Datrys anghydfod


Dispute resolution logoRhaid i ddarparwyr gwasanaethau cyfathrebu sy'n cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau bach fod yn aelod o Gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR).

Mae cynlluniau ADR yn ystyried dadleuon y cwsmer a rhai'r darparwr pan nad oes modd datrys cwyn yn y cychwyn cyntaf. Nid oes angen cynrychiolaeth cyfreithiol arnoch chi i fynd â'ch achos i gynllun ADR.

Bydd y cynllun ADR yn edrych ar eich dadleuon a'ch darparwyr ac yn cyrraedd penderfyniad mae'n meddwl sy'n deg. Fel arfer bydd cynllun ADR yn cyrraedd penderfyniad o fewn 6 wythnos ond gall achosion mwy cymhleth gymryd mwy o amser.

Os bydd y cynllun ADR yn cytuno â'ch cwyn, gall orchymyn i ddarparwr y gwasanaeth ddatrys y broblem, gwneud taliad i chi neu gymryd camau ymarferol eraill. Mae penderfyniad y cynllun ADR yn derfynol ac . Does dim modd apelio ac ni ellir newid y penderfyniad. Ond, os dewiswch beidio â derbyn penderfyniad y cynllun ADR, mae gennych hawl o hyd i ofyn am gyngor cyfreithiol.

Beth yw'r cynlluniau datrys anghydfod?

Mae dau gynllun ADR ar gael – Gwasanaethau Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a Chynllun Dyfarnu’r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a’r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr gwasanaeth fod yn perthyn i un o’r cynlluniau.

Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr i ganfod i ba gynllun mae’n perthyn.

Os nad ydy’ch darparwr yn perthyn i gynllun ADR, a chithau’n credu y dylai fod yn perthyn,llenwch ein ffurflen gwyno.

Mae’r cynlluniau ADR yn gweithredu’n annibynnol i Ofcom a darparwyr gwasanaethau cyfathrebu. Os ydych chi wedi defnyddio'r cynlluniau ac yn anhapus â'r gwasanaeth a gawsoch, mae manylion sut i gwyno i Wasanaethau'r Ombwdsmon ar gael ar wefan yr Ombwdsmon ac i CISAS ar ei wefan allanol. Efallai y bydd asesydd annibynnol yn ystyried eich cwyn. Ond cofiwch na all newid  penderfyniad terfynol y cynllun ADR.

*Nid yw Ofcom mewn unrhyw ffordd yn cymeradwyo nac yn hyrwyddo gwasanaethau trydydd parti fel Resolver, ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y ffordd y gwna’r gwasanaethau hyn ymdrin â’ch problem.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?