Y Fframwaith Gweithredu


Yn unol â gofynion Siarter Frenhinol y BBC, mae Ofcom wedi datblygu ‘Fframwaith Gweithredu’ ar gyfer y BBC, sy’n cynnwys rheoleiddio perfformiad y BBC, ei gydymffurfiad â safonau cynnwys a’r effaith ar gystadleuaeth.

Mae’r dudalen hon yn crynhoi gwahanol elfennau o’r Fframwaith Gweithredu.

Dogfennau allweddol

Adolygiad o reoleiddio'r BBC

Wrth i ni nesáu at hanner ffordd trwy gyfnod Siarter presennol y BBC, mae’n ofynnol i ni lunio ‘Adolygiad Cyfnodol’ o’r BBC. Rydyn ni’n bwriadu defnyddio’r cyfle hwn i adeiladu ar gasgliadau Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr ac ystyried ein gwaith rheoleiddio ar y BBC dros y pedair blynedd diwethaf i sicrhau ei fod yn dal yn addas i’r diben o ran dwyn y BBC i gyfrif ar ran gwylwyr a gwrandawyr. Fel y nodir yn Sgrin Fach, Trafodaeth Fawr, mae angen penodol i ddiweddaru Trwydded Weithredu’r BBC ar gyfer yr oes ddigidol.

Gwnaethom wahodd barn cychwynol gan bartïon â diddordeb ar gwmpas ein hadolygiad a sut gallwn ddiweddaru ein gwaith o reoleiddio'r BBC yng Ngorffennaf 2021. Byddwn yn cyhoeddi ymgynghoriad manwl ar Drwydded Weithredu newydd ar gyfer y BBC yng Ngwanwyn 2022.

Y Drwydded Weithredu

Mae'r Drwydded Weithredu yn pennu'r amodau rheoleiddio mae Ofcom yn eu hystyried yn addas er mwyn i'r BBC gyflawni ei Chenhadaeth a hyrwyddo'r Dibenion Cyhoeddus.

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 19 Mai 2022 (PDF, 628.3 KB)

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 1 Chwefror 2022 (PDF, 636.4 KB)

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 25 Mawrth 2021 (PDF, 570.0 KB)

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 28 Gorffennaf 2020  (PDF, 666.5 KB)

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 24 Hydref 2019 (PDF, 609.6 KB)

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 31 Ionawr 2019 (PDF, 609.4 KB)

Fersiwn gyfunol o'r Drwydded Weithredu ar 27 Mawrth 2018 (PDF, 721.8 KB)

Fersiwn wreiddiol y Drwydded Weithredu a gyhoeddwyd ar 13 Hydref 2017 (PDF, 1.4 MB)

Crynodeb o’r amodau rheoleiddio (PDF, 547.3 KB)

Y Fframwaith gweithredu

Mae'r Fframwaith Gweithredu yn cynnwys y darpariaethau mae Ofcom yn eu hystyried yn addas i sicrhau rheoliad effeithiol o weithgareddau'r BBC fel y cyflwynwyd hwy yn y Siarter a'r Cytundeb.

Cyflwyniad i Fframwaith Gweithredu Ofcom ar gyfer y BBC (PDF, 744.1 KB)

Canllawiau ar gyfer gosod a diwygio’r drwydded weithredu (PDF, 404.5 KB)

Dal y BBC i gyfrif am gyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd: Mesurau Perfformiad (PDF, 705.7 KB)