Ein Gwlad Ar-lein


Ein Gwlad Ar-lein yw ein hadroddiad blynyddol sy'n bwrw golwg ar beth mae pobl yn ei wneud ar-lein, sut maen nhw'n cael eu gwasanaethu gan ddarparwyr a llwyfannau cynnwys ar-lein, a'u hagweddau a phrofiadau o ddefnyddio'r we.

Darllenwch y crynodeb

Adroddiad Cryno -Ein Gwlad Ar-lein 2021

Profiad pobl o lwyfannau rhannu fideos

Yn ddiweddar, gwnaeth Ofcom rywfaint o ymchwil i ddeall profiad pobl o lwyfannau rhannu fideos (VSPs), drwy gyfuniad o arolygon ar-lein a siarad yn uniongyrchol â defnyddwyr a chrewyr. Mae'r fideo hwn yn disgrifio'r ymchwil ac yn crynhoi ei ganfyddiadau.

Canfu'r ymchwil fod bron pob defnyddiwr rhyngrwyd wedi defnyddio o leiaf un llwyfan rhannu fideos, gyda'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr wedi gweld neu brofi rhywbeth a allai fod yn niweidiol. Canfu'r ymchwil hefyd, pan fydd pobl yn dod ar draws cynnwys niweidiol, nad ydynt bob amser yn siŵr sut i roi gwybod amdano na beth sy'n digwydd pan fyddant yn gwneud hynny.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Peilot Arolwg Niwed Ar-lein 2020/21

Ym mis Rhagfyr 2020, cadarnhaodd Llywodraeth y DU ei bwriad i benodi Ofcom yn rheoleiddiwr ar gyfer niwed ar-lein yn y DU.

Mae hyn yn golygu y byddwn yn ymgymryd â chyfrifoldebau newydd i amddiffyn plant a phobl sy'n agored i niwed pan fyddant ar-lein ac yn rhoi mwy o hyder i bawb fwynhau manteision bod ar-lein yn ddiogel.

Rydym bellach yn cynyddu ein gwaith ar ddiogelwch ar-lein a byddwn yn gweithio gyda'r Llywodraeth a'r Senedd wrth iddynt ddatblygu'r ddeddfwriaeth angenrheidiol. Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym wedi cynnal astudiaeth beilot ar-lein ymysg 4000 o unigolion 13+ oed, oedd yn archwilio agweddau tuag at y rhyngrwyd, gan gynnwys barn ar gyfrifoldeb o ran cymedroli cynnwys a chadw plant yn ddiogel, hyder mewn cadw'n ddiogel ar-lein, dod ar draws cynnwys, amlder ac ymatebion i niwed ar-lein.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Pilot Online Harms Survey 2020/21 (PDF, 481.8 KB)

Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau yw rhaglen waith Ofcom i helpu gwella ymwybyddiaeth oedolion a phlant y DU o gyfryngau ar-lein.

Mae'n ddyletswydd statudol ar Ofcom i hybu ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, ac mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cryfhau ein rôl ymhellach yn y maes hwn trwy'r Mesur Diogelwch Ar-lein.

Mae deall arferion, ymddygiadau ac agweddau pobl ar-lein yn rhan hanfodol o'r dyletswyddau statudol hyn. Mae'r dystiolaeth hon yn ein helpu ni - a phobl eraill - i nodi tueddiadau a gweld materion sy'n dechrau dod i'r amlwg.

Mae llawer o ffyrdd o ddeall a mesur ymddygiad ar-lein, pob un o'i chryfderau a'i gwendidau.

Rydym wedi comisiynu tri adroddiad sy'n ymdrin â'r rhain ar y cyd ac yn darparu mewnwelediad newydd ar ymddygiad ar-lein. Maent yn cynnig cyfraniad at gyd-drafodaethau ynghylch sut i gywain a chymathu data; sut i ddeall arferion a chanfyddiadau am wybodaeth anghywir; a'r hyn a allai fod yn fwyaf effeithiol wrth daclo gwybodaeth anghywir.

Y tri adroddiad (sydd ar gael yn Saesneg yn unig) yw:

Ymagweddau wedi'u awtomeiddio at fesur profiadau ar-lein
Mae'r adroddiad cryno hwn o'r Gyfadran yn darparu asesiad o'r ystod bresennol o offer ar-lein wedi'u hawtomeiddio, o fewn fframwaith ar gyfer mesur profiadau ar-lein. Mae'n amlinellu darparwyr presennol a'r ystyriaethau cyfreithiol a moesegol ynghyd ag ystyriaethau eraill sydd i'w trafod wrth ddefnyddio offer o'r fath.

Gwybodaeth anghywir: Ymchwiliad ansoddol
Mae'r ymchwil ansoddol hon gan Yonder yn darparu dealltwriaeth drwyadl o bobl sy'n nodi eu bod yn 'cwestiynu' neu'n 'gwrthod' y cyfryngau prif ffrwd. Ein nod oedd datblygu dealltwriaeth fanylach o sut mae'r fath bobl yn rhyngweithio â newyddion a gwybodaeth ar-lein a'u barn, a chategoreiddio mathau amrywiol o wybodaeth anghywir.

Asesiad gwib o Dystiolaeth ar Wybodaeth Anghywir ac Ymwybyddiaeth o'r Cyfryngau Ar-lein
Mae'r adolygiad hwn gan LSE Consulting (a arweinir gan Yr Athro Lee Edwards) yn crynhoi tystiolaeth ddiweddar, sy'n dod yn bennaf o ddeunydd ymchwil academaidd, ar waith sy'n cael ei wneud ym maes ymwybyddiaeth o'r cyfryngau i ymdrin â gwybodaeth anghywir. Mae'n dadansoddi 201 o bapurau gan ddilyn sifft gychwynnol o filoedd.

Rydym yn croesawu sylwadau ac adborth ar yr adroddiadau hyn. Os hoffech chi gysylltu â ni, gyrrwch e-bost i makingsenseofmedia@ofcom.org.uk

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?