Ymyriant i gyfarpar radiogyfathrebu

28 Ionawr 2021

Nid yw Ofcom yn gwarantu sbectrwm sy'n rhydd rhag ymyriant oherwydd bod llawer o achosion posibl dros ymyriant y tu hwnt i’n rheolaeth, fel amodau atmosfferig naturiol.

Mae unrhyw un sy’n defnyddio cyfarpar trydanol yn gyfrifol am wneud yn siŵr nad yw’n achosi ymyriant niweidiol i eraill. Os bydd hyn yn digwydd, efallai y byddwn yn gofyn i’r defnyddiwr gywiro’r sefyllfa. Dysgwch am ein dull gweithredu ar gyfer gorfodi sbectrwm.

Darllenwch am achosion ymyriant, a sut mae rhoi gwybod am ymyriant, isod.

Achosion ymyriant

Ymyriant niweidiol

Mae ymyriant i gyfathrebiadau radio yn cael ei ystyried yn niweidiol os yw’n:

  • creu perygl, neu risgiau o berygl, mewn perthynas â gweithrediad unrhyw wasanaeth a ddarperir dros delegraffiaeth ddi-wifr at ddibenion llywio neu fel arall at ddibenion diogelwch
  • achosi dirywiad, yn rhwystro neu’n ymyrryd dro ar ôl tro ag unrhyw beth sy'n cael ei ddarlledu neu fel arall yn cael ei drosglwyddo dros delegraffiaeth ddi-wifr ac yn unol â thrwydded telegraffiaeth ddi-wifr, neu ddyfarniad mynediad sbectrwm cydnabyddedig neu fel arall yn gyfreithlon.

Mae'n annhebygol y byddai Ofcom yn ymchwilio i adroddiad o ymyriant nad yw'n cael ei ystyried yn ‘niweidiol ’. Nid ein polisi ni yw hyn, ac nid oes gennym bwerau i wneud hyn yn effeithiol.

Rhoi gwybod am ymyriant

Cyn rhoi gwybod i ni am ymyriant, dylech wneud y canlynol:

  • cofnodi pob digwyddiad am o leiaf wythnos gyda’r amser, y dyddiad a’r orsaf neu’r cyfarpar yr effeithir arnynt;
  • sefydlu nad yw ffynhonnell yr ymyriant niweidiol o fewn eich rheolaeth chi (e.e. o fewn eich eiddo chi eich hun); a
  • sicrhau bod yr orsaf neu’r cyfarpar yr effeithir arnynt yn gweithio’n iawn.

Gallwch lenwi ffurflenni adrodd ar-lein am ymyriant i:

Gallwch hefyd gysylltu â ni am gyngor a chymorth: