Ymgynghoriad: Trin defnyddwyr agored i niwed yn deg

  • Dechrau: 25 Medi 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn awgrymu pethau y gallai darparwyr eu gwneud er mwyn sicrhau eu bod yn trin pobl sy'n agored i niwed yn deg a’u bod yn darparu’r cymorth, y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Un o flaenoriaethau Ofcom ydy sicrhau bod cwsmeriaid band eang, ffôn a theledu, yn enwedig cwsmeriaid agored i niwed, yn cael eu trin yn deg.

Gall pobl agored i niwed wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag defnyddio eu gwasanaethau cyfathrebu yn llawn, yn enwedig os na fydd darparwyr yn cynnig y cymorth a’r gefnogaeth iawn.

Mae’n rhaid i ddarparwyr drin defnyddwyr agored i niwed yn deg a darparu'r cymorth, y gefnogaeth a’r gwasanaethau iawn. Mae rheolau Ofcom – yn enwedig yr Amodau Cyffredinol C5.1-5.5, a ddaeth i rym ym mis Hydref 2018 - yn golygu ei bod yn rhaid i ddarparwyr fod â pholisïau a gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid agored i niwed yn cael eu trin yn deg. Rydyn ni eisiau i bobl agored i niwed gael lefel uchel o ofal cwsmeriaid er mwyn eu helpu i reoli eu gwasanaethau cyfathrebu'n effeithiol, ac er mwyn eu helpu i gael y cytundeb iawn ar gyfer eu hanghenion a hynny am bris cystadleuol.

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn awgrymu camau ymarferol y dylai darparwyr ystyried eu cymryd, er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn trin defnyddwyr agored i niwed yn deg a’u bod yn cyflawni canlyniadau da iddynt.

Rydym nawr yn gofyn am safbwyntiau gan bartïon sydd â diddordeb neu bartïon mae hyn yn effeithio arnynt ynghylch ein canllaw arfaethedig ar drin cwsmeriaid agored i niwed yn deg.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (RTF, 738.6 KB).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.