Trwyddedau digwyddiadau yn y car

21 Awst 2020

Gwybodaeth ar gyfer y sawl sy'n dymuno gwneud cais am drwydded gwasanaeth yn y car ('drive-in').

Ers ein diweddariad cyntaf ar wasanaethau yn-y-car ym mis Mai, (wele isod) rydyn ni wedi cael nifer fawr o geisiadau am drwyddedau i ddarlledu gwasanaethau yn-y-car, gan gynnwys ffilmiau yn-y-car a gwasanaethau eglwys yn-y-car. Rydyn ni’n cydnabod y byddai digwyddiadau yn-y-car o’r fath, sydd wedi’u cynllunio’n ofalus, yn ffordd i bobl ddod at ei gilydd a pharhau i gadw pellter cymdeithasol. Ond, mae’r deddfau a’r canllawiau ynghylch a yw’n gyfreithlon cynnal digwyddiadau o’r fath yn amrywio mewn gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig. Hefyd gallai’r deddfau a’r canllawiau hyn newid, a heb lawer o rybudd ymlaen llaw, gan ddibynnu ar sut bydd feirws Covid-19 yn datblygu.

Mae angen ‘trwydded gwasanaeth cyfyngedig’ (‘RSL’) gan Ofcom i gynnal gwasanaethau yn-y-car, er mwyn i’r bobl yn eu ceir allu clywed traciau sain y ffilm, neu’r hyn sy’n cael ei ddweud, a hynny ar radio eu car. Wrth gyhoeddi trwydded ar gyfer digwyddiad yn-y-car, nid yw Ofcom yn awdurdodi’r digwyddiad ei hun, dim ond y defnydd o’r sbectrwm. Cyfrifoldeb deiliad y drwydded, a’r rheini sy’n mynd i'r digwyddiad, yw gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw hawl i gynnal ac i fynd i’r digwyddiad.

Fel arfer, rydyn ni’n gofyn i geisiadau gael eu cyflwyno 60 diwrnod cyn y digwyddiad sy’n cael ei drefnu. Yn yr amgylchiadau hyn yn ôl ym mis Mai, fe wnaethon ni benderfynu y byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ymhen llai na 60 diwrnod ar ôl i’r ceisiadau ddod i law, a cheisio prosesu'r ceisiadau’n gyflym. Ein nod oedd rhoi ateb i gais o fewn pythefnos iddo ddod i law. Fe wnaethon ni hefyd ddweud y gallai’r broses gymryd mwy o amser os oedd angen i ni ofyn am ragor o wybodaeth am gais, ac yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbyniwn. Roedden ni’n annog ymgeiswyr i ystyried yr amserlenni hyn wrth gynllunio digwyddiadau. Mae darlledu heb drwydded yn drosedd.

Heddiw, rydyn ni wedi cyhoeddi diweddariad ar y dyddiad dod i ben ar gyfer Trwyddedau Gwasanaeth Cyfyngedig Tymor Byr Covid-19 Dros Dro. Yn hynny o beth, rydyn ni’n datgan y bydd y trwyddedau hynny i gyd yn cael eu hymestyn (os yw deiliad y drwydded yn dymuno) am gyfnod o 60 diwrnod o heddiw, 7 Gorffennaf i 5 Medi. Rydyn ni’n egluro ein bod yn ymwybodol ein bod nawr yn dechrau derbyn ceisiadau am ddigwyddiadau a gwyliau ar wahân i wasanaethau yn-y-car – nad ydyn ni wedi dweud ei bod yn gymwys gwneud cais 60 diwrnod cyn y digwyddiad arfaethedig. Mae rhoi ateb i geisiadau cyn pen 60 diwrnod yn rhoi baich gweinyddol sylweddol arnon ni a fydd yn cynyddu wrth i geisiadau am Drwyddedau Gwasanaeth Cyfyngedig am fathau eraill o ddigwyddiadau gynyddu. Ac nid ydyn ni’n credu ei bod yn briodol trin ymgeiswyr yn wahanol ar sail a yw eu digwyddiad yn wasanaeth yn-y-car ai peidio. Nawr rydyn ni’n dechrau gweld galw am Drwyddedau Gwasanaeth Cyfyngedig ar gyfer mathau eraill o ddigwyddiadau ar wahân i rai yn-y-car.

Oherwydd hyn, byddwn yn mynd yn ôl i fod angen 60 diwrnod rhwng dyddiad cael y cais a dyddiad dechrau’r digwyddiad y mae’r drwydded ar ei gyfer. Bydd yr holl bolisïau a gweithdrefnau ar gyfer delio â cheisiadau am Drwydded Gwasanaeth Cyfyngedig yn berthnasol fel y nodir yn y nodiadau cyfarwyddyd perthnasol ar ein gwefan ar gyfer trwyddedau gyda dyddiad cychwyn o 5 Medi neu hwyrach. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y byddwn yn parhau i geisio rhoi ateb i geisiadau a wneir am drwyddedau sy’n dechrau cyn 5 Medi cyn gynted ag y gallwn, er nad ydym yn gwarantu y byddwn yn gallu gwneud hynny a byddem yn gofyn i ymgeiswyr wneud eu ceisiadau cyn gynted â phosibl cyn eu dyddiad cychwyn arfaethedig. Rhaid gwneud ceisiadau am unrhyw drwyddedau sy’n dechrau ar ôl 5 Medi gyda 60 diwrnod o rybudd.

Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn sicrhau bod unrhyw ddigwyddiad sy’n cael ei drefnu ganddyn nhw yn cael ei ganiatáu yn unol â chanllawiau a'r ddeddfwriaeth Covid-19 sy’n berthnasol i’r wlad lle maen nhw’n darlledu. Mae’r canllawiau a’r deddfwriaethau hyn yn gallu amrywio, gan ddibynnu ai yng Nghymru, yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon neu yn Lloegr rydych chi’n bwriadu darlledu. Ni fyddwn yn ad-dalu ffioedd ymgeisio ar gyfer gwasanaethau y byddwn ni’n dyfarnu trwydded ar eu cyfer, os daw i’r amlwg yn nes ymlaen na ellir cynnal y digwyddiad.

Beth yw’r gwahanol fathau o Drwyddedau Gwasanaeth Cyfyngedig y gallaf wneud cais amdanyn nhw? (PDF, 127.9 KB).