Cystadleuaeth


Mae’r Siarter a'r Cytundeb yn rhoi dyletswydd ar Ofcom i ystyried effeithiau gweithgareddau’r BBC ar gystadleuaeth deg ac effeithiol.

Fel sefydliad mawr sy’n cael arian cyhoeddus, yn anochel mae’r BBC yn effeithio ar gystadleuaeth yn y farchnad cyfryngau ehangach. Gall gael effaith gadarnhaol drwy gynyddu'r dewis neu hybu arloesed ar draws y sector, er enghraifft. Ond wrth gyflawni ei amcanion, gall y BBC hefyd niweidio gallu cwmnïau eraill i gystadlu’n effeithiol.

Swyddogaeth Ofcom yw asesu effaith gweithgareddau’r BBC ar gystadleuaeth. Rydym wedi datblygu rheolau sy’n berthnasol i wahanol elfennau o weithgarwch y BBC a allai arwain at bryderon yng nghyswllt cystadleuaeth, yn ogystal â chanllawiau i egluro pa adnoddau y byddwn yn eu defnyddio i ddiogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol yn y meysydd y mae’r BBC yn gweithredu ynddynt.

Adolygiad o sut rydym ni'n rheoleiddio'r BBC

Wrth i ni ddod at ganol cyfnod Siarter presennol y BBC, rydym wedi bod yn adolygu perfformiad y BBC a'n gwaith yn ei reoleiddio yn y dyfodol.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi canfyddiadau ein hadolygiad o'r rhyngweithio rhwng BBC Studios a Gwasanaeth Cyhoeddus y BBC. Yn yr adolygiad hwn, gwnaethom geisio deall yn well sut mae'r BBC wedi dilyn y rheolau rydym wedi pennu i'w weithgareddau masnachol ac os ydy ein gwaith rheoleiddio yn parhau'n effeithiol.

Polisi a Chanllawiau

Asesiadau