Datganiad: Gwella mynediad i sbectrwm 5.8 Ghz ar gyfer mynediad band eang di-wifr sefydlog

  • Dechrau: 27 Gorffennaf 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 21 Medi 2017

Ar 27 Gorffennaf 2017, buom yn ymgynghori ar gynnig i ddileu cyfyngiad ar ddefnydd o fynediad band eang di-wifr (BFWA) mewn rhan o’r band 5725-5850 MHz (y band ‘5.8 GHz’).

Mae mynediad band eang di-wifr sefydlog (BFWA) yn cael ei ddefnyddio’n eang i ddarparu band eang i ddefnyddwyr a busnesau, yn arbennig i'r rheini mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd. Mae oddeutu 12,000 o derfynfeydd wedi cael eu cofrestru ar hyn o bryd o dan gynllun trwyddedu ysgafn Ofcom yn y band 5.8 Ghz.

Ar hyn o bryd, mae BFWA wedi’i gyfyngu rhag defnyddio’r amleddau rhwng 5795-5815 MHz i warchod systemau tollffyrdd. Ond, ychydig o ddefnydd mae’r systemau tollffyrdd yn ei wneud o’r amleddau hyn yn y Deyrnas Unedig.

Yn ein hymgynghoriad ym mis Gorffennaf, gwnaethom gynnig dileu'r cyfyngiad hwn a chaniatáu i BFWA ddefnyddio’r amleddau hyn. Esboniwyd gennym y byddai hyn yn galluogi sianelau ychwanegol, ehangach ar gyfer defnydd BFWA, a thrwy hynny gynyddu’r capasiti a/neu gyflymder y gallai gwasanaethau band eang yn y band hwn ei sicrhau.

Cawsom 21 o ymatebion i’n hymgynghoriad. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cefnogi ein cynnig ond mynegodd nifer o ymatebwyr bryderon am effeithiau ar dollffyrdd a defnydd amatur yn y band 5.8 GHz.

Rydym wedi adolygu’r ymatebion hyn yn ofalus ond nid ydym yn teimlo bod y rhain wedi nodi unrhyw wybodaeth newydd na materion sylweddol sy’n gwneud i ni adolygu ein cynnig. Felly rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen i gael gwared ar y cyfyngiad ar ddefnyddio BFWA yn 5795-5815 MHz.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Austen, David (PDF File, 375.0 KB) Ymateb
Badenoch Broadband & Comms CiC (PDF File, 239.6 KB) Sefydliad
Buz Broadband Ltd (FibreWifi) (PDF File, 128.3 KB) Sefydliad
Cambium Networks Ltd and UKWISPA (PDF File, 86.9 KB) Sefydliad
Countryside Broadband Limited (PDF File, 370.5 KB) Sefydliad