Isdeitlo, arwyddo neu ddisgrifiadau sain


Mae ein Cod ar Wasanaethau Mynediad Teledu yn gosod targedau ar gyfer faint o isdeitlau teledu, arwyddo a Disgrifiadau Sain mae’n rhaid i ddarlledwyr cymwys eu darparu. Mae'r cod hwn hefyd yn cynnwys arweiniad am sut dylid cyflwyno gwasanaethau mynediad.

Darlledwyd y rhaglen ar:

sianel deledu

Cysylltwch â’r darlledwr yn uniongyrchol. Er mwyn gwella ansawdd gwasanaethau mynediad mae’n ddefnyddiol i ddarlledwyr gael adborth a chwynion yn uniongyrchol gan ddefnyddwyr.

Os ydych chi wedi cwyno i'r BBC ac nad ydych chi'n hapus gyda'r penderfyniad terfynol a gawsoch chi, yna cwblhewch ein ffurflen cyflwyno cwyn am y BBC.  Os ydych chi wedi cwyno at ddarlledwr Teledu arall ac nad ydych chi’n fodlon â'r ymateb a gewch chi, llenwch eich ffurflen gwyno teledu a radio

Os na allwch chi lenwi'r ffurflen gwyno, ffoniwch ein Tîm Cyswllt Defnyddwyr ar 0300 123 3333 neu 020 7981 3040. Gall siaradwyr Cymraeg gysylltu â ni ar 020 7981 3042.

Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw neu os oes gennych chi nam ar eich lleferydd, rhif ein ffôn testun ydy 020 7981 3043 neu 0300 123 2024. Cofiwch mai dim ond gydag offer arbennig y bydd y rhifau hyn yn gweithio.

Mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 09:00 a 17:00.

Efallai y bydd defnyddwyr sydd â nam ar eu golwg sydd eisiau cwyno am Ddisgrifiadau Sain yn dymuno defnyddio ein cyfeiriad e-bost arbennig sef: adcomplaints@ofcom.org.uk

BBC iPlayer neu S4C

BBC iPlayer - Dylech chi gwyno wrth y BBC yn y lle cyntaf. Os nad ydych chi'n hapus gyda'r penderfyniad wnaethoch chi dderbyn, cwblhewch ein ffurflen cyflwyno cwyn am y BBC.

S4C - Dylech chi gwyno wrth Awdurdod S4C yn y lle cyntaf.

Os ydych chi’n anfodlon ar ymateb y BBC neu Awdurdod S4C cewch gwyno wrth Ofcom drwy lenwi ein ffurflen gwyno gwasanaeth rhaglenni ar alwad.

gwasanaeth ar alwad arall

Rydyn ni’n annog darparwyr gwasanaethau fideo ar alwad i wneud eu gwasanaethau’n fwy hygyrch i bobl sydd â nam ar eu synhwyrau.

Ar hyn o bryd nid yw’r ddeddfwriaeth sy’n mynnu bod darlledwyr yn darparu symiau penodol o wasanaethau mynediad yn cynnwys gwasanaethau fideo ar alwad ac rydyn ni’n annog defnyddwyr i gysylltu â'r darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad perthnasol i roi gwybod iddynt bod galw am y gwasanaethau hyn.

Mae rhestr o’r darparwyr gwasanaethau rhaglenni fideo ar alwad rydyn ni’n eu rheoleiddio ar gael ar ein gwefan. Nid yw darparwyr gwasanaethau radio ar alwad yn cael eu rheoleiddio.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?