Gwylio llinol o'i gymharu â gwylio nad yw'n llinol

13 Mai 2016

Comisiynodd Ofcom Kantar Media i gynnal cyfres o grwpiau gweithdai ansoddol a chyfweliadau dwys gydag aelodau o'r cyhoedd i helpu archwilio ymddygiad gwylwyr ac agweddau tuag at gael mynediad i wasanaethau teledu ar-alw. Prif amcanion yr astudiaeth oedd:

  • deall pa ddarparwyr llwyfan y mae pobl yn eu defnyddio i wylio teledu a'r niferoedd sy'n defnyddio gwasanaethau llinol a fideo ar-alw (VOD).
  • archwilio'n fanwl rhesymau pobl dros wylio cynnwys VOD yn hytrach na chynnwys llinol.
  • deall rhesymau dros wylio cynnwys VOD ar wahanol ddyfeisiau
  • deall pa ddarparwyr cynnwys penodol mae pobl yn eu defnyddio, sut maent yn cael mynediad iddynt a pham maent yn gwneud y dewisiadau hyn.
  • deall beth sy'n achosi gwylwyr i newid o berthynas gytundebol gydag un darparwr llwyfan i un arall ac o un ddarparwr cynnwys i un arall.

Mae'r adroddiad hwn wedi'i seilio ar ddarganfyddiadau ymchwil ansoddol o gyfres o ddeg o weithdai dwy awr mewn grwpiau a deg awr o gyfweliadau ethnograffig a gynhaliwyd ar draws y DU. Nid yw'r sampl ymchwil hwn wedi'i ddylunio i gynrychioli'r holl genhedloedd ond i adlewyrchu'n fras proffil y rhai hynny sy'n defnyddio gwasanaethau VOD gan wyrio ychydig tuag at yr ystod oedran 16-34. Roedd yna 85 o gyfranogwyr ymchwil, a chynhaliwyd y gwaith maes ym mis Mehefin 2015.

Nodwch fod yr adroddiad isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwylio llinol o'i gymharu â gwylio nad yw'n llinol: Adroddiad Ymchwil.