Gwybodaeth gan Ofcom am y Coronafeirws (Covid-19)

24 Mawrth 2020

Mae hwn yn gyfnod eithriadol ac mae cadw llinellau cyfathrebu ar agor ledled y Deyrnas Unedig mor bwysig ag erioed. Dros y misoedd nesaf, bydd sectorau Ofcom yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu teuluoedd, busnesau ac unigolion i addasu ein ffordd o fyw, ein ffordd o weithio a’r ffordd rydym yn cyfathrebu wrth geisio dygymod â’r coronafeirws.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae’r diwydiannau rydym yn eu rheoleiddio wedi dod at ei gilydd i gefnogi’r economi a’r cyhoedd ym Mhrydain drwy gynnal a chadw’r cysylltiadau yn y DU. Mae darparwyr telathrebu’n gweithio i sicrhau bod gwasanaethau llinell sefydlog, band eang a symudol yn gadarn wrth i’r galw ar y rhwydweithiau gynyddu, yn ogystal â blaenoriaethu mynediad at systemau cyfathrebu sy’n diogelu bywydau. Mae rhai darparwyr telathrebu hefyd wedi cymryd camau penodol i gefnogi eu cwsmeriaid, er enghraifft drwy ddarparu galwadau diderfyn neu gynyddu’r lwfansau data. Mae darlledwyr wedi bod yn addasu eu hamserlenni er mwyn cynnal cynnwys o safon uchel sy’n diddanu ac yn cyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd a sicrhau gwasanaethau newyddion o ansawdd sy’n darparu'r wybodaeth gywir. Mae darparwyr gwasanaethau post yn gwneud eu gorau glas i sicrhau bod y post yn parhau i gyrraedd pen y daith, yn enwedig i gwsmeriaid agored i niwed.

Mae Ofcom yn croesawu'r ymdrechion hyn. Gyda'n cydweithwyr yn Llywodraeth y DU, rydym wedi bod yn cynnig cymorth iddynt a byddwn yn parhau i wneud hynny dros yr wythnosau nesaf. Cydnabyddwn hefyd fod hyn yn digwydd yn wyneb heriau gweithredol ac ariannol sylweddol i’n diwydiannau o ganlyniad i’r coronafeirws.

Mae llawer o bobl yn ein sectorau wedi’u henwi’n weithwyr allweddol - yn cynnwys peirianwyr telathrebu, darlledwyr a newyddiadurwyr, a gweithwyr post. Estynnwn ein diolch a’n gwerthfawrogiad iddynt wrth iddyn nhw gadw llinellau cyfathrebu’r DU i fynd.

Cynnal cadernid ein rhwydweithiau hanfodol

Gan fod cyfran helaeth o’r boblogaeth nawr yn gweithio o gartref a bod ysgolion wedi cau, mae’r diwydiant wedi bod yn gweithio’n agos gyda ni a gyda’r Llywodraeth er mwyn cynnal rhwydweithiau cadarn ac i sicrhau eu bod yn gweithio’n effeithiol.

Mae darparwyr telathrebu’n cydweithio i fonitro traffig ar eu rhwydweithiau ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y mesurau maent yn eu cymryd i reoli’r llwyth yn effeithiol. Croesawn y mesurau mae darparwyr cynnwys a gwasanaethau ffrydio’n eu cymryd i addasu eu gwasanaethau lle bynnag y bo hynny’n bosibl, fel bod llwythi ar y rhwydwaith yn cael eu lledaenu ar hyd y dydd er mwyn osgoi adegau prysur iawn lle mae llawer o draffig. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Llywodraeth a'r diwydiant er mwyn helpu i gynnal cadernid ein rhwydwaith dros yr wythnosau nesaf.

Mae’n hollol hanfodol sicrhau dibynadwyedd galwadau 999 ac 111. O dan reolau presennol Ofcom, rhaid i gwmnïau ffôn sicrhau bod modd cysylltu galwadau brys bob amser, hyd yn oed mewn amgylchiadau heriol. Rydym yn cadw mewn cysylltiad â’r rheini sy’n gyfrifol am gysylltu galwadau 999 ac 111, ac yn cael sicrwydd dyddiol ganddynt ar gapasiti a chadernid y ddau wasanaeth.

Ein hagwedd at reoleiddio dros y cyfnod hwn

Y flaenoriaeth ar gyfer ein sectorau dros y misoedd nesaf fydd cynnal y gefnogaeth i ddefnyddwyr ac i fusnesau. Rydym yn cydnabod y bydd angen addasu ac aildrefnu ein rhaglen waith arfaethedig er mwyn galluogi ein rhanddeiliaid i ganolbwyntio eu hamser a’u hymdrechion ar faterion busnes hanfodol. Rydym hefyd yn barod i addasu ein dull rheoleiddio dros y cyfnod hwn.

Gwnaeth Ofcom ymgynghori ar ein Gynllun Gwaith arfaethedig ar gyfer 2020/21 ym mis Ionawr. Byddwn yn cyhoeddi fersiwn diwygiedig ddiwedd mis Ebrill a fydd yn ystyried argyfwng y Coronafeirws ac yn cyflwyno amserlen newydd ar gyfer ein gwaith. Fodd bynnag, cyn hynny gallwn gadarnhau:

  • Ein bod yn gohirio pob dyddiad cau ar gyfer ymgynghori a cheisiadau am wybodaeth ac wedi rhewi ymgynghoriadau, penderfyniadau a cheisiadau am wybodaeth newydd. Daw hyn mewn grym ar unwaith.
  • Sylweddolwn y bydd angen oedi hefyd wrth roi rhwymedigaethau newydd ar waith. Yn benodol, rydym yn trafod â’r Llywodraeth ynghylch y dyddiadau cau ar gyfer gweithredu’r Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd.
  • Ar yr un pryd, mae angen i ni sicrhau bod y marchnadoedd yn gweithredu’n ddidwyll ac mae mesurau sy’n sicrhau tegwch i gwsmeriaid yn dal yn bwysig. Mae cywirdeb mewn darlledu’n hollbwysig, a byddwn yn rhoi sylw brys i unrhyw achosion gorfodi’r safonau sy’n ymwneud ag unrhyw gynnwys niweidiol posibl a ddarlledwyd mewn cysylltiad â’r coronafeirws.

Byddwn yn bragmataidd o ran ein swyddogaeth gorfodi dros y cyfnod hwn. Mae cydymffurfio â rhwymedigaethau rheoleiddio yn dal i fod yn bwysig. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd effaith y coronafeirws yn golygu na fydd hi bob amser yn bosibl cyflawni’r rhwymedigaethau hyn. O dan amgylchiadau o’r fath, dylai’r diwydiant gymryd penderfyniadau sy’n cefnogi gwasanaethau hanfodol, pobl agored i niwed a’r rheini sy’n dibynnu ar wasanaethau cyfathrebu. Byddwn yn cefnogi penderfyniadau o’r fath os ydynt er budd defnyddwyr a busnesau.

Edrych ymlaen

Mae’r sefyllfa bresennol wedi pwysleisio swyddogaeth hanfodol ein diwydiannau ac rydym yn ymwybodol fod angen i ni fod yn barod i gefnogi ein sectorau i baratoi ar gyfer y dyfodol pan fydd yr argyfwng hwn drosodd. Bydd buddsoddi mewn cysylltiadau ffeibr a 5G yn dal yn hollbwysig. Bydd ein hadolygiad ar hyrwyddo buddsoddiad a chystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr a’r arwerthiant 5G yn flociau adeiladu pwysig yn hyn o beth.

Mae cyfraniad Ofcom at ddyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus hefyd yn dal i fod yn flaenoriaeth i ni, yn ogystal â rheoleiddio’r llwyfannau rhannu fideos o gyfnod yr Haf 2021. Byddwn yn parhau i gefnogi’r Llywodraeth wrth iddi lunio dull o reoleiddio niwed ar-lein.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a gyda’r Llywodraeth fel y gallwn gael gwell syniad o sut i fwrw ymlaen â’r meysydd gwaith hyn gan sicrhau ein bod yn cadw golwg ar unrhyw faterion sy’n dod i’r fei.

Y camau nesaf

Bydd Ofcom yn cadw mewn cysylltiad agos â’n sectorau dros yr wythnosau nesaf, fel y gallwn ymateb yn gyflym i unrhyw ddatblygiadau newydd.  Er enghraifft, rydym eisoes wedi ysgrifennu at yr holl ddeiliaid trwyddedau darlledu gyda chyngor manwl ac rydym yn gweithio gyda’r diwydiant a Llywodraeth y DU er mwyn sicrhau nad yw cwsmeriaid telathrebu’n colli cysylltiad, eu bod yn cael cymorth os ydynt yn cael trafferthion ariannol a’u bod yn cael eu gwarchod rhag wynebu biliau annisgwyl o uchel.

Yn ogystal â’n tîm o beirianwyr a thechnegwyr ymroddedig sy’n chwarae rhan hollbwysig mewn cadw’r tonnau awyr yn ddiogel ac yn weithredol, mae pawb yn Ofcom nawr yn gweithio o gartref yn unol â chyngor y Llywodraeth.  Fodd bynnag, byddwn yn dal ar agor fel arfer. Cysylltwch â ni drwy e-bost neu cysylltwch ag aelodau penodol dros y ffôn fel y bo’n briodol.