Problemau wrth newid darparwr


Switching iconEr bod miliynau o bobl yn newid darparwr ffôn a band eang yn llwyddiannus bob blwyddyn, rydym yn deall nad yw pawb yn cael profiad cystal wrth newid.

Os ydych chi'n cael trafferthion newid eich ffôn neu fand eang, dyma rywfaint o gyngor am beth mae angen i chi wneud nesaf.

Slamio

(cael eich symud o’ch darparwr i un arall heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd)

Os ydych chi’n meddwl eich bod wedi eich symud i ddarparwr newydd heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd chi, cysylltwch â’ch hen ddarparwr a gofyn iddynt drosglwyddo’ch gwasanaeth yn ôl cyn gynted â phosibl.

Dylech hefyd gysylltu â'r darparwr y mae eich gwasanaeth wedi’i drosglwyddo iddo a dweud nad oeddech wedi cytuno i’r trosglwyddo.

Esboniwch yr amgylchiadau a gofyn iddynt ymchwilio i’r mater ar eich rhan.

Os na fydd hyn yn datrys eich problem, dilynwch y broses ar waelod y dudalen hon.

Ceisio Slamio

Os ydych chi’n meddwl bod rhywun yn ceisio’ch symud i ddarparwr newydd heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd, gofynnwch i’ch darparwr presennol ganslo’r archeb.

Dylid gallu gwneud hyn hyd at 24 awr cyn y mae'r trosglwyddo i ddigwydd. Dylech hefyd ddweud wrth y darparwr sy’n ceisio cymryd eich gwasanaeth drosodd eich bod am ganslo.

Os na fydd hyn yn datrys eich problem, dilynwch y broses ar waelod y dudalen hon.

Ffurflen gwyno Ofcom.


Problem yn newid darparwr band eang

Mae Ofcom am i bob defnyddiwr fod yn hyderus y gall newid ei ddarparwr band eang gyda chyn lleied o drafferth â phosibl.

Wrth newid rhwng darparwyr band eang, eich darparwr newydd fydd yn y lle gorau i roi gwybodaeth a chyngor cywir i chi ar y broses newid y bydd angen i chi ei dilyn. Mae’n rhaid i bob darparwr wneud hyn.

I gael cymorth gyda’ch cwyn unigol chi, dilynwch y broses isod.

Iawndal Awtomatig

O 1 Ebrill 2019, bydd cwsmeriaid band eang a llinell dir yn cael iawndal gan eu darparwr gwasanaeth os oes oedi yn gwneud gwaith trwsio, apwyntiadau peirianwyr yn cael eu colli ac oedi gyda dechrau gwasanaeth newydd.

Am ragor o wybodaeth ar iawndal awtomatig, darllenwch ein canllaw.

Gwrthod mudo rhif ffôn

Fel rhan o reolau Ofcom, mae’n rhaid i gwmnïau ffôn ganiatáu cwsmeriaid i fynd â’u rhif ffôn newydd gyda nhw i ddarparwr newydd pan mae’n nhw’n newid darparwr. Mae hyn yn cael ei adnabod fel ‘mudo rhif’.

Os ydych chi’n meddwl bod eich darparwr yn eich atal neu’n achosi oedi o ran mudo eich rhif, cysylltwch â’ch darparwr newydd.

Efallai byddant yn gofyn i chi i roi rhif cyfeirnod cwyn Ofcom iddynt er mwyn dechrau archwiliad byr. Gallwch chi gael gafael yn y rhif hwn trwy gyflwyno cwyn ar wefan Ofcom. Bydd panel diwydiant annibynnol -sy’n cynnwys Swyddfa’r Dyfarnwr Telegyfathrebiadau- yn asesu eich achos. Gall y panel drechu eich hen ddarparwr drwy gwblhau mudo eich rhif.

Iawndal

Mae’n rhaid i gwmnïau ffôn ddarparu iawndal os ydyn nhw’n eich rhwystro neu’n achosi oedi pan ydych yn mudo rhif pan yn newid darparwr.

Mae’n rhaid iddyn nhw hefyd esbonio’n glir sut gallwch chi hawlio’r iawndal hwn. Holwch eich darparwr am fanylion.

O 15 Chwefror 2020, mae'n rhaid i gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu trwy dalu gael gwybod am fargeinion gorau eu darparwr pan mae eu contract cychwynnol yn dod i ben, a phob blwyddyn wedi hynny os ydyn nhw'n parhau tu allan i gontract.

Am ragor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiadau hyn, darllenwch ein diweddariad diweddaraf.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?