Datrys anghydfod


Dispute resolution logoRhaid i ddarparwyr gwasanaethau cyfathrebu sy'n cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau bach (hyd at 10 o weithwyr) fod yn aelod o Gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR).

Mae cynlluniau ADR yn ystyried dadleuon y cwsmer a rhai'r darparwr pan nad oes modd datrys cwyn yn y cychwyn cyntaf. Nid oes angen cynrychiolaeth cyfreithiol arnoch chi i fynd â'ch achos i gynllun ADR.

Bydd y cynllun ADR yn dod i benderfyniad sy'n deg yn ei farn ef. Fel arfer bydd cynllun ADR yn gwneud penderfyniad o fewn 6 wythnos. Ond gall gymryd mwy o amser, yn dibynnu ar ba mor gymhleth yw'r achos a'r wybodaeth a gafodd ei rhoi gan y partïon.

Os bydd y cynllun ADR yn cytuno â'ch cwyn, gall orchymyn i ddarparwr y gwasanaeth ddatrys y broblem, talu i chi neu gymryd camau ymarferol eraill. Mae penderfyniad y cynllun ADR yn derfynol ac yn rhwymo’r darparwr. Does dim modd apelio ac ni ellir newid y penderfyniad. Ond, os dewiswch beidio â derbyn penderfyniad y cynllun ADR, mae gennych hawl o hyd i ofyn am gyngor cyfreithiol.

Mae dau gynllun ADR ar gael – Gwasanaethau Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a Chynllun Dyfarnu’r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a’r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr gwasanaeth fod yn perthyn i un o’r cynlluniau.

Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr i ganfod i ba gynllun mae’n perthyn.

Os nad ydy’ch darparwr yn perthyn i gynllun ADR, a chithau’n credu y dylai fod yn perthyn, (a chithau’n unigolyn neu fusnes bach), llenwch ein ffurflen gwyno.

Mae’r cynlluniau ADR yn gweithredu’n annibynnol ar Ofcom a darparwyr gwasanaethau cyfathrebu. Os ydych chi wedi defnyddio'r cynlluniau ac yn anhapus â'r gwasanaeth a gawsoch, mae manylion sut i gwyno i Wasanaethau'r Ombwdsmon ar gael ar wefan yr Ombwdsmon ac i CISAS ar ei wefan allanol. Efallai y bydd asesydd annibynnol yn ystyried eich cwyn. Ond cofiwch na all newid y penderfyniad terfynol a wnaethpwyd gan y cynllun ADR.

Perfformiad cynlluniau ADR

Yn ein datganiad wnaeth gloi ein hadolygiad o'r CISAS ac OS, fe wnaethon ni gyhoeddi canlyniadau dangosydd perfformiad allweddol (KPI) ar sail cwarterol. Mae hyn yn sicrhau bod gan randdeiliaid gwell ymwybyddiaeth o berfformiadau'r cynlluniau a'r modd i'w hastudio yn fanwl. Gallwch gael golwg ar y tablau perfformiad allweddol sydd ar gael yn Saesneg ar ein gwefan.