Chwilio


O:

I:

Math o adnodd

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Gwnaethoch chi chwilio am coronafeirws - dangos 1-20 o 104 ganlyniadau.

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Galwadau a negeseuon sgam

 • Cyngor Denfyddwyr

Mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn galwadau a negeseuon twyllodrus (sgamiau) yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19). Gall ein cyngor eich helpu chi i nodi sgam a chadw'ch hun yn ddiogel.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/scams

Technoleg symudol 5G: canllaw

PDF - 610.56 KB

Ond, mae rhai pobl wedi codi pryderon y gallai cyflwyno 5G effeithio ar iechyd pobl ac maen nhw hyd yn oed wedi’i gysylltu â’r pandemig coronafeirws. ... Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw yn ymwneud â 5G a’r coronafeirws (COVID-19), a

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/202091/5g-guide-welsh.pdf

Polisïau a chanllawiau

Policies and Guidelines

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/policies-and-guidelines

Datganiad: Cynllun Gwaith Ofcom 2020/21

PDF - 910.65 KB

Bydd eleni yn flwyddyn anarferol, wrth i Ofcom – a'r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw – ganolbwyntio ar ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19). ... o weithio a’r ffordd rydym yn cyfathrebu yn sgil argyfwng y coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0035/194849/cynllun-gwaith-ofcom-2020-21.pdf

Ymateb i’r coronafeirws (Covid-19)

 • Erthygl newyddion

24 Mawrth 2020

Dros y misoedd nesaf, bydd sectorau Ofcom yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu teuluoedd, busnesau ac unigolion i addasu ein ffordd o fyw, ein ffordd o weithio a’r ffordd rydym yn cyfathrebu wrth geisio dygymod â’r coronafeirws.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2020/approach-to-the-coronavirus

Cael post a pharseli yn ystod y coronafeirws

 • Erthygl newyddion

15 Mehefin 2020

Yn ystod pandemig y coronafeirws (Covid-19), mae mwy o bobl yn gweithio ac yn dysgu oddi cartref, ac mae angen i fusnesau newid y ffordd y maent yn gweithredu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2020/getting-post-and-parcels-during-coronavirus

WELSH April 7 Covid update letter to broadcasters

PDF - 157.65 KB

Ers dechrau cyfnod clo’r Coronafeirws, rydym wedi darparu arweiniad rheolaidd i bob darlledwr. ... safonau darlledu mewn perthynas â chynnwys sy’n ymwneud â’r Coronafeirws. Gallwch fynd i’n.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/217238/WELSH-April-7-Covid-update-letter-to-broadcasters.pdf

Diogelu rhyddid mynegiant yn ystod y coronafeirws

 • Erthygl newyddion

09 Rhagfyr 2021

Wrth i'r gaeaf gydio, mae'r pandemig Covid-19 yn parhau i ddominyddu bwletinau newyddion. Yn y cyfnod ansicr sydd ohoni, mae'n hanfodol bod darlledwyr yn gallu trafod y materion allweddol, dwyn y rhai sydd mewn grym i gyfrif, a sicrhau y gall gwylwyr a gwrandawyr ddibynnu ar wybodaeth gywir a chyfredol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2021/protecting-freedom-of-expression-during-the-coronavirus

Egluro’r camsyniadau am 5G a’r coronafeirws

 • Erthygl newyddion

17 Ebrill 2020

Mae sïon a theorïau ar led sy’n honni bod cysylltiad rhwng 5G a lledaeniad y coronafeirws (Covid-19). Mae hyn yn gelwydd. Nid oes dim sail wyddonol na thystiolaeth gredadwy dros yr honiadau hyn.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2020/clearing-up-myths-5g-and-coronavirus

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd Gwanwyn 2021

PDF - 259.32 KB

coronafeirws. Canfyddiadau Allweddol. Mae nifer y cartrefi a all dderbyn band eang cyfradd gigadid i fyny i dros 10.8 miliwn o gartrefi (37%), sef cynnydd o 7.9 miliwn (27%)

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/218882/Diweddariad-Cysylltur-Gwledydd-Gwanwyn-2021.pdf

Penderfyniad Ofcom ynghylch sylwadau Dr Hilary Jones ar raglen Lorraine ar ITV

10 Ionawr 2022

Mae Ofcom wedi rhoi cyfarwyddyd i ITV ar ôl iddo ddarlledu gwybodaeth anghywir a ddarparwyd gan Dr Hilary Jones ynghylch y gyfran o gleifion Covid-19 heb eu brechu mewn ysbytai.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2022/decision-complaints-hilary-jones-itv-lorraine

Coronavirus update to broadcast licensees – April 2021 - Welsh

PDF - 202.97 KB

Ers dechrau cyfnod clo’r Coronafeirws, rydym wedi darparu arweiniad rheolaidd i bob darlledwr. ... safonau darlledu mewn perthynas â chynnwys sy’n ymwneud â’r Coronafeirws. Gallwch fynd i’n.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/217240/Coronavirus-update-to-broadcast-licensees-April-2021-Welsh.pdf

Safonau darlledu yn ystod pandemig y coronafeirws

 • Rheoleiddio

06 Gorffennaf 2020

Gwybodaeth am orfodaeth Ofcom o safonau darlledu yn ystod y pandemig.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/broadcast-standards-and-coronavirus

Defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU yn uwch nag erioed

 • Datganiad i’r wasg

24 Chwefror 2023

Erbyn hyn, mae oedolion yn y DU yn treulio dros chwarter o'u horiau effro ar-lein – y lefelau uchaf erioed – gyda gwasanaethau fel TikTok a Zoom yn tyfu'n eithriadol, yn ôl astudiaeth ddiweddaraf Ofcom i fywydau ar-lein y wlad.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2020/uk-internet-use-surges

Trwyddedu DAB ar raddfa fach - sut bydd Ofcom yn cyflawni ei swyddogaethau newydd

PDF - 1100.58 KB

Yn sgil y pandemig coronafeirws (Covid-19) sy’n digwydd ar hyn o bryd, a’i effaith ar randdeiliaid, am y tro rydym wedi penderfynu peidio â phennu’r dyddiad y.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/193660/trwyddedu-DAB-ar-raddfa-fach.pdf

Sut mae cwmnïau band eang a symudol yn gwasanaethu cwsmeriaid yn ystod y pandemig coronafeirws

 • Erthygl newyddion

01 Ebrill 2020

Mae gwasanaethau ffôn, band eang a symudol yn chwarae rhan hanfodol wrth i ni oll addasu’r ffordd rydyn ni’n byw ac yn gweithio o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. (Covid-19).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2020/broadband-and-mobile-firms-commit-helping-customers-during-coronavirus

Ofcom yn cadarnhau cynlluniau ar gyfer arwerthiant sbectrwm yn gynnar y flwyddyn nesaf

 • Datganiad i’r wasg

08 Mawrth 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi cynlluniau i gynnal arwerthiant o donnau awyr pwysig er mwyn helpu i wella band eang symudol a chefnogi cyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/news-centre/2020/plans-for-spectrum-auction

Broadcast Bulletin Issue number 56

PDF - 241.54 KB

Brand New You, Sahara, Bollywood FM, Richard and Judy, News, ITV News, Celebrity Weakest Link, Bobby Bossman, Today, The Chris Moyles Show, Promotions for Sunday Surgery, Ms B, Complaint by Radio Carmarthenshire, Cwyn gan Radio Sir Gâr, Complaint by Mr Trevor Powell on his own behalf and on behalf of Hands on Hideaway, Complaint by Mr Cyril Bache, Complaint by Birnberg Peirce and Partners (Solicitors) on behalf of Ms Jane Andrews

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/47035/issue_56.pdf

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

17 Rhagfyr 2021

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Cadw’r cysylltiad â'ch gwasanaethau band eang a ffôn

 • Cyngor Denfyddwyr

Darllenwch ein canllawiau i gadw'r cysylltiad yn ystod pandemig y coronafeirws

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/stay-connected