Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf

28 Hydref 2019

 • Y diweddaraf gan Ofcom ar gynigion i arwerthu amleddau newydd
 • Bydd tonnau awyr yn helpu i wella darpariaeth, cynyddu capasiti'r rhwydwaith a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

Ofcom sy'n rheoli tonnau awyr – neu sbectrwm – y DU, sef adnodd y mae pen draw iddo sy'n hanfodol ar gyfer gwasanaethau di-wifr, gan gynnwys ffonau symudol.

I helpu i wella gwasanaethau symudol a sicrhau bod mwy o bobl a busnesau yn gallu cael gafael ar rwydweithiau 5G gwibgyswllt, rydym yn bwriadu rhyddhau rhagor o donnau awyr symudol mewn arwerthiant yn ystod gwanwyn 2020.

Gwella darpariaeth symudol

Ym mis Rhagfyr fe wnaethom ni gynnig cynnwys rhwymedigaethau darpariaeth yn rheolau’r arwerthiant. Byddai'r rhain yn wedi'i gwneud yn ofynnol i gwmnïau symudol wella'r ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig, yn gyfnewid am gael gostyngiad ar sbectrwm drwy'r arwerthiant.

Yn dilyn hyn, mae'r pedwar gweithredydd rhwydwaith symudol – BT/EE, O2, Three a Vodafone – wedi trafod cynllun amgen ar gyfer ‘Rhwydwaith Gwledig a Rennir’ gyda'r Llywodraeth ac Ofcom, gyda’r bwriad o ddarparu 4G o ansawdd da i o leiaf 92% o'r DU dros chwe blynedd.

Ar 25 Hydref cyhoeddodd y Llywodraeth Brydeinig fod y cwmnïau wedi ymrwymo i gyrraedd y targed hwn. Mae'r Llywodraeth hefyd wedi cadarnhau y bydd yn darparu £500 miliwn o gyllid ar gyfer y cynllun. Mae Ofcom yn croesawu'r Cytundeb hwn, a fydd yn darparu manteision sylweddol i ddefnyddwyr ffonau symudol ledled y DU.

I wneud yn siŵr bod cwmnïau ffonau symudol yn glynu wrth yr ymrwymiadau, byddwn yn cynnwys amodau cyfrwymol yn eu trwyddedau sbectrwm. Bydd Ofcom hefyd yn monitro ac yn adrodd ar y cynnydd y maent yn ei wneud o ran cyflawni'r ymrwymiadau newydd.

Mae'r ymrwymiadau'n golygu nad oes angen i ni gynnwys rhwymedigaethau darpariaeth drwy'r broses arwerthiant ddim mwy. Y rheswm am hyn yw, yn sgil y cwmnïau’n gweithio gyda'i gilydd, y bydd y cytundeb yn sicrhau darpariaeth uwch na'r gofynion y byddem wedi gallu eu pennu drwy arwerthiant. Felly, rydyn ni wedi cyhoeddi cynigion wedi’u diweddaru heddiw ynglŷn â sut bydd ein harwerthiant symudol yn gweithio.

Tonnau awyr a fydd yn cael eu rhyddhau

Yn yr arwerthiant, bydd cwmnïau yn cynnig prisiau am sbectrwm mewn dau fand amledd gwahanol.

 • Y band 700 MHz. Rydyn ni'n rhyddhau 80 MHz o sbectrwm yn y band 700 MHz. Mae’r tonnau awyr hyn yn ddelfrydol ar gyfer darparu signal symudol o ansawdd da, dan do ac ar draws ardaloedd eang iawn – gan gynnwys yng nghefn gwlad. Bydd rhyddhau'r tonnau awyr hyn hefyd yn rhoi hwb i gapasiti rhwydweithiau symudol heddiw – gan gynnig gwasanaeth mwy dibynadwy i gwsmeriaid.
 • Y band 3.6-3.8 GHz. Rydyn ni'n rhyddhau 120 MHz o sbectrwm yn y band 3.6-3.8 GHz. Mae'r rhain yn donnau awyr pwysig ar gyfer 5G, oherwydd eu bod yn gallu cludo llawer o gysylltiadau sy'n llyncu llawer o ddata mewn ardaloedd prysur iawn. Mae'r pedwar cwmni ffonau symudol mwyaf wedi lansio 5G eleni, a bydd rhyddhau'r tonnau awyr hyn yn helpu i gynyddu capasiti a chyflymder gwasanaethau data symudol.

Sut bydd yr arwerthiant yn gweithio

Heddiw, mae Ofcom wedi adolygu ei gynigion ar gyfer arwerthiant y flwyddyn nesaf, yn unol â'n hamcanion i sicrhau bod sbectrwm yn cael ei ddyrannu yn effeithlon ac yn amserol.

Ar gyfer arwerthiant y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu defnyddio fformat a elwir yn ‘arwerthiant esgynnol aml-rownd’. Mae’r dull hwn, sy’n debyg i arwerthiant sbectrwm 2018, yn cynnwys dau gam. Fel hyn byddai’n gweithio:

 • Prif gam. Bydd cwmnïau yn cynnig prisiau am donnau awyr mewn sawl ‘lot’ ar wahân yn gyntaf, er mwyn pennu faint o sbectrwm fydd pob cwmni yn ei ennill.
 • Cam neilltuo. Ceir wedyn rownd o gynigion i bennu’r amleddau penodol fydd yn cael eu neilltuo i'r cynigwyr llwyddiannus.

Yn ystod y cam neilltuo, bydd enillwyr y sbectrwm 3.6-3.8 GHz yn cael cyfle i drafod eu lleoliadau yn y band ymysg eu hunain, heb dalu ffioedd neilltuo ychwanegol. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i gynigwyr gyfuno’r sbectrwm newydd maen nhw’n ei ennill â deiliadaethau presennol, a lleihau ‘darnio’ yn y band 3.4-3.8 GHz yn ehangach.

Cefnogi cystadleuaeth

Mae gan Ofcom ddyletswydd i sicrhau bod sbectrwm yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon. Rydym hefyd yn sicrhau bod cwmnïau’n gallu cystadlu'n deg a bod gan gwsmeriaid ddewis cryf o rwydweithiau symudol. Felly, i hyrwyddo cystadleuaeth, rydyn ni’n dal yn cynnig rhoi cap o 37% ar gyfanswm y sbectrwm y gall un cwmni fod yn berchen arno ar ôl yr arwerthiant. Mae’n bwysig hybu cystadleuaeth gref rhwng cwmnïau symudol oherwydd mae'n arwain at wasanaethau gwell i gwsmeriaid.  [2]

Dywedodd Philip Marnick, Cyfarwyddwr Grŵp Sbectrwm Ofcom: “Rydyn ni’n bwrw ymlaen â chynlluniau i ryddhau tonnau awyr hollbwysig er mwyn gwella gwasanaethau symudol ar gyfer cwsmeriaid. Bydd hyn yn helpu cwmnïau symudol i fwrw ymlaen â'r gwaith o ddod â darpariaeth i ardaloedd newydd a helpu'r DU i fod ar flaen y gâd o ran 5G.”

Y camau nesaf

Rydym yn croesawu ymatebion i'n cynigion erbyn 9 Rhagfyr. Rydym yn bwriadu cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol yn gynnar yn 2020, cyn dechrau'r arwerthiant yn y gwanwyn.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

 1. Bydd cynigion yn cael eu derbyn ar gyfer y sbectrwm sydd ar gael yn y lotiau canlynol:
  1. Chwe lot o 2x5 MHz (60 MHz i gyd) yn y band 700 MHz gyda phris cadw  o £100m-£240m y lot.
  2. Pedwar lot o 5 MHz (20 MHz i gyd) o sbectrwm 700 MHz cysylltiad i lawr yn unig, gyda phris cadw o £1m y lot.
  3. 24 lot o 5 MHz (120 MHz i gyd) o sbectrwm 3.6-3.8 GHz, gyda phris cadw o £15m-£25m y lot.
  4. Gan nad ydym yn bwriadu cynnwys rhwymedigaethau darpariaeth mwyach, ni fydd y ddau lot sbectrwm oedd â disgownt dim mwy na £300-400m yn berthnasol mwyach.
 2. Mae’r cap o 37% ar ddaliadau sbectrwm cyffredinol yn golygu bod y cwmnïau ffonau symudol presennol yn cael eu cyfyngu i'r symiau canlynol:
  1. BT/EE - 120 MHz BT/EE;
  2. H3G - 185 MHz;
  3. Vodafone - 190 MHz;
  4. Oherwydd ei ddaliadau sbectrwm presennol, ni fydd y cap yn cyfyngu ar O2.
 3. Mae’r band 700MHz yn cael ei ddefnyddio ar gyfer teledu daearol digidol a meicroffonau di-wifr ar hyn o bryd. Mae’r band 3.6-3.8 GHz yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cysylltiadau sefydlog a gwasanaethau lloeren.