Galwadau a negeseuon testun i wledydd eraill yr UE

16 Mai 2019

Ers 15 Mai 2019, dylai capiau prisiau gael eu gosod ar alwadau a negeseuon testun gan ddefnyddwyr y DU i unrhyw rif ffôn symudol neu linell dir mewn aelod-wladwriaeth arall o’r UE.

Dyma’r capiau:

  • €0.19 (tua 16c) ac eithrio TAW y funud ar gyfer galwadau (gan gynnwys unrhyw dâl cysylltu);
  • €0.06 (tua 5c) ac eithrio TAW ar gyfer negeseuon testun.

I ba wledydd y mae'r capiau prisiau'n berthnasol?

Mae’r capiau prisiau’n berthnasol i alwadau a negeseuon testun i unrhyw rif ffôn symudol neu linell dir mewn aelod-wladwriaeth arall o’r UE.

Dyma aelod-wladwriaethau'r UE: Awstria, Bwlgaria, Croatia, Denmarc, Estonia, Ffrainc, Gweriniaeth Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Groeg, Gwlad Belg, Gwlad Pwyl, Hwngari, Iwerddon, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Yr Almaen, Yr Eidal, Y Ffindir, Yr Iseldiroedd.

Bydd capiau prisiau'r UE hefyd yn berthnasol i wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein, ar ôl i’r ddeddfwriaeth berthnasol gael ei phasio.

Os ydych chi’n ffonio rhywun sy'n teithio yn un o’r gwledydd a restrir uchod ond nad yw ei rif yn perthyn i un o’r gwledydd hynny (er enghraifft, os yw’r unigolyn yn ymweld â Ffrainc ond bod ei rif yn perthyn i Ganada), ni fydd y capiau prisiau yn berthnasol.

A oes rhaid i mi wneud unrhyw beth er mwyn i’r capiau fod yn berthnasol?

Dylai’r capiau prisiau hyn gael eu gweithredu’n awtomatig i wasanaethau symudol a sefydlog sy'n talu yn rhannol neu’n gyfan gwbl yn seiliedig ar ddefnydd gwirioneddol oni bai:

  • eich bod chi ar dariff gwahanol ar gyfer galwadau rhyngwladol cyn 15 Mai 2019 ac yn dewis aros arno (hy rydych chi eisoes wedi newid i dariff sy'n codi cyfraddau gwahanol i dariff safonol eich cwmni ffôn ar gyfer galwadau rhyngwladol); neu
  • eich bod yn fwriadol yn dewis tariff gwahanol.

Os oeddech chi ar dariff nad yw’n rhagosodedig ar gyfer galwadau rhyngwladol cyn 15 Mai 2019, dylai eich cwmni ffôn fod wedi rhoi gwybod i chi am y capiau prisiau newydd a fydd yn dechrau bod yn berthnasol i dariff rhagosodedig y cwmni ar y dyddiad hwnnw. Oni bai eich bod chi’n gofyn yn benodol am gadw eich tariff presennol, yna bydd yn rhaid i’ch cwmni ffôn eich symud yn awtomatig i’w dariff safonol ar 15 Gorffennaf 2019.

A oes gan gwmnïau ffôn hawl i gynnig tariffau gwahanol?

Oes, mae gan gwmnïau ffôn hawl i gynnig tariffau gwahanol pan fydd prisiau yn uwch na’r capiau, ond rhaid i gwsmeriaid ofyn yn benodol am symud i'r tariff hwnnw cyn y bydd yn berthnasol. Er enghraifft, efallai y bydd cwsmer yn dewis newid i dariff lle mae cost ffonio gwledydd penodol y mae'r rheolau’n berthnasol iddynt (ee Ffrainc) yn uwch na’r cap rhagosodedig, ond bod cost ffonio gwledydd eraill yng ‘ngweddill y byd’ (ee Canada) yn rhatach.

Cyn i gwsmer ddewis tariff gwahanol, rhaid i'w gwmni ffôn ddweud wrtho am y manteision y gallai eu colli wrth newid.

Gall gwmnïau ffôn godi llai na’r capiau?

Gallant. Nid oes hawl gan gwmnïau ffôn i godi mwy na’r capiau ond mae hawl ganddynt i godi llai. Gall ddefnyddwyr sy’n chwilio am gostau rhatach elwa o bosibl o:

  • gymharu’r gwahanol gyfraddau mae cwmnïau ffôn yn eu codi; neu
  • ddefnyddio dulliau eraill ar gyfer galw neu anfon neges at rywun fel IP Llais yn Unig neu drwy wasanaethau negeseuon ar y rhyngrwyd.

A yw’r rheolau’n berthnasol i gwsmeriaid busnes?

Nac ydynt. Dim ond i gwsmeriaid nad ydynt yn gwsmeriaid busnes y mae’r rheolau’n berthnasol.

A yw’r rheolau’n berthnasol i alwadau cyfradd premiwm?

Nid yw’r capiau prisiau'n berthnasol i holl gost galwad cyfradd premiwm ond maent yn berthnasol i'r tâl y mae eich cwmni ffôn yn ei godi am ddefnyddio’r gwasanaeth (y tâl mynediad). Nid oes cap ar weddill y tâl (y tâl gwasanaeth) o dan y rheolau hyn.

A yw’r capiau prisiau hyn yn berthnasol os byddaf yn defnyddio fy ffôn dramor?

Nac ydynt. Pan fyddwch yn defnyddio eich ffôn mewn gwlad arall rydych yn ‘crwydro’ ac nid yw’r capiau prisiau hyn yn berthnasol. Fodd bynnag, mae rheolau ar wahân ynghylch yr hyn y gall eich cwmni ffôn ei godi arnoch pan fyddwch yn crwydro yn yr EU, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein. Mae manylion y rheolau hyn ar gael yn ein canllaw, ‘Defnyddio’ch ffôn symudol dramor’.

Mae’r rheolau presennol yn golygu bod cap ar gost galwadau a negeseuon testun o rif o'r DU i rif o aelod-wladwriaeth arall o’r UE.

Dan delerau Cytundeb Ymadael y DU/UE, bydd y rheolau hyn yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod trosglwyddo, a disgwylir i hynny bara rhwng 1 Chwefror 2020 a 31 Rhagfyr 2020.

Ar ôl hyn, gallai cwsmeriaid weld newidiadau yn y ffordd y codir tâl am alwadau a negeseuon testun o’r DU i’r UE. Bydd hyn yn dibynnu ar ganlyniad yr hyn bydd Llywodraeth y DU a’r UE yn cytuno arno o ran partneriaeth economaidd y DU/UE yn y dyfodol.