Ymgynghoriad: Dyfarnu sbectrwm 700 MHz a 3.6-3.8 GHz

  • Start: 18 December 2018
  • Status: Closed
  • End: 12 March 2019

Datganiad a gyhoeddwyd 13 Mawrth 2020; ymgynghoriad technegol pellach a gyhoeddwyd 15 Mai 2020

Mae gwasanaethau symudol dibynadwy yn hanfodol erbyn hyn i’r ffordd mae pobl yn byw ac yn gweithio ar draws y DU. Mae angen i weithredwyr rhwydweithiau symudol (MNO) ymateb i ofynion cynyddol pobl a busnesau drwy gynyddu capasiti a darpariaeth eu rhwydweithiau – a thrwy fabwysiadu technolegau newydd.

Ofcom sy’n rheoli’r sbectrwm radio y mae cyfathrebu symudol yn dibynnu arno. Mae sicrhau gwell gwasanaethau band eang a symudol yn un o’n prif flaenoriaethau.

Yn y ddogfen hon, rydym yn nodi ein penderfyniadau o ran dyfarnu sbectrwm i alluogi’r diwydiant i ddarparu gwasanaethau sydd â mwy o gapasiti a darpariaeth ehangach, a chynnal technolegau di-wifr newydd, yn cynnwys 5G - y genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol.

Diweddariad 15 Mai 2020 -ymgynghoriad pellach ar faterion modelu a thechnegol

Yn ein datganiad ar 13 Mawrth 2020, cyfeiriwyd at fodelu a ddeilliodd o ddefnyddio model "mewnbwn defnyddwyr unigol" (y "Model SUT"). Mae rhanddeiliad wedi mynegi pryder na chafodd gyfle i wneud sylwadau ar ein cyfeiriad at Fodel SUT cyn cyhoeddi ein datganiad.

Rydym heddiw wedi cyhoeddi nodyn diweddaru, sy'n gosod y cyd-destun ar gyfer ein defnydd o'r Model SUT. Rydyn ni’n gwahodd unrhyw sylwadau ar y materion a nodir yn y diweddariad hwn a’r ymgynghoriad pellach, erbyn 12 Mehefin 2020. Byddwn yn adolygu'r safbwyntiau a nodwyd yn y datganiad ar 13 Mawrth yn sgil unrhyw sylwadau a dderbyniwn a byddwn yn cyhoeddi ein casgliadau.

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion gan ddefnyddio’r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau .


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Letter from DCMS to Ofcom
(PDF File, 190.7 KB)
Lawrlwytho
Letter from Ofcom to DCMS
(PDF File, 144.4 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Arqiva (PDF File, 1.2 MB) Organisation
BBC (PDF File, 210.4 KB) Organisation
BT-EE (PDF File, 1.4 MB) Organisation
Communications Consumer Panel (PDF File, 134.3 KB) Organisation
Consumer Council for Northern Ireland (PDF File, 468.7 KB) Organisation