylch sut y gellid mynd i’r afael â'r rhain. Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos â rheoleiddwyr eraill, gartref a thramor, i rannu profiadau ac arferion gorau.

Blaenoriaethau pwysig eraill

Mae ein cynllun gwaith yn cynnwys nifer o flaenoriaethau eraill ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Byddwn yn parhau i gefnogi defnyddwyr a diwydiant drwy’r broses Brexit ac yn sicrhau ein bod yn barod am amryw o ganlyniadau posibl.

Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos â Llywodraeth y DU a'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol i sicrhau bod y rhwydweithiau cyfathrebu y mae pobl a busnesau’n dibynnu arnynt yn parhau i fod yn gadarn.  Bydd hyn yn cynnwys cynnal profion seiliedig ar wybodaeth o'r bygythiadau ac, os oes gwendidau, gweithio gyda’r diwydiant i sicrhau gwelliannau.

Mae Ofcom wedi pennu targedau ymestynnol i'w hun o ran amrywiaeth a chynhwysiant ei weithlu a byddwn yn parhau i roi adroddiadau ar ein cynnydd yn y maes hwn. Byddwn hefyd yn parhau i roi adroddiad bob blwyddyn ar amrywiaeth y bobl sy’n gweithio yn y diwydiant teledu a radio, ac i herio darlledwyr i gynnal eu momentwm wrth fynd i'r afael â thangynrychiolaeth.

Gwerth am arian

Mae Ofcom yn gweithio’n galed i sicrhau gwerth am arian. Ein cyllideb ar gyfer 2019/20 yw £124.2m, sef yr un faint â 2018/19. Mae hyn yn cynnwys ein cyfrifoldebau o ran rheoleiddio’r BBC, cyflawni'r gwasanaeth band eang cyffredinol, a seiberddiogelwch.

Byddwn yn parhau i ostwng ein cyllideb tebyg-am-debyg, mewn termau real, pryd bynnag y bo modd.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

[1] Hyd yma, mae’r gwaith hwn wedi cynnwys y canlynol:

2. Cyhoeddodd Llywodraeth Prydain ddatganiad drafft ynghylch blaenoriaethau strategol er ymgynghoriad ym mis Chwefror 2019. Gan na fydd y datganiad terfynol yn cael ei wneud tan yn hwyrach ymlaen yn 2019, rydym wedi ystyried y datganiad drafft hwn ynghylch blaenoriaethau strategol wrth bennu ein cynllun blynyddol.  Byddwn hefyd yn ystyried unrhyw rannau ohono sy’n berthnasol wrth gyflawni ein swyddogaethau gydol y flwyddyn.