Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwylio llinol yn erbyn gwylio heb fod yn llinol

13 Mai 2016

Comisiynodd Ofcom Kantar Media i gynnal cyfres o grwpiau gweithdai ansoddol a chyfweliadau dwys gydag aelodau o'r cyhoedd i helpu archwilio ymddygiad gwylwyr ac agweddau tuag at gael gafael mewn gwasanaethau teledu ar-alwad. Prif amcanion yr astudiaeth oedd:

  • I ddeall pa ddarparwyr platfform mae pobl yn eu defnyddio i wylio teledu a'r niferoedd sy'n defnyddio gwasanaethau llinol a fideo ar alwad (VOD).
  • I archwilio'n fanwl rhesymau pobl dros wylio cynnwys VOD yn erbyn cynnwys llinol.
  • I deall rhesymau dros wylio cynnwys VOD ar wahanol ddyfeisiau
  • I ddeall pa ddarparwyr cynnwys penodol mae pobl yn eu defnyddio, sut maent yn cael gafael ynddynt a pham maent yn gwneud y dewisiadau hyn.
  • I deall beth sy'n achosi gwylwyr i newid o berthynas gytundebol gydag un darparwr platfform i un arall ac o un ddarparwr cynnwys i un arall.

Mae'r adroddiad hwn wedi'i seilio ar ddarganfyddiadau ymchwil ansoddol o gyfres o ddeg o weithdai dwy awr mewn grwpiau a deg awr o gyfweliadau ethnograffig a gynhaliwyd ar draws y DU. Nid yw'r sampl ymchwil hwn wedi'i ddylunio i gynrychioli'r holl genhedloedd ond i adlewyrchu'n fras proffil y rhai hynny sy'n defnyddio gwasanaethau VOD gan wyrio ychydig tuag at yr ystod oed 16-34. Roedd yna 85 o gyfranogwyr ymchwil a chynhaliwyd y gwaith maes ym Mehefin 2015.

Nodwch fod yr adroddiad isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwylio llinol yn erbyn gwylio nad yw'n llinol: Adroddiad Ymchwil.