Papur Trafod: Gwneud i farchnadoedd cyfathrebiadau weithio’n dda i gwsmeriaid – fframwaith ar gyfer asesu tegwch

  • Dechrau: 17 Mehefin 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 12 Awst 2019

Mae sicrhau tegwch i gwsmeriaid yn flaenoriaeth barhaus i Ofcom ac mae gennym raglen waith i annog darparwyr i roi tegwch wrth galon eu busnesau. Rydym eisiau i bobl gael eu trin yn deg a chael bargen dda gan eu darparwr. Mae ein fframwaith tegwch yn egluro sut rydym yn debygol o asesu pryderon tegwch pan fyddant yn codi a’r mathau o broblemau a allai sbarduno gweithredu gennym ni.

Ym mis Mehefin 2019, fe wnaethom lunio fframwaith tegwch drafft a cheisio barn ar ein dull gweithredu arfaethedig.  Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r prif bwyntiau a godwyd mewn ymateb i'r papur trafod, yn rhoi ein hymateb iddynt ac yn egluro ein fframwaith terfynol.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT Group (PDF File, 540.4 KB) Sefydliad
Campaign to Retain Payphones (PDF File, 93.0 KB) Sefydliad
Citizens Advice (PDF File, 314.9 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel and the Advisory Committee for Older and Disabled People (PDF File, 364.1 KB) Sefydliad
Consumer Council for Northern Ireland (PDF File, 367.4 KB) Sefydliad