Ymgynghoriad: Cynllun Gwaith arfaethedig 2020-2021

  • Dechrau: 07 Ionawr 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 25 Chwefror 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi nodi ei raglen waith arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Ein nod yw sicrhau bod y marchnadoedd cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. Rydym yn gwneud hyn drwy hybu cystadleuaeth, sicrhau safonau a gwella ansawdd, a diogelu defnyddwyr rhag niwed.

Mae ein cynllun gwaith arfaethedig ar gyfer 2020/21 nawr ar agor ar gyfer ymgynghori. Rydym wedi nodi isod bod y meysydd canlynol yn arbennig o bwysig ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Sicrhau gwerth am arian

Rydym wedi ymrwymo o hyd i sicrhau gwerth am arian. Yn 2020/21 ein cyllideb dros dro yw £133.6m. Mae hyn yn cynnwys cynnydd o 2% i gyfrif am chwyddiant a chapasiti ar gyfer ein cyfrifoldebau’n ymwneud â: rheoleiddio’r BBC; rhoi’r rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol band eang ar waith; a seiberddiogelwch. Rydym hefyd wedi gofyn am gynnydd i’n cap gwario, er mwyn i ni allu sefydlu’r drefn reoleiddio newydd ar gyfer llwyfannau rhannu fideo a rhoi gofynion diogelwch telegyfathrebu newydd ar waith. Byddwn yn cadarnhau ein cyllideb yn fersiwn derfynol y Cynllun Gwaith.

Y camau nesaf

Rydym yn gofyn am sylwadau ar ein Cynllun Blynyddol arfaethedig erbyn 25 Chwefror 2020. Fel rhan o'r ymgynghoriad byddwn yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus yng Nghaerdydd, Llundain, Belfast a Chaeredin ddechrau 2020 i glywed yn uniongyrchol gan y diwydiant a’r cyhoedd.

Byddwn yn ystyried ymatebion i’n hymgynghoriad, a datblygiadau yn y marchnadoedd cyfathrebiadau, cyn cyhoeddi ein cynllun terfynol ym mis Mawrth 2020.

Ymateb i'r ymgynghoriad

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 55.2 KB) os gwelwch yn dda.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Advisory Committee England (PDF File, 115.8 KB) Organisation
BBC (PDF File, 134.5 KB) Organisation
Boydon, M (PDF File, 215.3 KB) Individual
British Entertainment Industry Radio Group (PDF File, 172.5 KB) Organisation
British Standards Institution (PDF File, 212.5 KB) Organisation