Amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal yn radio

31 Gorffennaf 2019

Dyma ein hail adroddiad ar amrywiaeth ym maes darlledu radio yn y DU. Mae'n rhan o raglen ymchwil a monitro Amrywiaeth ym myd Darlledu blynyddol Ofcom.

Mae'r adroddiad yn cynnig darlun manwl o weithlu'r diwydiant radio ac yn datgelu'r cynnydd sydd wedi ei wneud gan ddarlledwyr yn hyrwyddo cydraddoleb o ran cyfleoedd, amrywiaeth a chynhwysiad ers ein hadroddiad blynyddol cyntaf a gyhoeddwyd yn 2018.

Roeddem yn gofyn i ddarlledwyr a reoleiddir gan Ofcom i ddarparu data ynghylch y tair nodwedd warchodedig lle mae gennym bwerau i wneud hynny: rhywedd, grŵp hil ac anabledd. Hefyd, roeddem wedi gofyn am wybodaeth am ‘nodweddion gwarchodedig’ eraill a amlinellwyd yn Neddf Cydraddoldeb 2010: oed; cyfeiriadedd rhywiol; crefydd neu gred; beichiogrwydd a mamolaeth; ac ailbennu rhywedd. Am y tro cyntaf, rydym hefyd wedi gofyn i ddarlledwyr roi gwybodaeth i ni am gefndir economaidd-gymdeithasol eu gweithwyr.

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar y tri phrif ddarlledwr radio: y BBC, Bauer a Global. Rydyn ni’n adrodd am drefniadau cyfleoedd cyfartal y darlledwyr hyn yn llawn yn ein hadroddiad manwl. Rydyn ni hefyd wedi amlinellu trefniadau’r darlledwyr eraill mewn adroddiad ar y diwydiant ehangach.

Dogfennau cefnogol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Diversity and equal opportunities in radio – full report (PDF, 13.8 MB)

Diversity and equal opportunities in radio – In-focus report on the main three broadcasters (PDF, 600.3 KB)

Diversity and equal opportunities in radio – Wider industry report (PDF, 355.4 KB)

Diversity and equal opportunities in radio – Methodology (PDF, 366.7 KB)

Diversity and equal opportunities in radio – Survey questionnaire (PDF, 2.9 MB)