Problemau eraill


Sgamiau a thwyll

Os ydych chi wedi dioddef sgam gyda rhif ffôn yn dechrau gyda 0871, 070 neu 09, dylech gysylltu â'r rheoleiddiwr ar gyfer gwasanaethau cyfradd premiwm, y PSA.

Dylech hefyd gysylltu â nhw os yw'r sgam yn cynnwys negeseuon testun cyfradd premiwm.

Dylid rhoi gwybod am bob sgam a thwyll arall i ganolfan genedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer adrodd am dwyll, Action Fraud.

Os sefydlwyd cyfrif yn dwyllodrus yn eich enw, dylech ddod â hyn i sylw eich darparwr cyn gynted â phosibl.

Os ydych chi'n credu bod eich manylion wedi cael eu dwyn o ganlyniad i dorri amodau diogelu data, dylech gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).


Tariffau incwm isel

Os yw eich cwyn yn ymwneud â BT Basic neu becyn mynediad cymdeithasol Kingston Communications, dylech egluro eich problem wrth eich darparwr yn y lle cyntaf.

Os nad yw hynny'n datrys y broblem, cysylltwch â Thîm Cyswllt Defnyddwyr Ofcom ar 020 7981 3042, neu os ydych eisiau cwyno yn Gymraeg, ffoniwch 0300 123 3333 neu 020 7981 3040.


Gwasanaethau cyfradd premiwm

Yn gyffredinol, mae rhifau cyfradd premiwm yn dechrau gyda 09, 118, 0871, 0872 a 0873.

Rhifau byr testun symudol - mae'r rhifau pum a chwe digid y gallwch eu defnyddio i roi cynnig ar gystadlaethau testun, rhoi i elusen drwy eich ffôn symudol, llwytho gemau symudol i lawr, ac ati - hefyd yn cael eu hystyried yn rhai cyfradd premiwm.

Os ydych chi'n poeni am wasanaeth cyfradd premiwm penodol, neu'r ffordd y cafodd ei hysbysebu, gallwch gwyno wrth y rheolydd cyfradd premiwm, Phone Paid Premium Authority (PhonepayPlus gynt).


Diffygion ffonau talu

Dylech gysylltu â'r darparwr ffôn talu cyhoeddus. I roi gwybod am nam neu ddifrod i Ffôn Talu BT, ffoniwch y rhif rhadffôn 0800 661 610 rhwng 8.30am a 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu cliciwch ar y ddolen hon i gyrraedd ffurflen ar-lein BT


Cael gwared ar ffonau talu

Wrth gael gwared ar y blwch ffôn olaf o leoliad penodol, mae'n rhaid i BT a KCOM ymgynghori â'r cyngor dosbarth neu awdurdod unedol neu gorff lleol cyfatebol.

Fel arfer bydd y cyrff lleol yn ymgynghori'n lleol cyn gwneud penderfyniad, ac fe allan nhw roi feto ar y cynnig. Os oes bygythiad y bydd eich blwch ffôn lleol yn cael ei dynnu oddi yno, a'ch bod chi’n gwrthwynebu’r symudiad, ysgrifennwch at eich cyngor lleol.

Ceir rhagor o fanylion yn y canllawiau hyn gan Ofcom.


Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn ei lle i ddiogelu eich data personol.

Os oes gennych chi bryderon neu ymholiadau ynghylch diogelwch eich gwybodaeth bersonol, gallwch droi at wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) am ragor o gyngor.

Mae'r ICO yn gyfrifol am orfodi rheoliadau’r Ddeddf.


Casglu dyledion

Mae Casglwyr Dyledion wedi eu trwyddedu gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Os ydych chi o'r farn nad yw asiantaeth gasglu yn cadw at y rheolau, dywedwch wrthyn nhw.

Ac os ydyn nhw'n parhau i beri pryder i chi, gallwch ofyn am gyngor gan Cyngor ar Bopeth.


Rhyngrwyd

Mae'r rhyngrwyd yn gyfrwng agored; yn wahanol i ddarlledu, nid oes angen trwydded i gyhoeddi cynnwys ar y we. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r cynnwys hwnnw barhau i ufuddhau i rai deddfau.

Mae llinell gymorth adrodd yr IWF yn cynnig man diogel i roi gwybod yn ddienw am ddelweddau a fideos cam-drin rhywiol ar-lein, lle bynnag y maen nhw yn y byd.

Mae cylch gwaith IWF yn cwmpasu'r tri math a ganlyn o gynnwys ar-lein:

  • Cynnwys cam-drin plant yn rhywiol sy’n cael ei gynnal yn unrhyw le yn y byd
  • Cynnwys oedolion sy’n anllad droseddol sy’n cael ei gynnal yn y Deyrnas Unedig
  • Delweddau cam-drin rhywiol an-ffotograffig o blant sy'n cael eu cynnal yn y Deyrnas Unedig

I roi gwybod am rywbeth, ewch i wefan yr IWF


Recordio galwadau

Mae sawl darn o ddeddfwriaeth sy'n rheoli recordio galwadau ffôn. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA)
  • Rheoliadau Telathrebu (Ymarfer Busnes Cyfreithlon) (Rhyngweithio Cyfathrebu) 2000 (Rheoliadau LBP)
  • Deddf Diogelu Data 1998
  • Rheoliadau Telathrebu (Diogelu Data a Phreifatrwydd) 1999
  • Deddf Hawliau Dynol 1998

Os oes angen help arnoch chi yn y maes hwn, dylech geisio cyngor cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdod y deddfau dan sylw, nid yw Ofcom mewn sefyllfa i gynnig arweiniad.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?