Datganiad: Cyfnewid fideo brys

  • Start: 16 February 2021
  • Status: Closed
  • End: 30 March 2021

Datganiad wedi'i gyhoeddi 22 Mehefin 2021

Rydym eisiau sicrhau y gall pobl anabl gysylltu'n hwylus â'r gwasanaethau brys.

Mae gwasanaethau fideo brys yn ffordd o alluogi pobl sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i gyfathrebu'n effeithiol â phobl nad ydynt yn defnyddio BSL. Mae'r defnyddiwr BSL byddar yn gwneud galwad fideo gan ddefnyddio dyfais gysylltiedig i ffonio dehonglydd mewn canolfan alwadau. Mae'r dehonglydd yn cyfieithu'r hyn y mae'r defnyddiwr byddar yn ei ddweud i Saesneg llafar i'r person â chlyw ei glywed, ac yn arwyddo'r hyn y mae'r person â chlyw yn ei ddweud i'r defnyddiwr byddar.

Ym mis Rhagfyr 2019, gwnaethom gyhoeddi cynnig i fynnu bod darparwyr gwasanaethau cyfathrebu'n darparu gwasanaeth cyfnewid fideo 24/7 ar gyfer defnyddwyr BSL byddar, wedi'i gymeradwyo gan Ofcom, i'w galluogi nhw i gyfathrebu â'r gwasanaethau brys trwy ap a gwefan benodedig. Roedd ein cynnig yn rhan o becyn o fesurau a gyflwynwyd gennym wrth ymateb i newidiadau mewn rheolau Ewropeaidd, i ddiogelu cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn cael bargen deg. Fe adlewyrchodd yr egwyddor y dylai fod gan bobl anabl fynediad cyfatebol i gyfathrebiadau brys.

Derbyniodd y cynigion yn ein hymgynghoriad cychwynnol gefnogaeth eang, ond cododd yr ymatebion rhai pwyntiau penodol a oedd yn destun ymgynghori pellach ym mis Chwefror 2021.

Mae'r datganiad hwn yn disgrifio ein penderfyniad i fynnu darpariaeth gwasanaeth cyfnewid fideo brys, wedi'i weithredu trwy reoliadau telegyfathrebiadau'r DU (yr Amodau Cyffredinol). Bydd y gofyniad newydd hwn yn sefyll ochr yn ochr â'r gofynion presennol ar gyfer cyfnewid testun brys a SMS brys, y mae'r ddau ohonynt yn cael eu cadw, a bydd yn ychwanegol atynt.

Diweddariad 23 Mehefin 2022 – anghenion adrodd

Rydym heddiw wedi cyhoeddi anghenion adrodd sy'n berthnasol i unrhyw wasanaeth cyfnewid video brys a gymeradwywyd gan Ofcom. Rhaid i gyflenwyr gwasanaeth anfon y wybodaeth ofynnol i Ofcom bob chwarter ac yn flynyddol mewn fformat a bennir gennym.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Andrews & Arnold (PDF File, 181.6 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 129.4 KB) Sefydliad
Business Carrier Coalition (PDF File, 597.7 KB) Sefydliad
BUUK (PDF File, 353.7 KB) Sefydliad
Deaf charities (PDF File, 127.5 KB) Sefydliad