Y sefyllfa bresennol


Mae'r adran hon yn cynnwys ein hadroddiadau monitro ar amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn darlledu, gan gynnwys ein hadroddiadau data rhyngweithiol.

Gallwch ddod o hyd i ddolenni i feysydd eraill o'n gwaith sy'n gysylltiedig ag amrywiaeth, gan gynnwys ein rôl o reoleiddio'r BBC a'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus.

Adroddiadau monitro blynyddol

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn darparu darlun cynhwysfawr o ba mor dda y mae darlledwyr yn hyrwyddo cyfle cyfartal , amrywiaeth a chynhwysiad o fewn eu sefydliadau.

Teledu a radio

Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu a radio – adroddiadau 2021 a 2020

Teledu

Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu – adroddiadau 2017-2019

Radio

Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn radio – adroddiadau 2018-2019

Adroddiadau data rhyngweithiol

Mae ein hadroddiadau data rhyngweithiol yn  cynnwys proffiliau amrywiaeth cyflogeion ar gyfer y diwydiannau teledu a radio ers 2018, gan gynnwys ar gyfer darlledwyr unigol a'r diwydiant yn gyffredinol.

Ffigurau amrywiaeth ar draws y diwydiant darlledu

Ffigurau manwl ar gyfer yr wth prif ddarlledwr

Gwaith amrywiaeth ehangach Ofcom

Rydym yn cyflawni amrywiaeth eang o waith mewn perthynas ag amrywiaeth mewn darlledu. Cliciwch y dolenni i adrannau perthnasol ein gwefan i gael mwy o wybodaeth:

Rydym yn adolygu pa mor dda y mae'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 ac S4C) yn cyflawni dyletswyddau ychwanegol mewn perthynas ag amrywiaeth

Rydym yn dal y PSBs yn atebol am ofynion sy'n gysylltiedig â chynhyrchu a rhaglennu teledu rhanbarthol

Rydym yn asesu perfformiad y BBC yn erbyn rhwymedigaethau gysylltiedig ag amrywiaeth yn ein Hadroddiadau Blynyddol ar y BBC.

Rydym yn dal Channel 4 yn atebol am rwymedigaethau gysylltiedig ag amrywiaeth, gan gynnwys yn ein hadolygiad cyfnodol diweddaraf.

Rydym yn gorfodi ein rheolau cod darlledu, gan gynnwys bod yn rhaid i ddarlledwyr gymhwyso 'safonau a dderbynnir yn gyffredinol' i gynnwys rhaglenni teledu a radio.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?