Datganiad: Comisiynu ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC

  • Dechrau: 30 Gorffennaf 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 24 Medi 2018

Cenhadaeth y BBC ydy darparu gwybodaeth, addysg ac adloniant i gynulleidfaoedd a hyrwyddo ei Ddibenion Cyhoeddus ar draws amrywiaeth o Wasanaethau Cyhoeddus. Er mwyn iddo allu dangos yr allbwn mwyaf creadigol ac unigryw ac o’r ansawdd gorau, mae’n comisiynu rhaglenni a deunyddiau eraill gan y BBC a gan gynhyrchwyr allanol.

Dros oes y Siarter, mae’n rhaid i’r BBC gomisiynu mwy o gynnwys yn dilyn proses gystadleuol, a sicrhau bod y broses hon yn deg, yn rhesymol, yn dryloyw ac nad yw’n gwahaniaethu. Rôl Ofcom ydy monitro cydymffurfiad y BBC a gorfodi'r gofynion hynny, ac, os oes angen, gosod gofynion ychwanegol i ddiogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol pan fydd y BBC yn comisiynu cynnwys ar gyfer y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r datganiad hwn yn nodi penderfyniad Ofcom ynghylch a oes angen rheoliad ychwanegol yn y maes hwn.

Beth rydym ni wedi’i benderfynu – yn gryno

  1. Nid ydym yn gosod unrhyw ofynion sylweddol newydd mewn perthynas â chomisiynu ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus yn Fframwaith Gweithredu’r BBC, oherwydd mae’r BBC eisoes yn rhwym wrth ofyniad i sicrhau ei fod yn comisiynu mewn ffordd deg, resymol, dryloyw a heb wahaniaethu o dan y Cytundeb.
  2. Rydyn ni’n cyflwyno canllawiau sy’n nodi’r ffactorau y byddem yn eu hystyried wrth asesu a ydy'r BBC wedi diwallu ei ddyletswyddau o ran comisiynu mewn ffordd deg, resymol, dryloyw a heb wahaniaethu petai ymchwiliad.
  3. Mae'r BBC wedi cytuno i gyhoeddi gwybodaeth ychwanegol a’i rhoi i Ofcom a fydd yn caniatáu i ni gyflawni ein rôl monitro ac nid ydym felly’n gosod unrhyw ofynion newydd ar gyfer adrodd

Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
AudioUK (PDF File, 281.3 KB) Organisation
BBC (PDF File, 509.8 KB) Organisation
Directors UK (PDF File, 109.4 KB) Organisation
NUJ (PDF File, 203.6 KB) Organisation
PACT (PDF File, 189.2 KB) Organisation