Adroddiadau radio digidol

29 Tachwedd 2016

Ym mis Gorffennaf 2010, lansiodd Llywodraeth y DU ei Chynllun Gweithredu ar Radio Digidol. Fel rhan o hwn, gofynnodd i Ofcom lunio adolygiad blynyddol o’r farchnad radio digidol

Lansiwyd y Cynllun Gweithredu i sicrhau y bydd y broses o newid i ddigidol ym maes radio, os a phryd y bydd hynny’n digwydd, yn cael ei chyflwyno ar adeg pan fydd y farchnad yn barod, ac mewn ffordd a fydd yn diogelu anghenion gwrandawyr.

Dywedodd Llywodraeth y DU byddai’n ystyried penderfyniad ynghylch a ddylid gosod dyddiad ar gyfer y newid i radio digidol pan gyflawnwyd y meini prawf canlynol:

  • pan fydd 50% o’r holl wrando a wneir ar y radio yn digwydd drwy lwyfannau digidol
  • pan mae’r ddarpariaeth DAB1 genedlaethol yn cymharu ag FM, a DAB lleol yn cyrraedd 90% o’r boblogaeth a phob priffordd.

Cwblhawyd y Cynllun Gweithredu ym mis Tachwedd 2013 ac ar 16 Rhagfyr 2013, cyhoeddodd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon nad oedd yr amser yn briodol i ymrwymo i’r newid i radio digidol er bod twf cyson wedi bod yn y nifer sy'n
gwrando’n ddigidol. Cyhoeddwyd y fersiwn olaf o’r Cynllun Gweithredu ar Radio Digidol ym mis Ionawr 2014.

Yn yr adroddiad hwn defnyddir ‘radio digidol’ yn ei ystyr ehangaf i gynnwys pob llwyfan a thechnoleg sy’n galluogi gwrandawyr i ddefnyddio gwasanaethau radio digidol.