21 Gorffennaf 2022

Mynd ar wyliau? Dyma awgrymiadau i osgoi bil crwydro symudol mawr

Mae'r gwyliau ysgol wedi dechrau, ac i lawer o bobl dyna'r arwydd i gael y ces dillad a'r eli haul allan a mynd i ffwrdd ar wyliau haf.

I rai pobl, mae wedi bod yn gryn amser ers iddynt gael y cyfle i fynd dramor, ac yn y cyfnod hwnnw bu rhai newidiadau i daliadau crwydro symudol gan lawer o gwmnïau ffonau symudol y DU. Felly, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o sut y gellid codi tâl am ddefnyddio'ch ffôn symudol dramor – yn enwedig gan fod y taliadau hynny'n debygol o fod yn wahanol ers y tro diwethaf i chi deithio.

Does neb eisiau cael bil symudol mwy na'r disgwyl pan fyddant yn dychwelyd o'u gwyliau. I gael gwybodaeth am y newidiadau a gyflwynwyd gan y prif ddarparwyr ffonau symudol, darllenwch ein canllaw i'r hyn y maent yn ei gynnig ar hyn o bryd.

Ond mae hefyd yn werth ystyried y camau y gallwch eu cymryd eich hun i leihau'r risg o wynebu bil mawr ar gyfer crwydro symudol. Dyma ychydig o awgrymiadau syml i'w cymryd cyn ac yn ystod eich taith.

Gwiriwch y taliadau cyn i chi deithio

Gwiriwch gyda'ch darparwr bob amser cyn i chi deithio, i weld a fydd taliadau crwydrol yn berthnasol yn y gyrchfan rydych chi'n mynd iddi. Gwiriwch faint maen nhw'n ei gostio ac unrhyw derfynau defnydd y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt – a gofynnwch i'ch darparwr a oes gennych yr opsiwn i gymhwyso cap gwariant i'ch data crwydrol, neu derfyn bil symudol drwy gydol eich taith.

Prynwch fwndeli i arbed costau

Os oes angen i chi ddefnyddio'ch ffôn symudol wrth symud pan fyddwch dramor, gwiriwch a oes gan eich darparwr unrhyw gynigion i'ch helpu i leihau eich taliadau crwydrol. Gallai hyn fod, er enghraifft, yn dâl dyddiol neu wythnosol sy'n eich galluogi i ddefnyddio'ch lwfans cartref arferol neu'r dewis i brynu ychwanegion crwydro ar gyfer nifer penodol o alwadau, negeseuon testun neu ddata.

Diffoddwch ddata symudol

Os ydych chi am osgoi taliadau crwydro uchel, gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd eich data symudol ar bob dyfais cyn i chi gyrraedd eich cyrchfan. Byddwch yn dal i allu gwneud a derbyn galwadau (a byddwch yn ymwybodol y bydd taliadau'n berthnasol ar gyfer y rhain), ond bydd angen i chi gysylltu â Wi-Fi i ddefnyddio unrhyw apiau ar-lein.

Llwythwch i lawr cyn i chi fynd

Os ydych chi am osgoi taliadau data, llwythwch i lawr unrhyw hoff restrau chwarae, podlediadau neu sioeau teledu rydych chi neu'ch teulu eisiau eu gwylio neu wrando arnynt, cyn i chi deithio.

Cysylltu â Wi-Fi i leihau eich taliadau crwydrol

Defnyddiwch Wi-Fi. Gall gwestai, fflatiau a mannau cyhoeddus gynnig Wi-Fi am ddim, felly defnyddiwch hyn wrth deithio i osgoi talu am ddata. Gellir defnyddio apiau fel FaceTime, WhatsApp a Skype gyda Wi-Fi, i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.

Os nad ydych chi'n defnyddio Wi-Fi, ceisiwch osgoi gweithgareddau sy'n defnyddio llawer o ddata

Mae enghreifftiau'n cynnwys gwylio fideos, diweddaru cyfryngau cymdeithasol gyda lluniau neu lwytho i lawr cerddoriaeth. Hefyd, os ydych chi'n gwirio e-byst, ceisiwch osgoi agor atodiadau mawr. Dewis arall fyddai ystyried prynu SIM ar gyfer y wlad rydych chi'n ymweld â hi.

Os oes gennych gwestiynau o hyd ynghylch pa daliadau crwydrol a allai fod yn berthnasol ar gyfer eich taith, siaradwch â'ch darparwr symudol.

Cynnwys Cysylltiedig