Sefydlu egwyddorion da wrth ddylunio ymwybyddiaeth o'r cyfryngau


Gwneud synnwyr o'r cyfryngau

Rydym am sefydlu'r hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn nad yw'n gweithio, er mwyn nodi egwyddorion dylunio ymwybyddiaeth o'r cyfryngau da ac i gyfeirio ein ffordd o feddwl am ein dyletswyddau diogelwch ar-lein yn y dyfodol.

Bydd creu consensws ynghylch egwyddorion arfer gorau yn gofyn am fewnbwn gan arbenigwyr sydd â safbwyntiau amrywiol. Byddwn yn creu gofod ar gyfer sgwrsio, herio a gweithredu, gan ddod â chwmnïau, academyddion a grwpiau eirioli at ei gilydd

.

Waeth p'un a yw'n wasanaethau cyfryngau cymdeithasol, chwilio, rhannu fideos neu chwarae gemau, mae miliynau ohonom ar-lein bob dydd, yn mwynhau'r profiadau y mae'r apiau a'r llwyfannau hyn yn eu cynnig.  Mae gan wasanaethau ar-lein gyfle heb ei ail i hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau i'r miliynau o bobl sy'n defnyddio eu gwasanaethau. Rhaid i'r hyn sy'n digwydd ar y llwyfan ar adeg ei ddefnyddio – boed hynny'n hysbysiad am ffynhonnell yr wybodaeth, neu ysgogiad i feddwl a ydych chi wir eisiau postio rhywbeth - fod yn rhan o'r ateb i'r heriau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau yn y DU.

I annog llwyfannau o bob maint i ystyried sut y gallent hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau, mae Ofcom – gyda chefnogaeth ac ymgysylltiad academyddion, llwyfannau a grwpiau â buddiant sydd wedi'u cynrychioli ar ein Gweithgor Allanol (gweler yr adran isod am fanylion aelodau) – wedi creu set o Egwyddorion arfer gorau ar gyfer ymwybyddiaeth o'r cyfryngau drwy ddyluniad - cais am fewnbwn (PDF, 369.8 KB). Mae'r egwyddorion hyn wedi'u dylunio i annog a chefnogi llwyfannau i:

  1. Ddod yn atebol am wneud ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n flaenoriaeth a chynyddu tryloywder o ran datblygu ac effaith ymyriadau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau,
  2. Sicrhau datblygu ymyriadau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau amserol sy'n rhoi anghenion defnyddwyr wrth wraidd y broses ddylunio,
  3. Monitro a gwerthuso ymyriadau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n barhaus.

Rydym yn awyddus i gywain barn bellach ar sut y gellir mireinio'r egwyddorion hyn a'u gwneud yn fwy defnyddiol ar gyfer ystod o wasanaethau ar-lein ac felly rydym yn eich gwahodd i gyfrannu at y cais am fewnbwn hwn.

I ddweud eich dweud, cysylltwch â'r tîm erbyn 23:59 ddydd Llun 18 Rhagfyr.