Diweddariadau cynnydd ar waith Ofcom i sicrhau Tegwch i Gwsmeriaid


Tegwch i gwsmeriaidMae Ofcom eisiau i gwsmeriaid gael bargen deg ar gyfer eu gwasanaethau. Mae cystadleuaeth ac arloesi wedi arwain at brisiau is, gwasanaeth gwell, mwy o ddarpariaeth a gwell dibynadwyedd.

Ond, gall dewis fod yn ddryslyd weithiau, ac nid yw darparwyr bob amser yn ei gwneud hi'n hawdd i gwsmeriaid gael y fargen orau. Felly, rydyn ni’n gweithio ar ran cwsmeriaid i wneud yn siŵr bod cwmnïau’n eu trin yn deg.

Mae sicrhau tegwch i gwsmeriaid yn flaenoriaeth i ni – yn enwedig i gwsmeriaid sydd mewn sefyllfaoedd agored i niwed, boed hynny oherwydd incwm, oedran, anabledd neu amgylchiadau eraill. Ym mis Medi 2018, cyflwynodd Cyngor Ar Bopeth gŵyn mawr i’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ynglŷn â phrisiau uwch i ddefnyddwyr sydd ddim yn cadw golwg ar eu costau o ran ffonau symudol, band eang, yswiriant cartref, morgeisi a chynilo. Rydym wedi ystyried ymateb ac argymhellion y CMA yn ein camau gweithredu sydd wedi'u targedu i fynd i'r afael â’r arferion niweidiol rydym yn eu canfod.

Mae marchnadoedd telegyfathrebu’r DU ymhlith y rhai mwyaf cystadleuol yn y byd. Mae hyn wedi arwain at ddewis sylweddol a gwerth am arian i’r rhan fwyaf o gwsmeriaid. Mae ein hymchwil yn dangos bod prisiau ffonau symudol y DU yn is nag ydynt yn Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen a’r UDA. Hefyd, ar y cyfan mae cwsmeriaid yn cael mwy allan o’u band eang am bris is. Mae cyfartaledd defnydd data misol wedi cynyddu’n sydyn dros y blynyddoedd diwethaf, tra bo'r gwariant ar fand eang yn y cartref wedi aros yr un fath ar y cyfan. Byddwn yn parhau i hybu cystadleuaeth i helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu manteisio ar wasanaethau cyflymach a gwell.

Ond, nid yw pawb yn elwa ar y gystadleuaeth hon. Rydym yn bryderus ynghylch rhai pobl – yn enwedig y rhai sydd mewn amgylchiadau agored i niwed – sy’n talu mwy na’r angen, am nad oes ganddynt yr hyder i chwilio’r farchnad.

Byddwn yn parhau â’n gwaith i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg, yn talu prisiau teg ac yn gallu manteisio’n rhwydd ar y bargeinion sydd ar gael. Ymysg pethau eraill, byddwn yn: ei gwneud hi’n haws i newid; monitro ac yn adrodd yn ôl am y prisiau y mae cwsmeriaid yn eu talu; sicrhau bod darparwyr yn ymwybodol o ba gwsmeriaid sy’n agored i niwed ac yn eu cefnogi; defnyddio data i ddeall anghenion cwsmeriaid sy’n agored i niwed a’u helpu nhw i gael bargeinion gwell; a thaflu goleuni ar berfformiad cwmnïau.