Ein Gwlad Ar-lein: Adroddiad storïol

24 Mehefin 2020

Mae Ein Gwlad Ar-lein yn adroddiad blynyddol newydd sy’n edrych ar yr hyn y mae pobl yn ei wneud ar-lein, sut wasanaeth y maent yn ei dderbyn gan ddarparwyr cynnwys a llwyfannau ar-lein, a’u hagweddau tuag at ddefnyddio’r rhyngrwyd a’u profiadau ohoni.

Mae’n dod â’r ymchwil berthnasol ynghyd mewn un lle ac yn anelu at weithredu fel adnodd sy’n cael ei yrru gan ddata a threiddgarwch ar gyfer rhanddeiliaid ar adeg o esblygu sylweddol yn y dirwedd ar-lein.

Yn yr adroddiad hwn rydym yn nodi modelau busnes a thueddiadau'r diwydiant, ynghyd â defnydd pobl o’r rhyngrwyd a’u hagweddau tuag ati. Gyda’i gilydd, mae hyn yn darparu sylfaen dystiolaeth werthfawr ac unigryw er mwyn cael dealltwriaeth well o unrhyw niwed posibl yn deillio o ddefnyddio gwasanaethau ar-lein. Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cyhoeddi ein hymchwil ddiweddaraf ar ddefnydd ac agweddau oedolion tuag at y cyfryngau ac ein hymchwil ddiweddaraf am niweidion ar-lein , wnaethon ni gomisiynu ar y cyd â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.(ICO).

Pwrpas Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. Mae’r berthynas gynyddol rhwng datblygiadau'r farchnad ac ymddygiad defnyddwyr mewn marchnadoedd ar-lein, ac yn y sectorau cyfathrebiadau yr ydym yn eu rheoleiddio, yn ei gwneud yn bwysicach bob gafael i ddeall a chadw golwg ar y dirwedd ar-lein. Mae’n ddyletswydd arnom hefyd i ymchwilio a hyrwyddo llythrennedd yn y cyfryngau, sy’n cynnwys hyrwyddo dealltwriaeth o beth sy’n digwydd ar-lein.

Yr adroddiad

Ein Gwlad Arlein