Adolygiad o Gynlluniau Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod

  • Dechrau: 31 Mawrth 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 12 Mai 2017

Datganiad wedi'i gyhoeddi: 27 Tachwedd 2017
Cyhoeddwyd ymchwil pellach: 19 Chwefror 2019

Mae'r broses a elwir yn Ddulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) yn rhan bwysig o’r amddiffyniad sydd ar gael i ddefnyddwyr sydd â chwynion am eu darparwr cyfathrebiadau. Mae’n rhaid i ddarparwyr cyfathrebiadau sy’n cynnig gwasanaethau i unigolion ac i fusnesau bach fod yn aelod o Gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod. Mae’r broses hon yn galluogi pobl i uwchgyfeirio eu cwynion i gorff annibynnol, fydd yn ystyried yr achos and yn cyrraedd dyfarniad teg a diduedd.

O dan y pwerau yn Neddf Cyfathrebiadau 2003 (y ‘Ddeddf’), mae Ofcom ar hyn o bryd yn cymeradwyo dau Gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod: Gwasanaethau’r Ombwdsmon: Cyfathrebiadau (‘OS’) a’r Communications and Internet Services Adjudication Scheme (‘CISAS’). Mae’n rhaid i ni adolygu’r naill gymeradwyaeth a'r llall yn rheolaidd.

Rydyn ni hefyd wedi cymeradwyo’r ddau Gynllun o dan Reoliadau Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod ar gyfer Anghydfod Defnyddwyr (‘Rheoliadau Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod’) ac mae’n rhaid adolygu’r gymeradwyaeth hon bob dwy flynedd.

Ym mis Mawrth 2017 roedden ni wedi cyhoeddi Cais am Fewnbwn a oedd yn lansio ein hadolygiad diweddaraf. Mae’r datganiad hwn yn cwblhau ein hadolygiad. Rydyn ni o'r farn bod perfformiad y ddau Gynllun yn diwallu’r meini prawf angenrheidiol ac rydyn ni’n ail gadarnhau ein cymeradwyaeth i OS a CISAS o dan y Ddeddf a’r Rheoliadau Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 277.4 KB) Sefydliad
Andrews & Arnold Ltd (PDF File, 96.4 KB) Sefydliad
Association for Interactive Media and Entertainment (PDF File, 346.4 KB) Sefydliad
BT Group (PDF File, 217.4 KB) Sefydliad
Centre for Socio-Legal Studies (PDF File, 150.0 KB) Sefydliad