Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Digital Lifestyles: parents of children under 16

11 Mehefin 2009

Crynodeb gweithredol

Diben yr adroddiad hwn yw rhoi gorolwg o lythrennedd yn y cyfryngau ymysg rhieni plant dan 16 oed yn y DU. Diben yr adroddiad yw cefnogi pobl sydd yn gweithio yn y maes hwn i ddatblygu a hyrwyddo llythrennedd yn y cyfryngau ymysg y grwp hwn. Mae wedii seilio ar raglen ymchwil llawer mwy Archwiliadau Llythrennedd yn y Cyfryngau Ofcom, a gyhoeddwyd yn 2008 .

Mynediad a defnydd

Mae rhieni pobl ifanc dan 16 oed yn fwy tebygol nar boblogaeth yn gyffredinol o fod yn byw mewn cartrefi gyda theledu digidol ar rhyngrwyd. Hefyd maer rhieni hynny sydd heb fynediad ir rhyngrwyd gartref ddwywaith mor debygol ag oedolion yn fwy cyffredinol heb fynediad gartref, i ddweud y byddant yn cael mynediad yn ystod y flwyddyn nesaf. Fforddiadwyaeth ywr prif reswm ymysg rhieni pobl ifanc dan 16 oed dros beidio chael mynediad rhyngrwyd yn y cartref; mae hyn yn fwy cyffredin ymysg rhieni sydd dan 35 oed.

Tra bod rhieni pobl ifanc dan 16 oed yn fwy tebygol nar boblogaeth oedolion yn gyffredinol i fod yn defnyddio cyfryngau newydd fel ffonau symudol, y rhyngrwyd a chonsolau gemau yn fwy rheolaidd, mae defnydd rheolaidd o gyfryngau mwy traddodiadol fel teledu a radio ar yr un lefel ar gyfer pob oedolyn. Mae defnydd rheolaidd o ddyfeisiadau cyfryngau newydd fel ffonau symudol a chwaraewyr MP3 yn uwch ymysg rhieni dan 35 oed.

Ychydig o wahaniaeth sydd rhwng rhieni ar boblogaeth oedolion yn gyffredinol o ran y math o swyddogaethau y defnyddir y rhyngrwyd ar eu cyfer, a swm y defnydd. Ond mae hyn yn cuddio rhai gwahaniaethau rhwng rhieni hŷn ac iau plant dan 16 oed: mae rhieni iau yn fwy tebygol o ddefnyddior rhyngrwyd ar gyfer gweithgarwch creadigol fel rhwydweithio cymdeithasol ac ar gyfer adloniant ac yn fwy tebygol o ddefnyddior rhyngrwyd am gyfnodau hirach yn ystod wythnos nodweddiadol.

Diddordeb, hyder, pryderon a beirniadaeth

Ar y cyfan mae rhieni pobl ifanc dan 16 oed yn fwy tebygol nag oedolion eraill i fod diddordeb a hyder mewn defnyddior gwasanaethau ar swyddogaethau sydd ar gael trwy gyfrwng teledu digidol a ffonau symudol ond nid ywr diddordeb ar hyder cynyddol hwn yn amlwg ar gyfer pob agwedd or rhyngrwyd.

Mae rhieni pobl ifanc dan 16 oed yn fwy tebygol nag oedolion eraill o fod diddordeb mewn gallu cyfyngu ar fynediad i raglenni neu sianeli teledu. Ond tra bod gan y mwyafrif o rieni ddiddordeb mewn gallu cyfyngu mynediad i gynnwys teledu, mae gan rieni'r bobl ifanc mewn grwpiau cymdeithasol economaidd C2DE lai o ddiddordeb yn y swyddogaeth hon nar rhai mewn grwpiau cymdeithasol economaidd ABC1. Dywed un o bob pum rhiant i bobl ifanc dan 16 oed bod ganddynt ddiddordeb, ond nad oes ganddynt yr hyder, i ddefnyddior swyddogaeth hon; ac mae menywod yn debygol o fod diffyg hyder oi gymharu dynion (23% a 14%). Nid yw lefelau diddordeb mewn cyfyngu ar fynediad i gynnwys teledu yn amrywio yn l oedran y plentyn yn y teulu.

Mae rhieni pobl ifanc dan 16 oed hefyd yn fwy tebygol nag oedolion eraill i fod diddordeb mewn defnyddio meddalwedd i gyfyngu ar fynediad i wefannau. Er bod gan y mwyafrif o rieni ddiddordeb mewn defnyddior math hwn o feddalwedd, mae gan un o bob pedwar diddordeb, ond heb hyder iw ddefnyddio. Mae menywod yn fwy tebygol na dynion i fod diffyg hyder (32%vs 19%). Mae rhieni plant rhwng 5 - 11 oed yn fwy tebygol o fod diddordeb mewn cyfyngu ar fynediad i wefannau oi gymharu rhieni plant dan 5 oed neu dros 11 oed.

Maer rhan fwyaf o rieni sydd yn defnyddior rhyngrwyd yn hyderus iawn wrth ddarganfod rhywbeth y maent ei eisiau ar-lein. Ond dim ond lleiafrif sydd yr un mor hyderus o ran gallu dweud os yw gwefan yn onest a dibynadwy.

Fel y boblogaeth oedolion yn gyffredinol, dywed y rhan fwyaf o rieni pobl ifanc dan 16 oed y byddent yn gwneud rhyw fath o feirniadaeth am wefan cyn rhoi eu manylion personol ac mae eu hamheuon ynglŷn rhoi manylion personol ar-lein yn cyd-fynd gydag amheuon oedolion eraill.

Mae gan rieni pobl ifanc dan 16 oed lefelau uwch o bryderon am y rhyngrwyd ac am gemau oi gymharu r boblogaeth oedolion yn gyffredinol. Ond maer grwp hwn yn gymharol ir boblogaeth oedolion yn gyffredinol o ran y graddau y mae ganddynt bryderon am deledu, ffonau symudol a radio. Mae rhieni hŷn pobl ifanc dan 16 oed (35 oed a drosodd) yn fwy tebygol na rhieni ifanc i fod phryderon am deledu, ar rhyngrwyd yn arbennig.

Cyllido a Rheoleiddio

Mae ymwybyddiaeth am gyllido a rheoleiddio cynnwys ar draws holl rieni pobl ifanc dan 16 oed yn gymharol gydar boblogaeth oedolion yn gyffredinol, ond yn is ymysg rhieni dan 35 oed. Mae ymwybyddiaeth or trothwy teledu yn is hefyd ymysg rhieni iau.

Dysgu

Mae diddordeb rheini mewn dysgu am dechnoleg ddigidol yn gyffredinol yn gymharol gydar diddordeb ymysg y boblogaeth yn gyffredinol. Y dulliau o ddysgu sydd fwyaf poblogaidd yw holi ffrindiau neu deulu, darllen y llawlyfr neu trwy hap a damwain.