Datganiad: Adolygiad o’r rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol teleffoni

  • Dechrau: 09 Tachwedd 2021
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 11 Ionawr 2022

O dan y rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol (USO) teleffoni, mae'n ofynnol i BT a KCOM ddarparu gwasanaethau teleffoni, gan gynnwys blychau ffôn cyhoeddus, ar draws y DU. Mae'r defnydd o flychau ffôn cyhoeddus wedi dirywio'n sylweddol, yn bennaf o ganlyniad i'r defnydd cynyddol o ffonau symudol. Ond i'r rhai sydd heb fynediad i linell dir neu ffôn symudol gweithredol, neu mewn ardaloedd sydd â darpariaeth symudol wael, gall blwch ffôn cyhoeddus fod yr unig ddewis ar gyfer gwneud galwadau i ffrindiau a theulu, llinellau cymorth ac, yn bwysicaf oll, cael mynediad at wasanaethau brys. Felly, rydym am ddiogelu'r blychau y mae eu hangen fwyaf rhag cael eu tynnu ymaith.

Bydd newid rhwydwaith ffonau'r DU i dechnoleg Protocol Rhyngrwyd (IP) hefyd yn cael effaith sylweddol ar y ddarpariaeth o flychau ffôn cyhoeddus yn y dyfodol. Bydd yr hen rwydwaith ffôn yn cael ei ymddeol erbyn mis Rhagfyr 2025, felly bydd angen uwchraddio blychau ffôn cyhoeddus gydag offer newydd i sicrhau y byddant yn dal i weithio. Yng ngoleuni'r datblygiadau hyn, rydym yn diweddaru ein rheolau fel y gall BT a KCOM gael gwared ar flychau ffôn cyhoeddus nad oes eu hangen bellach ac ar yr un pryd, diogelu'r blychau hynny y mae pobl yn dal i ddibynnu arnynt. Rydym hefyd wedi gwneud newidiadau eraill i foderneiddio a symleiddio'r rheolau USO teleffoni.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 308.6 KB) Sefydliad
Comms Council UK (PDF File, 129.1 KB) Sefydliad
Consumer Communications Panel (PDF File, 619.6 KB) Sefydliad
David Mundell MP (PDF File, 77.4 KB) Ymateb
East Ayrshire Council (PDF File, 135.3 KB) Sefydliad