Ymgynghoriad: Trin defnyddwyr agored i niwed yn deg

  • Dechrau: 25 Medi 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Mae’r ddogfen hon yn awgrymu pethau y gallai darparwyr eu gwneud er mwyn sicrhau eu bod yn trin pobl sy'n agored i niwed yn deg a’u bod yn darparu’r cymorth, y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Un o flaenoriaethau Ofcom ydy sicrhau bod cwsmeriaid band eang, ffôn a theledu, yn enwedig cwsmeriaid agored i niwed, yn cael eu trin yn deg.

Gall pobl agored i niwed wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag defnyddio eu gwasanaethau cyfathrebu yn llawn, yn enwedig os na fydd darparwyr yn cynnig y cymorth a’r gefnogaeth iawn.

Mae’n rhaid i ddarparwyr drin defnyddwyr agored i niwed yn deg a darparu'r cymorth, y gefnogaeth a’r gwasanaethau iawn. Mae rheolau Ofcom – yn enwedig yr Amodau Cyffredinol C5.1-5.5, a ddaeth i rym ym mis Hydref 2018 - yn golygu ei bod yn rhaid i ddarparwyr fod â pholisïau a gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid agored i niwed yn cael eu trin yn deg. Rydyn ni eisiau i bobl agored i niwed gael lefel uchel o ofal cwsmeriaid er mwyn eu helpu i reoli eu gwasanaethau cyfathrebu'n effeithiol, ac er mwyn eu helpu i gael y cytundeb iawn ar gyfer eu hanghenion a hynny am bris cystadleuol.

Mae'r ddogfen hon yn awgrymu camau ymarferol y dylai darparwyr ystyried eu cymryd, er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn trin cwsmeriaid agored i niwed yn deg a’u bod yn cyflawni canlyniadau da iddynt.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT (PDF File, 241.7 KB) Sefydliad
Campaign to Retain Payphones (PDF File, 102.9 KB) Sefydliad
Citizens Advice (PDF File, 84.4 KB) Sefydliad
Citizens Advice Scotland (PDF File, 534.1 KB) Sefydliad
Communications Consumer Panel and ACOD (PDF File, 212.1 KB) Sefydliad