Ymgynghoriad: Gwella cywirdeb data Adnabod Llinell y Galwr (CLI)

  • Dechrau: 23 Chwefror 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Ebrill 2022

Mae diogelu defnyddwyr rhag niwed yn flaenoriaeth i Ofcom ac rydym yn pryderu am broblem gynyddol sgamiau a hwylusir gan alwadau a negeseuon testun. Tacteg gyffredin a ddefnyddir gan sgamwyr yw 'sbŵffio' rhifau ffôn er mwyn iddynt ymddangos eu bod yn dod gan berson neu sefydliad dibynadwy, megis banc. Pan fydd galwadau sgam yn ymddangos yn ddibynadwy, mae'n golygu bod dioddefwyr yn fwy tebygol o rannu gwybodaeth bersonol neu wneud taliad, a all arwain at niwed ariannol ac emosiynol sylweddol.

Mae ein rheolau yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr sicrhau bod gwybodaeth am y galwr ar gael er mwyn helpu'r sawl sy'n derbyn galwad i ddeall pwy sy'n ffonio nhw ac a ydynt am ateb yr alwad. Er hynny, mae newidiadau mewn technoleg wedi ei gwneud yn haws i sgamwyr gamddefnyddio'r data hwn er mwyn sbŵffio rhifau. Mae hyn yn cynnwys sgamwyr sydd wedi'u lleoli dramor ac yn defnyddio rhifau wedi'u sbŵffio fel yr ymddengys eu bod yn ffonio o'r DU.

Yn yr ymgynghoriad hwn rydym yn nodi cynigion i gryfhau ein rheolau a'n canllawiau i ddarparwyr nodi a rhwystro galwadau gyda rhifau sydd 'wedi'u sbŵffio'. Dylai hyn helpu i atal galwadau sgam rhag cyrraedd defnyddwyr ac yn y pen draw i leihau'r risg y bydd pobl yn cael eu twyllo. Nod yr ymgynghoriad hefyd yw ei gwneud yn gliriach i ddarparwyr sut rydym yn disgwyl iddynt ddefnyddio data sy'n gysylltiedig â galwadau.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
AB Handshake (PDF File, 119.0 KB) Sefydliad
Aloha Telecoms (PDF File, 144.0 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 168.3 KB) Sefydliad
Colt (PDF File, 117.4 KB) Sefydliad
Comms Council UK (PDF File, 256.1 KB) Sefydliad