Radio Cymunedol: adolygiad o drwyddedu a pholisi technegol

  • Start: 28 October 2016
  • Status: Closed
  • End: 22 December 2016

Am y ddogfen hon

Mae bron 250 o orsafoedd radio cymunedol wedi’u trwyddedu gan Ofcom yn darlledu mewn lleoliadau ledled y DU. Gwasanaethau bach di-elw yw’r gorsafoedd hyn sy’n dod ag amrywiaeth o fuddion i’r cymunedau y maent yn eu targedu, ac maent yn cael eu rhedeg gyda chymorth gwirfoddolwyr.

Mae Ofcom yn dod i derfyn ei drydydd cylch o drwyddedu gorsafoedd radio cymunedol a byddai’n hoffi cynnig rhagor o drwyddedau pan fydd sbectrwm addas ar gael. Rydym yn bwriadu cynnal pedwerydd cylch trwyddedu a fydd yn fyrrach ac yn fwy penodol na’r cylchoedd blaenorol, ac mae’r Ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn am y dull trwyddedu yr ydym yn ei ffafrio ar gyfer y cylch trwyddedu nesaf hwn.

Rydym hefyd wedi cael adborth ar ein polisi technegol presennol. Mae rhai o’r gorsafoedd ac ymgeiswyr presennol yn teimlo nad yw’n rhoi digon o sylw i anghenion penodol y gorsafoedd, a all fod yn wahanol. O ganlyniad i hyn, rydym yn ystyried ei newid. Rydym yn gofyn am farn ynghylch polisi technegol diwygiedig, a fyddai’n ystyried gofynion gorsafoedd unigol, ac yn ystyried ceisiadau gan orsafoedd i wella'r cwmpas yn yr ardal maent â thrwydded i’w gwasanaethu a/neu ymestyn yr ardal y mae ganddynt drwydded ar ei chyfer i ardal neu leoliad cyfagos

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried mai ein blaenoriaeth gyntaf fydd gwahodd ceisiadau am drwyddedau newydd, wedyn ystyried ceisiadau am wella cwmpasau darlledu o fewn yr ardal drwyddedig bresennol, a cheisiadau i ymestyn ardaloedd trwyddedig i ardal neu leoliad gyfagos, ac wedyn cynllunio ar gyfer trwyddedu gwasanaethau DAB graddfa fach yn y dyfodol.


Download documents

loading icon

View Responses

Responder name Type
Awaz FM (PDF, 17.0 KB) Organisation
Cambridge 105 FM (PDF, 21.3 KB) Organisation
Cannock Chase Radio (PDF, 15.2 KB) Organisation
Eden FM (PDF, 17.1 KB) Organisation
Gateway 97.8 (PDF, 16.9 KB) Organisation