Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Crynodeb o’r adroddiad

15 Rhagfyr 2017

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu’r prif ddatblygiadau yn narpariaeth a pherfformiad rhwydweithiau band eang sefydlog a symudol, yn ogystal â diogelwch a gwytnwch rhwydweithiau. Ochr yn ochr â'r adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyhoeddi adroddiadau sy’n crynhoi’r canfyddiadau ar gyfer pedair gwlad y DU. Rydyn ni hefyd wedi diweddaru ein ap gwirio darpariaeth symudol ar gyfer ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, a’n hadnodd delweddu ar-lein, er mwyn helpu pobl i gael gwybod mwy am y gwasanaethau band eang sefydlog a symudol sydd ar gael.

Ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad cynaf ar y gwasanaethau hyn yn 2011, mae’r ddarpariaeth wedi tyfu ac mae pobl a busnesau wedi’u cysylltu’n well. Ond mae'r ddarpariaeth yn dal yn wael, mae band eang yn araf ac mae gwasanaethau symudol yn annibynadwy neu ddim ar gael mewn gormod o ardaloedd. Roedd Adolygiad Strategol Ofcom o Gyfathrebiadau Digidol wedi arwain at nifer o bolisïau a oedd yn ceisio mynd i'r afael â’r problemau hyn; mae ein hadroddiadau Cysylltu’r Gwledydd yn ein helpu i fonitro’r cynnydd.

Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd 2017 (PDF, 2.4 MB)