Datrys anghydfod


Dispute resolution logoRhaid i ddarparwyr gwasanaethau cyfathrebu sy'n cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau bach (hyd at 10 o weithwyr) fod yn aelod o Gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR).

Mae cynlluniau ADR yn ystyried dadleuon y cwsmer a rhai'r darparwr pan nad oes modd datrys cwyn yn y cychwyn cyntaf. Nid oes angen cynrychiolaeth cyfreithiol arnoch chi i fynd â'ch achos i gynllun ADR.

Bydd y cynllun ADR yn dod i benderfyniad sy'n deg yn ei farn ef. Fel arfer bydd cynllun ADR yn gwneud penderfyniad o fewn 6 wythnos. Ond gall gymryd mwy o amser, yn dibynnu ar ba mor gymhleth yw'r achos a'r wybodaeth a gafodd ei rhoi gan y partïon.

Os bydd y cynllun ADR yn cytuno â'ch cwyn, gall orchymyn i ddarparwr y gwasanaeth ddatrys y broblem, talu i chi neu gymryd camau ymarferol eraill. Mae penderfyniad y cynllun ADR yn derfynol ac yn rhwymo’r darparwr. Does dim modd apelio ac ni ellir newid y penderfyniad. Ond, os dewiswch beidio â derbyn penderfyniad y cynllun ADR, mae gennych hawl o hyd i ofyn am gyngor cyfreithiol.

Mae dau gynllun ADR ar gael – Gwasanaethau Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a Chynllun Dyfarnu’r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a’r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr gwasanaeth fod yn perthyn i un o’r cynlluniau.

Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr i ganfod i ba gynllun mae’n perthyn.

Os nad ydy’ch darparwr yn perthyn i gynllun ADR, a chithau’n credu y dylai fod yn perthyn, (a chithau’n unigolyn neu fusnes bach), llenwch ein ffurflen gwyno.

Mae’r cynlluniau ADR yn gweithredu’n annibynnol ar Ofcom a darparwyr gwasanaethau cyfathrebu. Os ydych chi wedi defnyddio'r cynlluniau ac yn anhapus â'r gwasanaeth a gawsoch, mae manylion sut i gwyno i Wasanaethau'r Ombwdsmon ar gael ar wefan yr Ombwdsmon ac i CISAS ar ei wefan allanol. Efallai y bydd asesydd annibynnol yn ystyried eich cwyn. Ond cofiwch na all newid y penderfyniad terfynol a wnaethpwyd gan y cynllun ADR.