Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr – Cynigion cychwynnol – Dull gweithredu ar gyfer atebion

  • Dechrau: 29 Mawrth 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 07 Mehefin 2019

Mae'r galw am gysylltiadau band eang symudol a band eang sefydlog yn prysur gynyddu, gan bobl a chan fusnesau. I ateb y galw hwn, mae angen buddsoddi cryn dipyn i ddiweddaru seilwaith band eang y DU. Bydd angen rhagor o rwydweithiau ffeibr i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o wasanaethau yn y DU, boed hynny’n cefnogi ffeibr mewn band eang mewn cartrefi, cysylltiadau i orsafoedd symudol 5G, neu gysylltedd di-dor i fusnesau. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi dangos cefnogaeth gref i ffeibr llawn, ac mae am weld 15 miliwn o safleoedd yn cael eu cysylltu erbyn 2025.

Ein nod yw cefnogi buddsoddiad a chystadleuaeth mewn gwasanaethau gwibgyswllt, i gynifer o bobl a busnesau â phosib. Ym mis Gorffennaf 2018, fe wnaethom nodi ein strategaeth gyffredinol i gefnogi buddsoddiad a chystadleuaeth mewn gwasanaethau gwibgyswllt.

Ein strategaeth yw sicrhau buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr gan BT a chwmnïau eraill, drwy hybu cystadleuaeth ar sail rhwydwaith. Rydym am annog cystadleuwyr BT i greu rhwydweithiau yn hytrach na dibynnu ar fynediad i rwydwaith Openreach. Cystadleuaeth yw’r ffordd orau o sicrhau buddsoddiad parhaus i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau telegyfathrebu o safon uchel sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

Mae sicrhau bod cwmnïau eraill yn cael cyfle teg i fuddsoddi ar gost isel yn hanfodol i'r strategaeth hon. Mae hyn yn golygu rhoi cyfle iddyn nhw gael yr un manteision â BT o ran ail-ddefnyddio’r seilwaith polion a phibellau presennol ar delerau cyfatebol. Mae hyn yn cael ei wneud drwy ein hadolygiad o'r farchnad seilwaith ffisegol.

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein safbwyntiau cychwynnol ar fesurau rheoleiddio ar gyfer marchnadoedd telegyfathrebiadau sefydlog cyfanwerthol o 2021 ymlaen. Rydyn ni o’r farn mai’r rhain, ochr yn ochr â chael defnyddio polion a phibellau, fydd y ffordd orau o gyflawni ein strategaeth i sicrhau buddsoddiad drwy hybu cystadleuaeth ar sail rhwydwaith.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Cyflwynwch ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymatebion i'r ymgynghoriad (RTF, 261.5 KB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 135.2 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Wales (PDF File, 152.2 KB) Sefydliad
BNP Paribas Asset Management (PDF File, 145.6 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 895.0 KB) Sefydliad
BT (annex) (PDF File, 480.7 KB) Sefydliad