Bilio a chostau


Mae Ofcom yn gweithio i sicrhau bod pawb yn cael y gorau o’u cyfathrebiadau.

Ein swyddogaeth ni ydy edrych ar sut mae materion yn effeithio ar ddefnyddwyr y DU drwyddi draw.

Ni allwn ddelio â chwynion unigol.

Ond, rydym yn deall yn iawn y gall fod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o chwith.

Dyna pam yr ydym wedi gwella'r ffordd y mae darparwyr ffonau a band eang yn delio â’ch cwynion.

I gael cymorth â phroblemau unigol, dilynwch y camau hyn:

  • Holwch adran gwasanaeth i gwsmeriaid eich darparwr ac egluro’ch problem.
  • Os na fydd hyn yn datrys y broblem, dylech chi gyflwyno cwyno ffurfiol i’r cwmni. Dylai fod manylion ynghylch sut mae gwneud hyn ar gefn eich bil, ar eu gwefan neu drwy ofyn i’w hadran gwasanaeth i gwsmeriaid.
  • Os nad ydy’ch darparwr yn gallu datrys eich cwyn, gofynnwch am lythyr sefyllfa ddiddatrys. Mae hyn yn eich galluogi chi i fynd â'ch cwyn at gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod.

Mae’r cynlluniau ADR yn gweithredu fel cyfryngwr annibynnol a bydd yn ystyried yr achos o'r ddwy ochr ac yn dod i benderfyniad sy’n deg yn eu barn nhw.

Os oes wyth wythnos wedi mynd heibio ers ichi gwyno’n ffurfiol am y tro cyntaf, gallwch gysylltu â chynllun ADR yn uniongyrchol.

Mae dau gynllun Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod - Gwasanaethau Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a Chynllun Dyfarnu'r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a'r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr gwasanaeth fod yn perthyn i un o'r cynlluniau.

Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod.

Dweud wrth Ofcom

Os ydych chi wedi cael problemau gyda'ch bil, rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen fonitro fer.

Er nad yw Ofcom yn ymchwilio i gwynion unigol, mae eich help chi yn dwyn sylw at broblemau yn hollbwysig i’n gwaith ac efallai y byddwn yn ymchwilio i gwmni os bydd data monitro yn dangos bod problem benodol yn bodoli.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?